تحلیل عوامل آموزشی مؤثر بر رضایت شغلی فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی: مورد دانشگاه یاسوج

نویسندگان

1 استادیار کروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

یکی از اساسی‌ترین رسالت‌های آموزش عالی، تربیت و آماده ساختن نیروی انسانی کارآمد، شایسته و دارای مهارت برای پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه در زمینه‌های مختلف شغلی است. در این میان عوامل آموزشی دوران دانشگاه، تأثیر بسزایی بر موفقیت تحصیلی و شغلی و در نهایت رضایت شغلی آتی افراد دارد. بر همین اساس، در پژوهش حاضر، به شناسایی عوامل آموزشی مؤثر بر رضایت شغلی فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی دانشگاه یاسوج پرداخته شده است. این پژوهش به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. روایی پرسشنامه به‌وسیله‌ی کارشناسان و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ از 0/611 تا 0/946 برای متغیرهای گوناگون به‌دست آمد. جامعه آماری این تحقیق شامل فارغ‌التحصیلان سال‌های 89-1386دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج بود (417=N) که، 201 نفر با استفاده از جدول نمونه‌گیری پاتن، به صورت تصادفی به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. نتایج نشان داد 32/9 درصد از فارغ‌التحصیلان از شغل خود اظهار نارضایتی کرده و 67/1 درصد از شغل خود رضایت داشتند. از طرف دیگر نتایج همبستگی بین متغیرها نشان داد که بین متغیرهای دانش نظری، دانش عملی، دانش سازگاری، امکانات و تجهیزات دانشکده، روش‌های تدریس در دروس تخصصی و مرتبط بودن شغل با رشته تحصیلی با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. فزون بر این، تحلیل مدل رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که متغیرهای معدل، روش‌های تدریس در دروس تخصصی، مرتبط بودن رشته تحصیلی با شغل، امکانات و تجهیزات دانشکده و دانش سازگاری به عنوان مهم‌ترین متغیرهای پیش‌بینی کننده‌ی رضایت شغلی محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Educational Factors Affecting Job Satisfaction of Agricultural Graduates: The Case of Yasouj University

نویسندگان [English]

  • Mehdi Nooripoor 1
  • saeeid Hedayati Nia 2
چکیده [English]

One of the most important missions of higher education, is to train and to prepare efficient, competent and skillful workforce to meet real needs of the society in different fields of occupations. Among different factors, educational factors have a major impact either on educational achievement or on job satisfaction of the graduates. Thus, the aim of this study was to analyze educational factors affecting job satisfaction of agricultural graduates of Yasouj University. Survey research method with a pre-structured questionnaire was used in this study. The validity of questionnaire was verified using face validity procedure and its reliability was calculated between 0.611 to 0.946 using Cronbach's alpha coefficient. A sample of 146 agricultural graduates was selected and also studied using Patten’s Random Sampling Table and Systematic Random Sampling procedure. Results showed that 47.9 percent of respondents were employed. 67.1 of them were satisfied with their jobs. The results of correlation analysis also showed that variables such as coping knowledge, practical knowledge, theoretical knowledge, equipment, teaching methods and relevance of the job to educated major have a statistically significant relationship with job satisfaction. Moreover, the results of Logistic regression revealed that variables such as educational mean, teaching methods, relevance, equipment and coping knowledge are the most important variables in predicting job satisfaction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Factors
  • Job Satisfaction
  • Graduates
  • Yasouj University
اجتهادی، م. و بهروزی، م. (1385). توانایی‌ها و قابلیت‌های دانش‌آموختگان در پاسخ به نیاز بازار کار به منظور ارائه چهارچوب ادراکی مناسب. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 10 و 11: 28-1.
امیری اردکانی، م.، و زمانی. غ. ح. (1385). دیدگاه فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی پیرامون برنامه‌های آموزشی و پرورشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. جهاد، 27: 60-34.
امیری اردکانی،‌ م. (1376). تعیین‌کننده‌های موفقیت تحصیلی، شغلی و تعهد سازمانی فارغ‌التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز.
ایزدی، ص.، صالحی‌عمران، ا.، قربانی، ع. (1389). ارزیابی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه جامع علمی- کاربردی. انجمن آموزش عالی ایران، 3(2): 24-1.
بختیار نصرآبادی، ح.، س. رجایی پور.، ق. سلیمی.، ف. طاهر پور. و پرتوی. م. (1388). بررسی رابطه بین ماهیت مشاغل و رضایت شغلی. مدیریت اجرایی. 9(1): 76-58.
پزشکی‌راد، غ. ر.، محتشم، ح. ر.، فعلی، س. (1386). ارزیابی کیفیت رشته ترویج و آموزش کشاورزی از دیدگاه دانش‌آموختگان دانشگاه تربیت مدرس. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 3(1): 140-131.
پورکاظمی، م. ح. (1388). وضعیت راه‌یابی فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه­های دولتی به بازار کار (ورودی سال­های 1375-1374). پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. 52: 150-127.
حبیب‌پور، ک. و صفری‌شالی، ر. (1388). راهنمای جامع کاربردspss  در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی). انتشارات سویه، تهران، 862 ص.
حجازی، ی. و مشهدی، م. (1386). تأثیر آموزش عالی کشاورزی بر توسعه عمومی دانش‌اموختگان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 3(1): 42-27.
درویش، ح. (1386). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان (رویکردی تحلیلی- پژوهشی). فرهنگ مدیریت، 5(16): 140-117.
ده‌یوری، س.، فرج‌اله‌حسینی، س. ج.، حسینی، م. (1387). بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی رشته‌های کشاورزی دانشگاه تهران (پردیس کرج). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 39(1): 131-123.
زمانی، غ. ح. (1380). برآورد نیاز بخش عمومی به نیروی متخصص کشاورزی تا سال 1390. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 9(35): 195-177.
زمانی، غ. ح.  (1381). معیارهای انتخاب شغل از دیدگاه دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی دانشگاه شیراز). علوم کشاورزی ایران، 33 (1): 81-87.
زمانی، غ. ح. و عزیزی خالخیلی، ط. (1385). تحلیل نظرات مدیران اجرایی نسبت به اشتغال دانش‌آموختگان کشاورزی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 2(2): 86-73.
ساکتی، پ. (1380). بررسی رابطه ابعاد اشتغال در بخش غیر متشکل (غیردولتی) با ویژگی‌های فردی، رشته تحصیلی و فعالیت‌های اقتصادی دانش‌آموختگان شاغل در استان‌های جنوبی ایران. گزارش طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران.
شاه­ولی، م.، عربی، ق. و بیژنی، م. (1382). یادگیری دانش سه‌گانه. اصفهان، انتشارات نصوح.
شعبانعلی فمی، ح.، آقاپور، ش.، و علم‌بیگی، ا. (1389). شناسایی موانع و مشکلات شکل‌گیری یادگیری شغل محور در بین دانشجویان رشته‌های کشاورزی دانشگاه تهران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2(2): 229-219.
شفیعی، ف. و شعبانعلی‌فمی. ح. (1386). بررسی نگرش دانشجویان رشته‌های کشاورزی نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی (مطالعه موردی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران). نامه انجمن جمعیت‌شناختی ایران، 192-173.
صبوحی، ف. (1380). بررسی و تحلیل علل بیکاری دانش آموختگان (دیدگاه­های مدیران بنگاه­ها، دانشگاهها و دانش آموختگان). گزارش طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص، موسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی، تهران. قابل دسترس در:irphe.ir/fa/data/Hrdp/maghale/saboohi-m.pdf
عربی، ق. (1377). تبیین دانش سازگاری به منظور شایستگی‌پروری در دانشجویان مقطع کارشناسی رشته­ی ترویج و آموزش کشاورزی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز.
کلانتری، خ. (1385). پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی. انتشارات جامعه‌شناسان، تهران، 392ص.
محمدزاده نصرآبادی، م.،  غ. ر. پزشکی راد.، چیذری، م. (1385). وضعیت اشتغال، توانمندی شغلی و موفقیت شغلی دانش‌آموختگان آموزش‌های عالی علمی- کاربردی در بخش کشاورزی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 39: 97-79.
منفرد، ن.، رجب‌بیگی، م. و یاسمی، م. (1389). عوامل موثر بر موفقیت شغلی دانش‌آموختگان مرکز آموزش خلیج فارس. پژوهش مدیریت و آموزش کشاورزی، 13: 49-40.
موحدی، ر.، ر، اکبری.، یعقوبی‌فرانی، ا.، خداوردیان، م. ر. (1389). راهکارهای بهبود وضعیت اشتغال دا نش‌آموختگان رشته های  کشاورزی(مطالعه موردی دانشگاه بوعلی سینا همدان). پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 3(4): 98-85.
میرزایی ملااحمد، ر.، ت، شامخی.، نائلی، م. ع.، زاهدی، ق.، جزیره‌ای، م. ح. (1385). رابطه آموزش عالی و کارایی و اشتغال دانش‌آموختگان: دیدگاه استادان، مدیران و دانش‌آموختگان (بررسی موردی آموزش جنگل). پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، 73: 26-11.
همتی، ف.، پزشکی‌راد، غ. ر.، و چیذری، م. (1386). بررسی وضعیت شغلی و موفقیت شغلی دانش‌آموختگان مراکز آموزش کشاورزی استان آذربایجان شرقی. علومترویجوآموزشکشاورزیایران، 3(1): 8-1.
 
Annie, M. W. and J. Hamali. (2006). Higher education and employment in Malaysia. Journal of Business and Society. 7(1): 102-121.
Lin, J. (2006). Employment and China’s private universities: Key concerns. International Higher education Newsletter, 42(1): 1-28.
Ocholla, D. N. (2001). Curriculum response to a changing national and international environment: theoretical and methodological paradigm on review and revision. Education for information. 19(1): 143-67.
Pattayanunt, S. (2009). Does the concept of apprenticeship still have relevance as a model of skill formation and vocational learning in contemporary society. Journal of Transition Studies Review. 16:529–541.
Patten, M. L. (2002). Proposing Empirical Research. Los Angeles: Pyrczak Publishing.
Shahvali, M. (1997). Knowledge for being, a strategy for higher agricultural  education, European Journal of Agricultural Education and Extension, 4(3):193-198.
Wade, M. A. (2000). Improving  student  performance  and  faculty evaluation; a transactional  relationship  strategy. American Agricultural economics Association (AAEA), annual meeting, tempa, FL. Available: ageconsearch.umn.edu/bitstream/21721/1/sp00wa01.pdf.