تعاملات حرفه‌ای کنشگران نهادی نظام ترویج کشاورزی در حوزه اشتراک‌گذاری منابع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

توسعه پایدار کشاورزی، پیش از هر چیز به نوآوری در عرصه­ های مختلف فنی و غیر فنی وابسته است. در این بین، نوآوری کشاورزی محصول یک فرایند تکاملی مشارکتی در شبکه سازی، توسعه همکاری­ های چند رشته­ ای و اشتراک­ گذاری منابع میان طیف گسترده­ای از کنشگران نهادی مختلف از بخش های دولتی و خصوصی به شمار می رود. مسئله بسیار مهمی که اغلب، در تلاش های عملی برای توسعه نوآوری نادیده گرفته می­ شود. در همین رابطه، هدف اصلی این پژوهش کاربردی، تعیین سطح روابط میان کنشگران مختلف تدارک بیننده خدمات ترویجی در اشتراک­گذاری منابع مورد نیاز به منظور برآوردن گستره وسیعی از تقاضای کشاورزان را در بر داشت. کلیات طرح تحقیق بر مبنای پاردایم آمیخته متوالی تدوین شد و نمونه مطلعان کلیدی در هر دو فاز پژوهش به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده‌های فاز کیفی با استفاده از مصاحبه­ های باز و نیمه ساختارمند، از میان 28 مطلع کلیدی جمع آوری و بر پایه مفروضات بنیادین روش شناسی سامانه­های نرم تحلیل شد. در مقابل، داده های فاز کمّی از طریق انجام پیمایش میدانی و با استفاده از یک نسخه پرسشنامه محقق ـ ‌ساخته، از بین 45 کارشناس خبره جمع­ آوری گردید. برای تبیین سطح روابط میان کنشگران ترویجی نیز از تکنیک تحلیل شبکه‌های اجتماعی استفاده شد. بر اساس یافته ­های فاز کیفی، کنشگران مختلف تدارک بیننده انواع خدمات مرتبط با حوزه های کارکردی نظام ترویج کشاورزی در 21 طبقه نهادی دسته بندی شدند. یافته های تحلیل شبکه اجتماعی نیز نشان داد که شبکه روابط میان کنشگران ترویجی در حوزه اشتراک گذاری منابع، از انسجام و وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. چنان‌که کنشگران نهادی، نمی توانند به خوبی از ظرفیت­ های ارزشمند یکدیگر در رویه­ ای هم افزایانه استفاده کنند. افزون بر این، یافته ها حکایت از آن داشت که کارگزاری ترویج دولتی، از مرکزیت بسیار بالایی در شبکه روابط نهادی برخوردار است که این مسئله، می تواند چالش‌های متعددی را به همراه داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professional Interactions among Institutional Actors of Agricultural Extension System in the Field of Resource Sharing

نویسندگان [English]

  • E Alimirzaei 1
  • S. M Hosseini 2
1 Professor of Agricultural Extension and Education Department, University of Tehtan: Tehran, Iran.
2 Professor of Agricultural Extension and Education Department, University of Tehtan: Tehran, Iran.
چکیده [English]

Sustainable agricultural development primarily depends on innovation in both technical and non-technical aspects. Agricultural innovation is the result of a co-evolutionary process of networking, multi-disciplinary collaborating and resources sharing among various institutional actors from public and private sectors. An important issue which often ignored in practice .In this regard, the main purpose of this applied study was to determine the current level of resource sharing relationships among different extension actors involved in providing various extension services to address a wide range of farmers’ demands. A sequential mixed methods research design was developed and relevant key informants were purposively selected in both qualitative and quantitative phases. Qualitative data were gathered using unstructured and semi-structured interviews with 28 key informants and analyzed according to the fundamental assumptions of Soft System Methodology (SSM). In contrast, quantitative data were collected from 45 senior experts through a survey using a researcher-made questionnaire and analyzed by Social Network Analysis (SNA) technique. According to the qualitative findings, different extension service providers were classified into 21 institutional actors. The results of social network analysis showed there were not appropriate coherent linkages among multiple extension actors in the resource sharing network activities. Hence, different institutional actors could not take advantages of each others’ valuable capacities in a synergic manner. Furthermore, as a popular node, public extension agency had a high centrality in the network, and this can bring forward some concerns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural innovation system
  • Pluralistic extension system
  • Resources sharing
  • Mixed methods research
زمانی­پور، ا. (1387). ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه. (چاپ دوم). مشهد: انتشارات: تیهو.
علی­میرزایی، ع.، حسینی، س. م.، موحد محمدی، ح.، و حجازی، ی. (1395). تبیین سطح تعاملات حرفه­ای کنشگران تدارک بیننده خدمات مرتبط با نظام ترویج کشاورزی در حوزه هم­اندیشی و مشورت. مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران. آبان­ماه 1395، دانشگاه شیراز.
 
Davis, K., and Heemskerk, W. (2012). Investment in extension and advisory services as part of agricultural innovation systems. Agricultural Innovation Systems: An Investment Sourcebook. Publication: The World Bank. Pp 179-193.
Gemo, H. R., Stevens, J. B., and Chilonda, P. (2013). The role of a pluralistic extension system in enhancing agriculture productivity in Mozambique. South African Journal of Agricultural Extension, 41, 59-75.
Birner, R., Davis, K., Pender, J., Nkonya, E., Anandajayasekeram, P., Ekboir, J., Mbabu, A., Spielman, D.J., Horna, D., Benin, S., and Cohen, M. (2009). From best practice to best fit: A framework for designing and analyzing pluralistic agricultural advisory services worldwide. The Journal of Agricultural Education and Extension, 15, 341-355.
Hall, A., Mytelka, L., and Oyeyinka, B. (2005). Innovation systems: Implications for agricultural policy and practice. ILAC Brief 2. Rome: IPGRI.
Hellin, J. (2012). Agricultural extension, collective action and innovation Systems: Lessons on network brokering from Peru and Mexico. The Journal of Agricultural Education and Extension, 18, 141-159.
Ingram, J. (2015). Framing niche-regime linkage as adaptation: An analysis of learning and innovation networks for sustainable agriculture across Europe. Journal of Rural Studie, 40, 59-75.
Jiggins, J. (2016). Innovation platforms and projects to support smallholder development - experiences from Sub-Saharan Africa. Cahiers Agriculture, 25, 64002. DOI: 10.1051/cagri/2016051.
Klerkx, L. (2010). Adaptive Management in Agricultural Innovation Systems: The Interactions Between Innovation Networks and Their Environment. Journal of Agricultural Systems, 103, 390-400.
Klerkx, L., Schut, M., Leeuwis, C., and Kilelu, C. (2012). Advances in knowledge brokering in the agricultural sector: Towards innovation system facilitation. IDS Bull, 43, 53-60.
Kilelu, E., Klerks, L., and Leeuwis, C. (2013). Unravelling the role of innovation platform in supporting co-evaluation of innovation: Contribution and tensions in a smallholder dairy development program. Journal of Agriculture Systems, 118, 65-77.
Klerkx, L., and Leeuwis, C. (2008) Matching Demand and Supply in the Agricultural Knowledge Infrastructure: Experiences with Innovation Intermediaries. Journal of Food Policy, 33, 260-276.
Lakai, D., Jayaratne, K. S. U., Moore, G. E., and Kistler, M. J. (2012). “Barriers and effective educational strategies to develop extension agents’ professional competencies.” Journal of Extension, 50, 1-7.
Lapple, D., Renwick, A., Cullinan, J., and Thorne, F. (2016). What drives innovation in the agricultural sector? A spatial analysis of knowledge spillovers. Land Use Policy, 56, 238-250.
Leeuwis, C., and van den Ban, A. (2004). Communication for rural innovation: Rethinking agricultural extension. Oxford: Blackwell Science.
Leeuwis, C., Schut, M., Waters-Bayer, A., Mur, R., Atta-Krah, K., and Douthwaite, B. (2014). ‘Capacity to innovate’ from a system-CRP perspective. System CGIAR Research Programs (CRPs). Available at: <https://hdl.handle.net/20.500.11766/5507>.
Ragasa, C. (2016). Factors affecting performance of agricultural extension: Evidence from democratic republic of Congo. The Journal of Agricultural Education and Extension, 22, 2, 113–143.
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2013). Agricultural innovation systems: A framework for analyzing the role of government. Paris: OECD Publishing. 
Okorley, E. L., David, G. and Janet, R. (2010). Towards a cross-sector pluralistic agricultural extension system in a decentralized policy context: A Ghanaian case study. Journal of Sustainable Development in Africa, 12, 1-10.
Pritchett, J., Fulton, J., and Hine, S. (2012). Keys to successful programming: Incentives in multi-institutional partnerships. Journal of Extension, 50, 1-6.
Rivera, W. M., and Sulaiman, V. R. (2009). Extension: object of reform, engine for innovation. Outlook on Agriculture, 38(3), 267-273.    
Schut, M., Rodenburg, J., Klerks, L., van Ast, A., and Bastiaans, L. (2014). Systems approaches to innovation in crop protection. Systematic literature review. Crop Protection, 56, 98-108.
Schut, M., Rodenburg, J., Klerks, L., and Kayeke, J.(2015). RAAIS: Rapid appraisal of agricultural innovation systems. (Part II). Integrated analysis of parasitic weed problems in rice in Tanzania. Agricultural Systems, 132, 12-24.
Schut, M., Klerks, L., Sartas, M., and Lamers, D. (2016). Innovation platforms: experiences with their institutional embedding in agricultural research for development. Expl Agric, 52, 537-561.
Schut, M., Asten, P. V.,  Okafor, C., Hicintuka, C., Mapatano, S., Nabahungu, L., Kagabo, D., Muchunguzi, P., Njukwe, E., Dontsop-Nguezet, P. M., Sartas, M., and Vanlauwe, B. (2016). Sustainable intensification of agricultural systems in the central African Highlands: The need for institutional innovation. Agricultural Systems, 145,165-176.
Swanson, B. E. (2008). Global review of good agricultural extension and advisory services practices. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. Available at: <http:// www.fao.org>.   
Temel, T., Janssen, W., and Karimov, F. (2003). Systems analysis by graph theoretical techniques: Assessment of the agricultural innovation system of Azerbaijan. Agricultural Systems, 77, 91-116.
Turner J. A. (2016). Systemic problems affecting co-innovation in the New Zealand agricultural innovation system: Identification of blocking mechanisms and underlying institutional logics. NJAS – Wageningen. Journal of Life Sciences, 76, 99-112.
United State Agency for International Development (USAID). (2012). Strengthening pluralistic agricultural extension in Malawi. Report on the MEAS Rapid Scoping Mission carried out January 7-27.
Van Mierlo, B.,  Leeuwis, C., Smits, R., and Woolthuis, R. K. (2010). Learning towards system innovation: Evaluating a systemic instrument. Technol forecast soc,77, 318-334.
Wieczorek, A. J., and Hekkert, M. P. (2012). Systemic instruments for systemic innovation problems: A framework for policy makers and innovation scholars. Science and Public Policy, 39, 74-87.
World Bank. (2011). Agricultural innovation Systems: An investment sourcebook. Washington DC: World Bank Library.