شناسایی سناریوهای فراروی نظام حکمرانی مشارکتی سازگار منابع طبیعی بر مبنای تحلیل استواری: مورد مطالعه حوزه آبخیز حبله رود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس و پژوهشگر حکمرانی منابع طبیعی تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

سبک‌های مدیریت گذشته در منابع طبیعی نیازمند تغییر است و با توجه به ماهیت فرابخشی بودن آن باید همه مؤلفه‌های مؤثر در اعمال مدیریتی سازگار مد نظر قرار گیرد. از این‌رو تحقیق حاضر باهدف کلی شناسایی ارکان تشکیل دهنده یک نظام حکمرانی مشارکتی سازگار در حوزه آبخیز حبله رود به عنوان یک نظام اجتماعی و اکولوژیکی پیوندیافته انجام شد. جامعه آماری این تحقیق دست‌اندرکاران کلیدی مرتبط با حوزه آبخیز حبله رود در سطوح ملی، استانی و جامعه بهره‌برداران منابع طبیعی مستقر در محدوده حوزه آبخیز مذکور است. این تحقیق به دنبال شناسایی ارکانی است که در قالب یک‌بر هم کنش مدل شده بتواند قسمتی از رفتار سیستم را تبیین نماید. رفع‌ مسائل‌ در حوزه‌های‌ آبخیز به دلیل خصوصیات نظام‌های اجتماعی و اکولوژیکی آن‌ها، نیازمند برخورد نظام‌‌مند مدیریتی ‌می‌باشد. بر این اساس تعیین رهیافت و روش‌شناسی مناسب‌ که‌ توسعه‌ پایدار آبخیزها را تضمین‌ نمایند، تحقیق و بررسی‌های‌ گسترده‌ای‌ را طلب می‌نماید که در قالب اهداف خرد تعریف شده در این تحقیق یافته‌های مورد نظر بیان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Scenarios Against the Participatory Governance System of Natural Resources based on Robustness Analysis: The Case Study of the Hablerood Watershed

نویسندگان [English]

  • H Motevalli 1
  • A Rezaei 2
  • A Alambaigi 2
1 Researcher and lecturer of natural resources governance in Agricultural Research,Education and Extension Organization (AREEO) Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The traditional natural resources management methods need to be changed. In addition, due to the natural resources management’s cross-sectoral nature, all effective components should be considered in consistent management practices. Therefore, the current research was conducted with the general aim of identifying the constituent elements of a compatible participatory governance system in Habalerood watershed as a coupled social and ecological system. The statistical population of this research is the key stakeholders related to the Habalerood watershed at the national and provincial levels and the community of natural resource users based in the watershed. This research sought to identify elements explaining a part of the system's behavior in the form of a modeled interactive approach. Due to the characteristics of their social and ecological systems, solving problems in watersheds requires a systematic management approach. Based on this, the appropriate definitions and methodologies that guarantee the sustainable development of watersheds, positive research, and reviews should be developed in micro formats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptive participatory management
  • Natural resources
  • Robustness analysis
  • Coupled social-ecological system
حسینی، س.ج.، و مهدوی عادلی، م.ح و رزمی، م.ج. (۱۳۹۳). تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت‌های آن برای خط مشی‌گذاری عمومی. اندیشه مدیریت راهبردی، سال 8، شماره 1، صص 156-135.
متولی، حسینعلی، تحلیل مؤلفه‌های مدیریت مشارکتی سازگار منابع طبیعی در نظام اجتماعی اکولوژیکی پیوندیافتۀ حوزه آبخیز حبله رود. رساله دکتری دانشگاه تهران.
 
Brondizio, E. S.,Nathan, D. V., Andressa, V., Mansur, A. V., Anthony, E. J., Costa, S., and Hetrick, S. A. )2016(.
A conceptual framework for analyzing deltas as coupled social–ecological systems: an example from the Amazon
River Delta, Sustain Sci591–609, DOI 10.1007/s11625-016-0368-2
Costanza, R., Low, B. S., Ostrom, E., and Wilson, J. (2001) Institutions, ecosystems, and sustainability. Boca Raton: FL: Lewis
Greenberg, J. B., and Park, T. K. (1994). Political ecology. Journal of Political Ecology,1, 1-12
Glaser, M., Krause, G., Ratter, B., and Welp, M. (2008). Human-nature-interaction in the anthropocene. Potential of Social-Ecological Systems Analysis. Available at: < https://www.routledge.com/Human-Nature-Interactions-in-the-Anthropocene-Potentials-of-Social-Ecological/Glaser-Krause-Ratter-Welp/p/book/9781138008854>.
Grant, W. E. (1998). Ecology and natural resource management: Reflections from a system, perspective ecological modelling 108, 67–76.
Gunderson, L. H., and Holling C. S. (2002) Panarchy: Understanding transformations in human and natural systems. Washington, D.C., USA: Island Press. 507-534.
Knutsson, P. (2006). The sustainable livelihoods approach: A framework for knowledge integration assessment human ecology review. Society for Human Ecology, 13(1),90-99    
Redman, C., Grove, M. J., and Kuby, L. (2004). Integrating social science in to the long term ecological research (LTER) network: Social dimensions of ecological change and ecological dimensions of social change. Ecosystems, 7(2), 161-171.
Rosenhead, J. (2001). Robustness analysis: Keeping your options open. In J. Rosenhead & J. Mingers (Eds.), Rational analysis for a problematic world revisited (pp. 181–207). Chichester: Wiley.
Ostrom  E. (2005). Understanding institutional diversity. NJ: Princeton University Press: Princeton.
Winter, K.B., Lincolnt.N.K 4 and Berkes.F (2018). "The social-ecological keystone concept: A quantifiable metaphor for understanding the structure, function, and resilience of a biocultural system". Sustainability, 10 (9), 3294. doi:10.3390/su10093294.