عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی روستاییان شهرستان تبریز از برنامه‌های کشاورزی و روستایی تلویزیون شبکه استانی سهند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استادیار، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشگاه تبریز، نبریز، ایران.

3 کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از برنامه­ های کشاورزی و روستایی تلویزیون شبکه استانی سهند در استان آذربایجان شرقی بود. روش تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی­- همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق، 149500 نفر روستایی ساکن 71 روستای تحت پوشش 6 دهستان شهرستان تبریز بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی – مورگان، 350 نفر تعیین شد. نمونه­ گیری بروش چندمرحله‌ای انجام شد. داده­ های پژوهش با استفاده از پرسشنامه با 61 سؤال باز و بسته در قالب طیف لیکرت جمع­آوری شد. پایایی سؤالات با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/77 و 0/81 محاسبه شد که در حد قابل‌قبول بود. میانگین رضایت­مندی روستاییان در حد بیشتر از متوسط (3/13) بود. نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد: متغیرهای، مشارکت در تهیه­ی برنامه، کاربردی بودن محتوا، متناسب بودن زمان پخش برنامه، کیفیت صدا و تصویر در منطقه و مدت‌زمان استفاده از برنامه‌ها به ترتیب بیشترین تأثیر را در میزان رضایت­مندی روستاییان از برنامه­های کشاورزی شبکه سهند داشتند و 55 درصد تغییرات متغیر وابسته را پیش‌بینی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the Tabriz city villagers’ satisfaction toward agricultural and rural TV programs of Sahand provincial network

نویسندگان [English]

  • Sh Zarifian 1
  • H Yadavar 2
  • H Panahi 3
1 Associate Professor, Agricultural Extension & Rural Development Department, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Agricultural Extension & Rural Development Department,University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 M.Sc. Sustainable Agricultural Extension & Natural Resources, Agricultural Extension & Rural Development Department, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study was to identify the factors affecting satisfaction of villagers of Tabriz city toward agricultural and rural programs of Sahand provincial TV channel. Survey method was employed for conducting this descriptive-correlational study. Statistical population was 149500 rural people in 71 villages under the 6 rural districts of Tabriz. Samples size was determined by Krejcie and Morgan table (n=350) and the samples were selected by a multistage sampling approach. The required data was collected by a questionnaire with 61 open/close-ended questions on a Likert type scale. The values of Cronbach’s Alpha coefficients ranged between 0.77-0.81. The level of villagers’ satisfaction was higher than the average (3.13). Stepwise regression analysis showed that the variables “participation in the preparation of the program”, “applicability of the content”, “suitability of the program broadcast time”, “quality of TV sound and image in the region” and “the duration of using the programs” have the greatest effect on the level of satisfaction, respectively. In total, these variables predicted 55% changes of the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural programs
  • Rural programs
  • Satisfaction
  • Tabriz
  • Television
  • Villagers
حاجی نژاد، ع.، پایدار، ا.، و الا‌الدین وندی، آ. (1395). تبیین جایگاه برنامه‌های تلویزیونی در ارتقای سطح توسعۀ فرهنگی زنان روستایی (دهستان کیار غربی، شهرستان کیار). برنامه‌ریزی فضایی، دوره 6، شماره 1، صص 58-39.
حقگویی اصفهانی، م. (1386). بررسی همبسته‌های اجتماعی میزان رضایتمندی زنان از تماشای سریال‌های تلویزیونی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی. بابلسر: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
ریاحی، م. ا.،  کوثری، م.، و حقگویی اصفهانی، م. (1387). بررسی میزان استفاده و رضایت‌مندی زنان از تماشای سریال‌های ‌تلویزیونی. مطالعات ‌فرهنگی‌ و ارتباطات، دوره4، ‌شماره11، صص 138-111.
سعدی، ح. (1384). میزان رضایت‌مندی روستاییان از برنامه­های تلویزیونی با تأکید بر برنامه­های تولیدشده در سازمان جهاد کشاورزی استان­ها درباره مسائل کشاورزی و توسعه روستایی. فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال 12، شماره 44، صص 93-117.
سورین، و.، و تانکارد، ج. (1393). نظریه‌های ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان. تهران: دانشگاه تهران.           
نوربخش، ی.، مولایی، م. م.، و طالبیان، ح. (1392). مقایسه استفاده و رضایتمندی دانشجویان از تلویزیون، ماهواره و اینترنت. مطالعات جامعه‌شناختی، دوره 20، شماره 1، https://doi.org/10.22059/jsr.2013.562664.
 
Abubakar, B. Z., Ango, A. K., and Buhari, U. (2009). The roles of mass media in disseminating agricultural information to farmers in Birnin Kebbi local government area of Kebbi state. Journal of Agricultural Extension. Vol. 13 (2).
Alia, D., Tebila, N., and Aliou, D. (2013). Rural media, agricultural technology adoption and productivity: evidences from small rice farmers in Burkina Faso. Fourth International Conference of African Association of Agricultural Economists (AAAE), September 22-25, Hammamet, Tunisia. DOI: 10.22004/ag.econ.160674.
Alini, M., Mirzaei, A., and Faealy Nahavand, S. (2012). Satisfaction of farmers of the farmers’ house from Extension- Education courses held. Life Science Journal, 9(3), 209-1215
Chapman, R., Blench, R., Kranjac-Berisavljevicm, G., and Zakariah, A. B. T. (2003). Rural radio in agricultural extension: The example of vernacular radio programs on soil and water conservation in northern Ghana. Agricultural Research & Extension Network, Network Paper No. 127 January 2003, ISBN 0 85003 640 2.
Khatoon-Abadi, A. (2011). Prioritization of farmers’ information channels: A case study of Isfahan province, Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 13, 815-828.
Mac Quail, D. (1994). Mass communication theory (third edition). London: sage LTD.
Nazari, M. R., and HJ Hassan, S. (2011). The role of television in the enhancement of farmers’ agricultural knowledge. African Journal of Agricultural Research, 6(4), 931-936.
Oso, L. (1993). Agriculture on Nigerian television: A critique of current practice. Africa Media Review, 7(2), 30-43.
Rami, N. S. (2013). Satisfaction received towards agricultural information from television programs among farmers. Journal of Social Sciences, 9 (2), 48-53.
Sunnarborg, K., Bradley, L., and Haynes, D.K. (1988). The TV connection: reaching community leaders. Journal of Extension, 26(2), Feature Articles // 2FEA2.
Tiraieyari, N., Idris, KH. Hamzah, A., and ULI, J. (2010). Teaching method competencies used by extensionists in transferring the good agricultural practices to Malaysian farmers. Basic and Applied Sciences, 4(10), 5379-5387.