دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-197 
شناسایی و تبیین موانع اثرگذار بر توسعه نظام نوآوری فناورانه کشاورزی

صفحه 1-19

روح اله ماقبل؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ مهدی محمدی


تبیین مؤلفه‌های کسب و کار کشاورزی شهری: مورد مطالعه بام سبز شهری

صفحه 85-101

غلامحسین حسینی‏ نیا؛ شهرام مقدس فریمانی مقدس فریمانی؛ فهیمه رحیمی مشکین