سازه‌های مؤثر بر نگرش ذینفعان نسبت به بکارگیری دستگاه آب‌شیرین‌کن در کشاورزی استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز

2 استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

استان بوشهر در سال‌های اخیر خشکسالی استثنایی را تجربه نموده است. در نتیجه، آب به شدت کمیاب شده است. بهره‌گیری از فناوری نوین دستگاه آب‌شیرین‌کن، یکی از راهکارهای مقابله با خشکسالی کشاورزی است. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی نگرش ذینفعان نسبت به کاربرد دستگاه آب‌شیرین‌کن در کشاورزی استان بوشهر، و تبیین عوامل تأثیرگذار بر این نگرش است. برای ارزیابی نگرش از فن پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بوسیله اساتید فن تأیید و در مطالعه راهنما، آلفای کرنباخ حاصل، اعتبار ابزار سنجش را مورد تایید قرار داد. در ارزیابی نگرش کشاورزان درباره پذیرش دستگاه آب‌شیرین‌کن از رگرسیون سلسله‌مراتبی استفاده گردید. متغیرهای وارد شده به مدل رگرسیونی دارای قابلیت پیش‌بینی بیش از 69 درصد از تغییرات نگرش کشاورزان نسبت به پذیرش دستگاه آب‌شیرین‌کن بودند. منابع آبی، درک از مزایای دستگاه آب‌شیرین‌کن و هنجارهای اجتماعی مهم‌ترین پیش‌بینی‌گرهای تمایل به پذیرش کشاورزان بودند. برای تبیین تمایل به نشر دستگاه آب‌شیرین‌کن به وسیله کارشناسان از تحلیل ممیزی استفاده گردید. مدل توانایی طبقه‌بندی 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of Stakeholders’ Attitudes Towards Use of Water Desalination Plant In Agriculture in Bushehr Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Shobair Karami 1
  • Ezat allah Karami 2
  • Gholam Hossein Zamani 2
1 PhD student, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz
2 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz
چکیده [English]

Bushehr province has experienced an exceptional drought in the past few years. As a result, water has become extremely scarce. Use of desalination plant technology is a way of coping with agricultural drought. Hence, the aim of this study was to investigate the determinants of stakeholders’ attitude toward using desalination plant to provide water for agriculture in Bushehr province. A questionnaire based survey was used for assessing the attitudes. The face and content validity of questionnaire was confirmed by experts and Cronbach’s alpha test revealed the reliability of the instruments used in the study. Hierarchical regression was used for assessing farmers’ attitude towards acceptance of desalination plant. Variables that entered the regression model, predicted more than 69 percent of farmers’ attitude toward use of desalination plant. Water resources, perception of advantages of water desalination plant, and social norms were the most important predictors of attitude toward water desalination plant. Discriminant analysis used for explanation the experts’ tendencies to diffuse the desalination plant. The model had the ability to classify (correctly classified 91 percent of the cases) experts based on their tendencies toward promotion of water desalination plant. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desalination Plant
  • Agriculture
  • Attitude Assessment
  • Bushehr Province
  • Iran