ریسک و مدیریت ریسک از دیدگاه سیب‌زمینی کاران شهرستان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد‌یار گروه مهندسی آب، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی نگرش، منابع ریسک کشاورزی و شناخت راهبردهای مناسب برای مدیریت ریسک از دیدگاه سیب‌زمینی‌کاران می‌باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق اکتشافی بوده که از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، سیب‌زمینی‌کاران شهرستان اردبیل بوده‌اند. نمونه‌ای متشکل از 130 کشاورز انتخاب و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه گردآوری گردید. روایی صوری ابزار تحقیق به کمک متخصصین به دست آمد و برای سنجش پایایی آن یک مطالعه راهنما با 30 نفر کشاورز انجام شد و مقدار آلفا به ترتیب 0/813، 0/906 و 0/676 برای نگرش، منابع و راهبردهای مدیریت ریسک به دست آمد. نتایج نشان داد که اکثر پاسخگویان نسبتاً ریسک‌گریز بودند. از نظر اندازه مزرعه، مشارکت در ترویج، درآمد غیرکشاورزی، ارزش زمین و ماشین‌آلات بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود داشت. مهم‌ترین منابع ریسک از نظر آنان به ترتیب نوسانات قیمت، فقدان بازار فروش، تغییر عملکرد، تغییرات آب و هوا، خطر مصرف زیاد کودها و کمبود آب بود. در نتیجه تحلیل عاملی شش عامل، شامل ریسک‌های تولید و هزینه، فروش، قوانین و مقررات، پشتیبانی، امنیت و آفات استخراج گردید. چهار استراتژی تغییر زمان کاشت و برداشت، استفاده اشتراکی یا اجاره‌ای از ماشین‌آلات، پیش‌خرید نهاده‌ها و تغییر سیستم آبیاری مهم‌ترین راهبردهای مدیریت ریسک بودند. در نتیجه تحلیل عاملی، سه عامل مدیریت ریسک به اسامی تغییر فناوری، مدیریت هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk and Risk Management As Perceived By Potato Growers in Ardabil County

نویسنده [English]

  • Asghar Bagheri
Assistant Professor, Dept. of Water Engineering , Faculty of Agricultural Technology and Natural Resources, Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

The aims of this study were to examine risk attitude, perceptions of risk sources and risk management strategies as perceived by potato growers in Ardabil County. It is an explanatory and applied study. Descriptive- survey research method was used in this study. Potato growers of the county were consisted the statistical population of the study from which, a sample of 130 farmers was selected and the data collected using a questionnaire. The instrument was validated by a panel of experts. A pilot study was conducted for reliability with the contribution of 30 farmers. The Alpha values of 0.813, 0.906 and 0.676 reached for attitude, perception of risk sources and risk strategies scales, respectively. Results showed that most of the respondents were relatively risk averse. Regarding farm size, extension participation, nonfarm income and farm and machinery values there was significant differences between the two groups. Price fluctuations, lack of potato market, yield change, climate change, agrochemicals over application, and lack of water were key sources of risk as perceived by farmers. Six factors of risk sources viz. production and cost, sale, regulations, logistic, production security, and pests were derived from factor analysis. As well as, change in planting and harvesting times, leased or collective use of machinery, input forward purchasing, and change in irrigation systems were perceived as key strategies. Three risk management factors, viz. technology change, cost management, and resources optimum use were derived from factor analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Sources
  • Risk Management
  • Perception
  • Attitude
  • Potato
  • Ardabil
احسان، ع.، تهرانی، ر.، و بیگدلی، غ. (1387). بررسی ضریب ریسک گریزی و واریانس تولید در مدیریت ریسک: مطالعه موردی گوجه‌فرنگی کاران دزفول، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، جلد1، شماره 61، ص 35-17.
ترکمانی، ج. (1379). مقایسه و ارزیابی روش‌های عمده تعیین گرایش به ریسک بهره‌برداران کشاورزی: مطالعه موردی واحدهای نگهداری گاوهای شیری، فصلنامه اقتصادکشاورزیوتوسعه، شماره 31، ص 55- 31.
روستا، ک.، حسینی، ج.، چیذری، م.، و حسینی، م. (1387). بررسی سازوکارهای ترویجی مؤثر بر مدیریت تولید گندم در استان خراسان رضوی، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعیایران، جلد 15، شماره 6، ص 21-9.
زمانی، غ.، کرمی، ع.، و یزدان‌پناه، م. (1387). عوامل مؤثر بر رضامندی بیمه‌گزاران کشاورزی از صندوق بیمه محصولات زراعی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 4، شماره 2، ص 66- 53.
طباطبایی، ف.، پزشکی‌راد، غ.، و فعلی، س. (1389). بررسی عوامل موثر در پذیرش مدیریت ریسک توسط دامداران صنعتی استان تهران. مجله پژوهش‌های ترویج و اموزش کشاورزی. سال سوم. شماره 2، ص 63-51.
کلانتری، خ. (1382). پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات  اجتماعی- اقتصادی. تهران: نشر شریف.
یعقوبی، الف.، چیذری، م.، فعلی، س.، و پزشکی‌راد، غ. (1389). عوامل موثر بر مدیریت ریسک در بین کشاورزان گندم‌کار دیم شهرستان تفرش. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد. 6، شماره 1، ص 102-91.
 
Acs, S., Berentsen, P., Huirne, R., and Asseldonk, M. V. (2009). Effect of yield and price risk on conversion from conventional to organic farming. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 53: 393–411.
Ahsan, D. A., and Roth, E. (2010). Farmers’ perceived risks and risk management strategies in an emerging Mussel aquaculture ondustry in Denmark. Marine Resource Economics, 25: 309–323.
Ajzen, I. and Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behaviour, Prentice-Hall, New Jersey.
Akcaoz, H., and Ozkan, B. (2005). Determining risk sources and strategies among farmers of contrasting risk awareness: A case study for Cukurova region of Turkey. Arid Environments, 62: 661–675.
Aronson, E., Wilson, T. and Akert, R. (1997). Social Psychology, Longman, New York.
Bardhan, D., Dabas, Y.P.S., Tewari, S.K., and Kumar, A. (2006). An assessment of risk attitude of dairy farmers in Uttaranchal (India). Available at: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/25259/1/cp060849.pdf.
Beal, D. J. (1996). Emerging issues in risk management in farm firms. Rev. Marketing Agric. Econ. 64, 336–347.
Bluff, L. (2011). Something to think about motivations, attitudes, perceptions and skills in work health and safety, Report prepared for Safe Work Australia August 2011. available at: http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/al.
Boehlje, M. D., and Lins, D. A. (1998). Risks and risk management in an industrialised agriculture. Agric. Fin. Rev:58, 1–16.
Boggess, W. G., Anaman, K. A., and Hanson, G. D. (1985). Importance, causes, and management responses to farm risks: Evidence from Florida and Alabama. Southern J. Agric. Econ, 17: 105-116.
Campbell, T. S., and Kracaw, W. A. (1993). Financial risk management. Harper, Collins College Pub. Cochran, W.G. (1977). Sampling Techniques. New York: John Willey and Sons.
Eggen P. and Kauchak, D. (2001). Educational psychology: Windows onclassrooms. New Jersey Prentice Hall, Inc.
Getachew, Z. (2011). Farmers' perceptions about risk and risk management strategies. Publisher: VDM Verlag. Available at: http://www.amazon.com/Farmers-Perceptions-about-Management-Strate gies /dp/36 39375734
Geurin, L. J., and Geurin, T. F. (1994). Constraints to the adoption of innovations in agri­cultural research and environmental management: A Review. Australian Journal of Experimental Agriculture, 34: 549–571.
Glendon, I., Clarke, S. and McKenna, E. (2006). Human safety and risk management, 2nd Ed, Taylor and Francis, Boca Raton, Florida.
Goodwin, B. K., and Ker, A. P. (1998). Revenue insurance: A new dimension in risk management. Choices (Fourth Quarter): 24–27.
Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. and Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis, 5th edn. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
Hardaker, J., Huirne, R. B. M., Anderson, J. R., and Lien, G. (2004). Coping with Risk in Agriculture, 2nd edn. CAB International, Wallingford, UK.
Harwood, J., Heifner, R., Coble, K., Perry, J. and Somwaru, A. (1999).  Managing risk in farming: Concepts, research, and analysis. Market and Trade Economics Division and Resource Economics Division, Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture. Agricultural Economic Report No. 774. Available at: http://www.agriskmanagementforum.org
Kadlec, J.E. (1978). "Guidelines for Farm decision-making in a period of uncertainty" Historical Documents of the Purdue Cooperative Extension Service. Paper 668. Available at: http:/ /docs. lib.pur due.e du/ agex t/668
Koesling, M., Ebbesvik, M., Lien, G., Flaten, O., Valle, P.S., and Arntzen, H. (2004). Risk and risk management in organic and conventional cash crop farming in Norway. Acta Agriculturae Scandinavica, Sectection C, 1, 195–206.
Krogmann, U., Gibson, V., and Chess, C. (2001). Land application of sewage sludge: Perceptions of New Jersey vegetable farmers. Waste Management Research, 19, 115–125.
Meuwissen, M. P. M., Huirne, R.B.M., and Hardaker, J.B. (2001). Risk and risk management: An empirical analysis of Dutch livestock farmers. Livestock Production Science, 69, 43–53.
Musser, W. N. (1998). Risk management overview. Paper presented at mid-atlantic risk management regional conference, Williamsburg, VA, August 6–7.
Ortmann, G. F., Woodburn, M. R., and Levin, J.B. (1995). Dimensions of risk and managerial responses to risk on commercial farms in Kwazulu-Natal, South Africa. 10th International Farm Management Congress, IFMA Contributed Papers, UK, the University of Reading, 10–15 July.
Patrick, G.F. (1998). Managing Risk in Agriculture. North Central Region Extension Publication NCR. 406. Available at: http://www.extension.purdue.edu
Patrick, G.F. and Musser, W.N. (1997). Sources of and responses to risk: Factor analyses of large-scale US cornbelt farmers. In: Huirne, R.B.M., Hardaker, J.B. and Dijkhuizen, A.A. (eds.) Risk Management Strategies in Agriculture: State of the art and future perspectives. Mansholt Studies, Vol. 7. Wageningen Agricultural University, Wageningen, pp. 45-53.
Proske, D. and Proske, D. (2008). Subjective Risk Judgement, In Catalogue of Risks, Springer Berlin Heidelberg.
Reber, A. and Reber, E. (2001). Dictionary of Psychology, 3rd Ed, Penguin Books, London.
Skees, J. R., Harwood, J., Somwaru, A., and Perry, J. (1998). The potential for revenue insurance in the South. J. Agric. Appl. Econ. 30, 47–61.
Weber, E. U. and Milliman, R. A. (1997). Perceived risk attitudes: Relating risk rerception to risky choice. Management Science, 43, (2) 123-144.
Wilson, P. N., Luginsland, T. R., and Armstrong, D. V. (1988). Risk perceptions and management responses of Arizona dairy producers. Journal of Dairy Science, 71, 545–551.
Winsen, F. V., Wauters, E., Lauwers, L., Mey, Y., Passe, S. V., and Vancauteren, M. (2011). Combining risk perception and risk attitude: A comprehensive individual risk behavior model, Paper prepared for presentation at the EAAE 2011 Congress Change and Uncertainty Challenges for Agriculture, Food and Natural Resources Aug. 30 to Sept. 2, 2011 ETH Zurich, Switzerland. Available at: http://ageconsearch.umn.edu.