دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-152 
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی کرمان

صفحه 103-113

مرجان منصوری؛ محمد رضا زارع مهرجردی؛ مهدی امامدادی طارمی


عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت کارآفرینان زن روستایی: مورد مطالعه شهرستان مرودشت

صفحه 141-152

حمیده ملک سعیدی قصرالدشتی؛ آرمان بخشی جهرمی؛ معصومه فروزانی