بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 کارشناس اقتصاد بازرگانی، مجتمع شهید رجایی بندر عباس

چکیده

اثربخشی هر سازمان و تحقّق اهداف آن به عملکرد کارکنان و رضایت شغلی آن‌ها مربوط می‌شود.به منظور بررسی رضایت شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی کرمان و عوامل انگیزشی و بهداشتی آن‌ها، پژوهش حاضر با شیوه توصیفی- مقطعی و بر اساس نظریه دو عاملی هرزبرگ انجام گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ بود که توسط 196 نفر از کارکنان رسمی سازمان جهاد کشاورزی کرمان که با شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، تکمیل گردید.نتایج نشان داد که رضایت کارکنان از سازمان 63/34 درصد است که بیشترین میزان آن به متغیّر ارتقا و ترفیع و کمترین آن به متغیّر حقوق و دستمزد کارکنان مربوط می‌شود. همچنین، نتایج نشان داد که متغیّرهای سن و سابقه خدمت کارکنان با رضایت شغلی رابطه معناداری ندارند و اختلاف معناداری بین رضایت شغلی مردان و زنان و سطح تحصیلی آن‌ها وجود ندارد. نتایج مدل رگرسیون نیز نشان داد که نحوه سرپرستی سازمان با تبیین 73 درصد از تغییرات رضایت شغلی، بیشترین تأثیر را بر آن دارد. برای بهبود عملکرد کارکنان این سازمان توجّه به دیگر متغیّرها با تبیین 26 درصد از رضایت شغلی، نقش مهّمی در این امر خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Effective Factors in Job Satisfaction among the Kerman Agriculture Organization Employees

نویسندگان [English]

  • Marjan Mansoori 1
  • Mohammadreza zare Mehrjerdi 2
  • Mehdi Emamdadi Taromi 3
چکیده [English]

The efficacy of each organization and its ability to reach the specified goals, are highly dependent on the staff’s job satisfaction. In order to review the job satisfaction among the Kerman agriculture organization’s staff and their motivational and related health factors, this study is conducted with a cross-sectional method and it is based on Herzberg's two-factor theory. The research tools used in this study are questionnaire which were filled by 196 Kerman agriculture organization’s employees, who were randomly selected. The results revealed that employee’s satisfaction level is 63.34%. The highest satisfaction level was observed in the promotion variables and the lowest satisfaction level was related to payroll variables. Also this results revealed that the variables such as age and employees’ years of service had no significant relationship with job satisfaction, and there is no significant difference between job satisfaction in men and women based on their education. According to stepwise regression, organization administration with the 73% modifications in the satisfaction variables had the highest effect on this factor. Considering the other 26% of the job satisfaction variables, may have a major role in improving the employees’ performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance
  • Job Nature
  • Job Satisfaction
  • Agriculture Organization
الوانی، م. (1383).  مدیرت عمومی. چاپ بیست و یکم، تهران: نشر نی.
بختیار نصرآبادی، ح.، رجایی‌پور، س.، سلیمی، ق.، طاهرپور، ف.، و پرتوی، م. (1388). بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی. پژوهشنامه مدیریت اجرایی. سال نهم. شماره 1(پیاپی 33)، ص 76-57.
رابینز، اس. پی. (1384). تئوری سازمان. ترجمه: الوانی، م.، و دایانی فر، ح. تهران: انتشارات صفار.
رئیسی، پ.، و محبی‌فر، ر. (1385). انگیزه‌های شغلی از دیدگاه کارکنان و مدیران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. سال دهم. شماره 1 (پیاپی 38)، ص 108-101.
رضایی، ا. (1385). بررسی رابطه بین رضایت شغلی با جو سازمانی و سبک‌های مقابله با استرس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده، تهران: دانشگاه تربیت معلم دانشگاه تهران.
سروش، م. (1381). مقایسه رضایت شغلی، تعهد سازمانی و همبستگی آنها با منتخبی از ویژگی‌های فردی بین مسئولین تربیت بدنی آموزشگاهها و مدیران ادارات سازمان تربیت بدنی خراسان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت معلم دانشگاه تهران.
صادقی، ف.، شریف‌زاده، ا.، محمدی، ح.، و مریدالسادات، پ. (1387). بررسی نقاط قوت و ضعف دوره کارآموزی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، شماره اول، صص 108-99.
قراباغی، ح. (1382). بررسی رابطه بین صفات(عوامل) شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان کارخانه تراکتورسازی ایران.
پایان‌نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده. تبریز: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز.
قلی‌زاده، م.، فانی، ع.، و احمدوند، ع. (1389). بررسی تاثیرات سبک رهبری بر رضایت شغلی کارکنان نیروی انتظامی(مطالعه موردی کارکنان معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا). دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس. سال هفتم، شماره 28، صص 45-29.
مجردی، غ.، زمانی، غ.، و قلی‌پور، آ. (1386). تحلیل انتظارات شغلی و تاثیر آن بر نهادینه‌سازی کارگزاری خصوصی بیمه محصولات کشاورزی(مورد مطالعه استان فارس). مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 3، شماره 2، صص 28-15.
مقیمی، م. (1386). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهش. تهران: انتشارات ترمه.
میرزایی، غ.، فتحی آشتیانی، ع.، مهرابی، ح.، و احمدی، خ. (1385). عوامل موثر بر رضایت شغلی در یک واحد نظامی. مجله طب نظامی، سال هشتم، شماره اول، صص 77-69.
هیکس، ه.، و گولت، س. (1376). تئوری‌های سازمان و مدیریت (عناصر و فرآیندها)، ترجمه گوئل کهن، تهران: موسسه انتشارات آگاه.
 
Chirwa, L.,  Maureen, T., and Broud Field, A. (2009). HIV stigma and Nurse job satisfaction in five African countries. The Assertion of Nurses in Aids Care, 20: 14-21.
Krejcie, R. V., and Daryle W. Morgan. (Autllmn, 1970). Determining sample size for research activities educational and psychological measurement, 30:608.
Loke, E. A., and Gray P. L. (1969). Goal setting: motivational technique that works, Englewood Cliffs, N. J. Prentic- Hell, Inc.
Ozdemir, S. (2009). Factors influencing job satisfaction in Azarbaijan companies. Journal of Qafqaz University: 102-108.
Rode, I. (2004). Job satisfaction and life satisfaction revisited, Human Relations, 57: 205-1230.
Shelly, G. H., and Nasser, L. (2003). Teacher Reaction Job satisfaction in a year Round school. Educational Leadership, 60: 65-89.
Sy, T. Tram S., and O,Hara, L. (2006). Relation of employee and manager emotional intelligence to job satisfaction and performance. The Vocational Behavior, In the press.
Willem, A., Buelens, M., and Jongh, I. D. (2007). Impact of organizational structure on nurses job satisfaction. International Journal of the Nursing studies, 44:1011-1020.