واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار کشاورزان در بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی شهرستان چالدران استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 استادیار ترویج کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، مرکز آموزش شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، میاندوآب، ایران.

3 دانش آموخته مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو و کارشناس بانک کشاورزی چالدران. چالدران، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار کشاورزان در بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی شهرستان چالدران استان آذربایجان غربی انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز از 200 کشاورز دریافت­کننده تسهیلات بانک کشاورزی چالدران به‌صورت تصادفی اخذ شد. برای مدل­سازی سطوح زمان بازپرداختی تسهیلات (در حال سررسید=1، سررسید گذشته=2، معوق=3 و مشکوک الوصول=4) با استفاده از رگرسیون لجستیک ترتیبی، میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقلی که ضریب همبستگی یا روابط آماری معناداری با رفتار بازپرداختی داشتند، سنجیده شد. نتایج نشان داد که از لحاظ رفتار بازپرداختی، 7/5% در حال سررسید،24/5% سررسید گذشته، 34/5% معوق و 35/5% مشکوک­الوصول می‌باشد. همچنین مشتریانی که از وام‌های سرمایه­ای، بازپرداخت چندساله و مصارف غیر کشاورزی استفاده کرده­اند، رفتار بازپرداختی مناسب‌تری دارند. بعلاوه متغیرهای سن، تحصیلات، تعداد فرزند، قیمت زمین زراعی، اندازه مزرعه، تعداد دام، کاهش قیمت محصول، خسارت طبیعی، میزان وام دریافتی، بهره وام دریافتی، سال دریافت وام رابطه معکوس معنی­دار و متغیر مدت زمان درخواست تا دریافت وام رابطه مستقیم معنی­داری با بازپرداخت تسهیلات دارد. همچنین، سال دریافت وام، میزان وام دریافتی و زمینه مصرف وام، در سطح 5% خطا و متغیرهای مدت زمان دریافت وام، کاهش عملکرد، خسارت طبیعی و تعداد اعضای خانوار در سطح 10% خطا توانسته­اند 42/4% تا 71/5% تغییرات سطوح رفتار بازپرداختی مشتریان را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Factors Affecting Farmers Repayment Behavior for Agricultural Bank Credits in Chaldoran County of West Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • A Rezaee 1
  • Sh Mohammadzadeh 2
  • H Zeinalpour 3
1 Assistant Professor of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 A ssistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Center of Shahid Bakeri Higher Education, Urmia University, Iran.
چکیده [English]

This study was done to analyze the factors affecting farmers repayment behavior for Agricultural Bank Credits in Chaldoran County of West Azerbaijan Province. The required information was collected from 200 customers who received the loan in Chaldoran. To model the level of loan repayment time, we used Ordered Logistic Regression to assess the efficiency of independent variables which had the correlation with repayment behavior. The results repayment behavior of respondents showed that the behavior of 7.5% is on time, 24.5% is past payment, 34.5% is delayed, and 35.5% is doubtful payment. The results also showed that the customers who have received the credits including investment, yearly repayment, non-agricultural loans had better repayment behavior. In addition, variables such as age, education, the number of children, the farm price, farm size, number of animals, product price decrease, natural disasters, the cost of loan, the loan interest, and the year of receiving the loan had significant negative effects on the repayment behavior. Also, the year of receiving the loan, the amount of loan, and the way in which it is consumed could account for the 42.4% of the variance of the dependent variable at 5% error. In addition, The year of receiving loan, performance reduction, natural disasters, and family members could explain the 71.5%  of changes of repayment behavior level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ordered Logistic Regression
  • Customers’ behavior
  • Agricultural Bank
اشراقی سامانی ر.، شیخ محمدی، ف.، و پورسعید، ع. (1394). عوامل مؤثر بر عدم بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی از سوی کشاورزان مورد: شهرستان ایلام. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره 4، شماره 12، صص 91-77.
باقری، م.، و نجفی، ب (1383). بررسی عوامل مؤثر بر عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی: مطالعه موردی استان فارس. مجله پژوهشهای اقتصادی ایران، دوره 6، شماره 19، صص 115-97.
حسینی، سس. ع.، و زیبایی، م. (1394). عوامل مؤثر بر عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی در میان کشاورزان ممسنی. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی،  دوره 7، شماره 27، صص 220-203.
شادی‌طلب، ژ . (1372) . مسائل اعتبار کشاورزی در ایران (عدم باز پرداخت). مجموعه مقالات دومین سمپوزیم اقتصاد کشاورزی ایران. دانشکده کشاورزی شیراز ،284–275.
شریفی رنانی، ح.، همایون، ر.، و فولادی، ا. (1390). بررسی عوامل مؤثر در عدم بازپرداخت تسهیلات کشاورزی مطالعه موردی:  بانک کشاورزی استان اصفهان . فصلنامه اقتصادکشاورزی و توسعه، سال 19 ، شماره 74، صص 100-77.
عرب مازار، ع.، رویین تن، پ. (1385). عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی، مطالعه موردی بانک کشاورزی. فصلنامه علمی پژوهش جستارهای اقتصادی، دوره 3، شماره 6، صص 82-46.
کریمی موغاری، ز.، اسدی گرجی، ح.، و گیلک حکیم آبادی، م.ت.، و اسدی، ن. (1394). عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک‌های تجاری (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا–استان مازندران). اقتصاد پولی، مالی، دوره 22، شماره 10، صص 234-205.
کیمیاگری، م.، امینی، م.، طباطبایی، ح و حسینی، ل. (1391). مدل ریسک اعتباری بازپرداخت تسهیلات مشتریان اعتباری بانک (مطالعه موردی: حوزه شهرضا بانک ملی ایران). نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع. تهران. صص 9-1.
فردوسی ر.، م.، قهرمان زاده، و.، پیش بهار، ا.، و راحلی، ح. (1392). شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزی شهرستان مراغه. مجله پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، دوره 21، شماره 67، صص، 68-49 
نقوی، س.، فیروز زارع، ع،. و بابازاده، ج (1400). واکاوی عامل های مؤثر بر ریسک اعتباری بانک کشاورزی در استان خراسان شمالی. اقتصاد کشاورزی، دوره 15، شماره 2، صص 28-1.
محمودی، ا.، بابازاده، ج. (1397). عوامل مؤثر در بازپرداخت وام سرمایه درگردش کشت پائیزه (شعب بانک کشاورزی در استان خراسان شمالی) . فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی، دوره 26، شماره 88، صص 295-269.
Mehmood, Y., Ahmad M., and Anjum, M. B. (2012). Factors affecting delay in repayments of agricultural credit; a case study of district kasur of punjab province. Word Applied Sciences Journal, 17, 447-451.
Oladeebol, J. O., and Oladeebo, O. E. (2008). Determinants of loan repayment among smallhplder farmers in Ogbomoso agricultural zone of Oyo state, Nigeri, Journal of Social Sciences, 17(1), 59-62.
Pishbahar, E., Ghahremanzadeh, M., Ainollahi, M and Ferdowsi, R. (2015).  Factors influencing agricultural credits repayment performance among farmers in East Azarbaijan province of Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 17(5),1095-1101.
Rathore, R., Mishra , Sh., and Kumar, P. (2017). Factors affecting non -repayment of agricultural loan: A case study of Rajasthan Marudhara Gramin Bank. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 6, 1052-1059.