نقش میانجی عزت ‌نفس درتحلیل عوامل مؤثر بر قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه کشاورزی دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه کشاورزی دانشگاه زنجان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی گروه ترویج، ارتباطات و توسعه کشاورزی دانشگاه زنجان

4 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی گروه ترویج، ارتباطات و توسعه کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، پرورش ایده‌های خلاق و کارآفرین که خود را با دنیای جدید هماهنگ و سازگار کنند، ضروری به نظر می‌رسد. لذا تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت‌های کارآفرینی با تأکید بر نقش میانجی عزت‌ نفس در میان دانشجویان کشاورزی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 390 نفر از دانشجویان سال آخر کارشناسی رشته ‌های کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 93- 92 بود که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 200 نفر از آن‌ها از طریق روش نمونه‌ گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب (بر حسب جنسیت) انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌‌آوری گردید. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه زنجان مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق انجام پیش‌آزمون و محاسبه آلفای کرونباخ برای مقیاس‌ه ای اصلی پرسشنامه (در دامنه بین 0/80 تا 0/89) ارزیابی و تصحیح گردید.داده ‌های گردآوری شده با استفاده از تکنیک مدل‌ سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردید.نتایج پژوهش نشان داد که بین کنش علمی دانشجویان، عوامل محیطی، ویژگی‌های تلاش و نگرش نسبت به خود با قابلیت کارآفرینی آن‌ها رابطه مثبت و معنی ‌داری وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل از آزمون اثر میانجی متغیر عزت‌نفس با استفاده از روش خودگردان سازی حاکی از آن بود که مجموع اثر غیرمستقیم کنش علمی، ویژگی‌ های تلاش و نگرش نسبت به خود بر قابلیت کارآفرینی معنی‌ دار می ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediation Role of Self-Esteem in Analysis of the Factors Influencing Entrepreneurial Capabilities of Agricultural Students (Case Study: University of Zanjan)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Badsar 1
  • Rohollah Rezaei 2
  • Soheila Fathi 3
  • Mehdi Ghasemi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Nowadays, according to the economic and social conditions of the country, fostering creative ideas and entrepreneurs which can coordinate and consistent themselves with the modern world, is necessary. This descriptive correlational study conducted with aimed to investigate factors influencing entrepreneurial capabilities and emphasis on the mediation role of self-esteem among agricultural students. The population of the study was including 390 senior bachelor agricultural students of Zanjan University in the academic year 1392-1393. According to the table of Krejcie and Morgan, 200 of them were selected through proportional stratified sampling (by gender). A questionnaire was used to collect data. Validity of the questionnaire was approved based on the opinions of faculty members at Zanjan University. A pilot study was conducted to determine the reliability of the instrument, which the Cronbach's alpha values for the main scales of the questionnaire, was at the appropriate level (in the range of 0.80 to 0.89). The collected data was analyzed using Structural Equation Modeling Multivariate technique. The results showed that there is a significant positive relationship between academic action of students, environmental factors, effort attribution, and attitudes towards self with their entrepreneurial capabilities. Also, the results of testing the mediation effects of self-esteem according to "Bootstrap" method indicated that the total indirect effect of the academic action, effort attribution, and attitudes towards self with their entrepreneurial capabilities was significant. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Capabilities
  • Self-esteem
  • Agricultural Students
احمد پور داریانی، م . (1391). کارآفرینی: تعاریف، نظریات و الگوها، تهران: انتشارات جاجرمی.
احمد پور داریانی، م.، و مقیمی، م. (1385). مبانی کارآفرینی، تهران: انتشارات فراندیش.
اکبری، ر.، موحدی، ر.، و کوچکیان، ح. (1388).بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی مطالعه موردی: دانشگاه بوعلی سینا همدان. فصلنامه پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی. جلد 2، شماره4،            صص 102-91.
امینی، م.، تمنایی‌فر، م.، غلامی، م.، و علوی، ص. (1392). ارزیابی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان بازاندیشی در مأموریت‌های برنامه درسی آموزش عالی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 6، شماره 1، صص 164- 145.
بارانی، ش.، حسینی لرگانی، م.، زرافشانی، ک.، و پور سعید، ع. (1391). تحلیل تأثیر کارآفرینی بر تمایل کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام، فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، شماره 19،صص 194-167.
بنی عامریان، ل.، زرافشانی، ک.، و رستمی، ف. (1390). بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه)، فصلنامه آموزش عالی، شماره 16 ، صص 44-31. 
جلایی اسفند آبادی، ع.، و جاودان، ا. (1389). تأثیر آزادسازی تجاری بر اشتغال بخش کشاورزی ایران، فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 2، شماره4، صص150-135.
حسینی، م.، فرج اله حسینی، ج.، و سلیمانپور، م. (1389). شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد استان تهران، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره 3،             صص 368-359.
حجازی، س. ی.، میرشکاری، ع. (1387). بررسی عوامل بازدارنده کارآفرینی در بین فارغ‌التحصیلان کشاورزی (مطالعه موردی: استان بوشهر)، مجله کشاورزی دانشگاه تهران، شماره 16، ص 49.
حیدری، ح.، رضایی، ا. (1391). تحلیل جامعه‌شناختی هویت حرفه‌ای دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره 5، شماره 2، صص 29-1.
خسروی پور، ب.، و سلیمان پور، م. (1389). تبیین نقش ویژگی‌های فردی مؤثر بر اشتغال دانش‌آموختگان دختر آموزش عالی (بررسی موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز). فصلنامه زن در توسعه و سیاست، جلد 8 شماره 4، صص220-203.
خسروی پور ، ب.، منجم زاده ، ز. (1390) . دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در خصوص عوامل و موانع مؤثر در کارآفرینی و اشتغال دانش‌آموختگان کشاورزی ، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره 1 ، صص 116-105.
رستمی، ف.، گراوندی، ش.، و زرافشانی، ک. (1390). پدیدارشناسی تجربیات دانشجویان در تأسیس کسب و کار (مطالعه موردی: دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه)، مجله توسعه کارآفرینی، شماره 14، صص105- 87.
رعدی افسوران، ن. (1389). مطالعه‌ی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، فصلنامه علوم تربیتی، شماره 1، صص 123-103.
زالی، م.، مدهوشی، م.، و کردنائیج، ا. (1386). ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه مازندران، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه‌نامه مدیریت، دوره 11، شماره3، صص 113-81.
سپهر دوست، ح.، و مأمنی، ا. (1389). بررسی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه، مطالعه موردی دانشگاه بوعلی سینا، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت نوآوری و کارآفرینی، شیراز، 27 و 28 بهمن‌ماه، صص 12-1.
شریف‌زاده، ا.، و عبداله‌زاده، غ. (1391). بررسی رابطه بین سبک یادگیری و خصایص کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال 18، شماره 64، صص 152-131.
شهبازی، ا.، و علی بیگی، ا. (1385). واکاوی شایستگی‌های دانش‌آموختگان کشاورزی برای ورود به بازارهای کار در کشاورزی، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، شماره 2، جلد 1، صص 24-15.
صابر، ف. (1381). راه‌های توسعه کارآفرینی زنان در ایران: راهکارهای تواناسازی زنان در راستای برابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
عباسی، م.، و قلی‌قورچیان، ن. (1388). شناسایی عامل‌های مؤثر بر توسعه تعاونی‌های دانش‌آموختگان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، جلد3، شماره 2، صص 170-143.
علیپور، ح.، و دهقانی، ک. (1391). نگرش دانشجویان رشته‌های کشاورزی نسبت به فعالیت کارآفرینانه در قالب تعاونی‌های کشاورزی ، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، سال 8، شماره 2، صص 103-93.
غفاری، ه.، و یونسی، ع. (1389). بررسی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور اراک، فصلنامه انجمن آموزش عالی، سال 3، شماره 3، صص 136- 115.   
قاسمی، ج.، و اسدی، ع. (1389). تحلیل عاملی عوامل مؤثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران). نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد24، شماره1، صص 22-13.
کردنائیج، ا.، زالی، م .، هومن، ح.، و شمس، ش. (1386). ابزار سنجش ویژگی­های شخصیتی کارآفرینان ایرانی. تهران: نشر دانشگاه تربیت مدرس.
- کریمی، س.، بیمنز، ه.، چیذری، م.، مولدر، م. (1391). بررسی تأثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر قصد کارآفرینانه‌ی دانشجویان کشاورزی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، شماره 3 ، صص 124-105.
کهنسال، م.، و رفیعی دارانی، ه. (1391). بررسی پتانسیل اشتغال‌زایی بخش کشاورزی در عرصه‌های اقتصاد شهر و روستا ( مطالعه موردی: استان خراسان رضوی). مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، شماره 1، صص 45-23.
مقصودی، ج. (1384). بررسی و مقایسه ویژگی­های شخصیتی و روان­شناختی کارآفرینان تهرانی با افراد عادی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
ممیز، آ.، قاسمی، ع.، و قاسمی، ف. (1392). بررسی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال 9، شماره 35، صص 22-15.
موحدی، ر.، اکبری، ر.، یعقوبی فرانی، ا.، و خداوردیان، م. (1389). راهکارهای بهبود وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی (بررسی موردی دانشگاه بوعلی سینا همدان). مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، سال 3، شماره 4، صص 98-85.
هزار جریبی، ج. (1382).توسعه کارآفرینی و دانش‌آموختگان، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 30، صص 177-159.
 
Aktop, A., and Erman, K. (2006). Relationship between achievement motivation, trait anxiety and self-esteem. Biology of Sport, 23(2), 127.
Archibong, C.A. (2004). Technology, infrastructure and entrepreneurship: Role of the government in building a sustainable economy. School of Business and Economics North Caroliana A & T State University. Agricultural and Technical State University Press.
Boahin, P., and Hofman W. H. A. (2014). Perceived effects of competency-based training on the acquisition of professional skills. International Journal of Educational Development 36, 81-89.
Brown, S., and Hofman, W.H. A. (2011). "Self-employment and attitudes towards risk: Timing and unobserved heterogeneity. Journal of Economic Psychology 32(3), 425-433.
Çelik, M., and Tatar, M. (2011). Employment-unemployment issues and solution suggestions adiyaman example interdisciplinary. Contemporary Research in Business, 3(2), 1211-1226.
Franke, N., and Lüthje, C. (2004). Entrepreneurial intentions of business students: A benchmarking study. International Journal of Innovation and Technology Management, 1(3), 269-88.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., and Tatham, R. L. (2010). Multivariate data analysis (seven ed.). United State of Amreica: Pearson prentice hall.
Hodgetts R.M., and Kuratko D.F. (1992). Effective small business management (4thed). Harcourt Brace Jovanovich: San Diego, FL.
Howard, S. (2004). Developing entrepreneurship potential in Youth: The effect of entrepreneurship education and venture creation, University of South Florida Report, 3-17.
Karami, R., and Maimunah, I. (2012). Achievement Motivation in Leadership Role of Extension Agents.Cambridge, UK: Scholars Publishing.
Khatoon, N. (2013). The impact of emotional intelligence on the growth of entrepreneurship, International Journal of Business Management & Research, 3, 1-8.
Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
Kurbanoglu, S.S., Akkoyunlu, B., and Umay, A. (2006). Developing the information literacy self-efficacy scale. Journal of Documentation, 62(6), 730-743.
Linan, F., Rodriguez-Cohard, J. C., and Rueda-Canuche, J. M. (2005). Factors affecting entrepreneurial intention levels. 45th Congress of the European Regional Science Association, 23-27 August, Amsterdam.
Mallinckrodt, B., Abraham, W. T., Wei, M., and Russell, D. W. (2006). Advances in testing the statistical significance of mediation effects. Journal of Counseling Psychology, 53(3), 372-378.
McStay, D. (2008) An investigation of undergraduate student self-employment intention and the impact of entrepreneurship education and previous entrepreneurial experience, PhD. Dissertation. Faculty of Business, Technology and Sustainable Development, Bond University, Australian.
Moshki, M., Ghofranipour, R., and Alah Yari, A.G. (2001). The effect of problem solving training on the self-concept of male adolescents in gonabad high schools in 1999. Modares Journal Of Medical Sciences.4(3), 121-127.
Rasmussen, E. A., and Sørheim, R. (2006). Action-based entrepreneurship education. Technovation, 26(2), 185-194.
Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton: NJ: Princeton University Press.
Scottish Higher Education Funding Council (2003). Higher Education: Higher Ambitions? Graduate Employability in Scotland. London: Higher Education Funding Council for England (HEFCE(.
Shane, S., and Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25, 217-226.