عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت کارآفرینان زن روستایی: مورد مطالعه شهرستان مرودشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 واستادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده

کارآفرینی یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال و کاهش فقر در روستاها است. کارآفرینان دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند که از آن میان می‌توان به انگیزه پیشرفت در آنها اشاره نمود. پژوهش حاضر به دنبال تعیین عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت به عنوان یکی از عوامل مهم در موفقیت کارآفرینان می‌باشد. این مطالعه به روش پیمایش در بین 41 نفر از زنان کارآفرین ساکن در روستاهای بخش مرکزی شهرستان مرودشت استان فارس که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی سهمیه‌ای انتخاب شده بودند، انجام گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای بود که روایی صوری آن از طریق نظرسنجی از اساتید صاحب‌نظر بررسی شد. همچنین برای سنجش پایایی سؤالات طرح شده، یک مطالعه راهنما خارج از نمونه اصلی انجام گردید و ضریب آلفای کرونباخ0/6 تا 0/84 برای متغیرهای پژوهش به دست آمد. یافته‌های پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان ویژگی‌های شخصیتی-روانشناختی، میزان ارتباط با مروج  و درآمد با متغیر انگیزه پیشرفت در کارآفرینان بود. همچنین یافته‌ها نشان داد که بین سن کارآفرینان با انگیزه پیشرفت در آنها رابطه‌ای معکوس و معنادار وجود دارد. علاوه بر این، نتایج مطالعه حاکی از آن بود که متغیرهای میزان ارتباط با مروج و اعتقاد به وجود موانع در برابر کارآفرینی در جامعه قادرند بخش قابل توجهی از تغییرات متغیر انگیزه پیشرفت را تبیین نمایند. در مجموع، یافته‌های این مطالعه برای برنامه‌ریزی جهت توسعه فرایند کارآفرینی در جوامع روستایی، ارتقاء انگیزه پیشرفت کارآفرینان زن روستایی و کمک به موفقیت این قشر از جامعه مفید واقع خواهد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Need Achievement of Rural Women Entrepreneurs: The Case of Marvdasht County

نویسندگان [English]

  • Hamideh Maleksaeidi-Ghasredashti 1
  • Arman Bakhshi Jahromi 1
  • Masoumeh Forozani 2
1
2
چکیده [English]

Entrepreneurship is one of the most important solutions to create employment and alleviation poverty in the rural areas. It has some unique characteristics such as need achievement. The purpose of this study was to investigate factors affecting need achievement as a major factor to entrepreneurs’ success. A survey was conducted among 41 rural women entrepreneurs who were selected in MarvdashtCounty using proportional stratified random sampling. Data were collected through a questionnaire of its face validity was confirmed by experts. Also, the questionnaires were subjected to reliability testing by using data collection in a pilot study. The values found for the Cronbach Alpha’s coefficient were 0.6 to 0.84. The findings indicated positive and significant relationship between need achievement and variables of psychological and personality traits, contact to agents and belief to existence of obstacles. Also, contact with agents and belief about existence of obstacles can significantly predict the changes in need achievement variable. In sum, the results of study can be useful for planning to develop entrepreneurship, improving need achievement among rural women entrepreneurs and help them to success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Need Achievement
  • Rural Women
  • Psychological and Personality Traits
  • Economic Thinking
آراستی، ز. و اکبری جوکار، م.ر. (1386). استراتژی‎های مدیریتی و رویکرد زنان کارآفرین ایرانی به موفقیت. فصلنامه مدرس علوم انسانی،جلد 12، شماره1، صص 55-77.
پوررجب میاندوآب، پ.، محمدی، م.ر. و تاجیک، ه. (1390). ویژگی های شخصیتی و انگیزه های زنان خوداشتغال روستای کندوان. فصلنامه روستا و توسعه، 4جلد، صص 147-164.
دانایی‎فرد، ح.، فروهی، م. و صالحی، ع. (1386). ارتقاء کارآفرینی در ایران: تحلیلی بر نقش دولت. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، جلد42، صص 221-262.
زالی، م.، مدهوشی، م. و کردنائیج، ا. (1386). ارزیابی مشخصه‎های کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران). فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه‎نامه مدیریت، پاییز 1386.
سعیدی کیا، م. (1382). آشنایی با کارآفرینی. تهران: نشر سپاس.
شفقت، ا.، درویش، ح. نامدار علی آبادی، ع. و غلامی، ر. (1390). ارائه الگوی کارآفرینی روستایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی. چکیده مقالات همایش ملی توسعه پایدار روستایی با تأکید بربخش کشاورزی. صص. 270-280.
شکرکن، ح.، برومندنسب، م.، نجاریان، ب. و شهنی ییلاق، م. (1382). بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت، انگیزه پیشرفت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، جلد9، شماره 3 و4 ، صص 1-24.
صمدآقایی، ج. (1382). سازمانهای کارآفرین (چاپ دوم). تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی سازمانهای کارآفرین.
گلرد، پ. (1384). عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی. پژوهش زنان، جلد 3، شماره1، صص 101-123.
گلرد، پ. (1386). ویژگی‎ها، انگیزه‎ها و اهداف ترغیب‎کننده زنان ایرانی در توسعه کسب و کار. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، جلد 44، صص264-295.
ماسن، ه. (1370). رشد و شخصیت کودک . ترجمه: مهشید یاسایی، تهران: نشر مرکز.
مقصودی، ج. ویژگی‌های فردی: سرمایه اصلی کارآفرینان. فصلنامه رویش، شماره‌ 14.
 
Aghajani, H. and Abbasgholipour, M. (2012). Explanation of relationships between biographical characteristics and entrepreneurship spirit of students. Iranian Journal Management Studies, 5: 63-78.
Center for Rural Entrepreneurship. (2003). Year two evaluation report- The Kansas/Sirolli Initiative.Available at:www.entreworks.net/Download/KS-2003%20Report2.pdf.
Galard, P. (2007). Characteristics, motivations and goals of Iranian women entrepreneurs. Iranian Journal of Trade Studies, 11: 267-295.
Kloosterman, R. and Rath, J. (2003). Immigrant entrepreneurs: Venturing abroad in the age of globalization.Oxford: Berg Publishers.
Lunnan, A., Nybakk, S. and Vennesland, B. (2006). Entrepreneurship attitudes and probability for startups: An investigation of Norwegian non-industrial private owners. Forest Policy ND Economics, 8, 673-690.
Mahmood, B., Khalid, S., Muhammad, M.M. and Babak, I. (2012). Exploring the motivation and barriers in way of Pakistani female entrepreneurs. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 2(4): 353-368.
Makhbul, Z.M. and Hasun, F.M. (2011). Entrepreneurial success: An exploratory study among entrepreneurs. International Journal of Business and Management, 6(1):116-125.
Nawaz, F. (2009). Critical factors of women entrepreneurship development in rural Bangladesh. Working paper, Bangladesh Development Research Center (BDRC). Available at: <http://www.bangladeshstudies.org/files/WPS_no5.pdf>.
Parvin, L., Rahman, M.W., Jia, J. (2012). Determinates of women micro-entrepreneurship development: An empirical investigation in rural Bangladesh. International Journal of Economics and Finance, 4 (5): 254-260.
Rametsteiner, E., Hansen, E. and Niskanen, A. (2006). Introduction to the special issue on innovation and entrepreneurship in the forest sector. Forest Policy and Economics, 8, 669-673.
Rath, J. (2002). Unravelling the rage trade: Immigrant entrepreneurship in seven world cities.Oxford: Berg Publishers.
Sidhu, K. and Kaur, S. (2006). Development of entrepreneurship among rural women. Social Sciences, 13(2):147-149.