سازه‌های مؤثر بر دانش کشاورزی دقیق: مورد مطالعه اعضاء شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای ترویج شهرستان شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه متخصصان بخش کشاورزی با سه چالش مهم نیاز به افزایش تولید به دلیل افزایش جمعیت، کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش مصرف نهاده‌ها و حفظ محیط زیست در فرآیند تولید مواجه‌اند. در این راستا بکارگیری فناوری های کشاورزی دقیق امری مسلم و اجتناب ناپذیر است و هم اکنون بسیاری از کشورها از این فناوری ها بدین منظور بهره‌مند می‌شوند. هدف این مطالعه، بررسی و شناخت سازه‌های مؤثر بر دانش کشاورزی دقیق در بین کارشناسان شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای ترویج شهرستان شیراز بوده است. در این مقاله، سطح دانش کارشناسان در مورد فناوری های کشاورزی دقیق و عوامل مؤثر بر آن ارزیابی شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ار نوع توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از فن پیمایش و ابزار پرسشنامه بوده است. از بین 27 شرکت خدمات مشاوره‌ای ترویج شهرستان شیراز با 112 عضو، 18 شرکت، و از بین اعضاء هر شرکت 5 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند که در نهایت نمونه 90 نفری تحقیق را تشکیل دادند. در قالب یک چارچوب نظری، تأثیر سازههای فردی، حرفه‌ای و محیطی بر سطح دانش کشاورزی دقیق کارشناسان(در چهار بعد دانش اصول، چگونگی، شناخت ابزار، و اثرات) ارزیابی شد. یافته‌های تحقیق نشان دادند که میانگین سطح دانش کشاورزی دقیق کارشناسان شرکت های خدمات مشاوره‌ای ترویج  در بعد دانش اثرات، در حد متوسط و در سایر ابعاد، کمتر از سطح متوسط بوده است. همچنین یافته‌های حاصل از آزمون همبستگی نشان داد که میزان اراضی تحت نظارت، سابقه کار نظارت و دوره‌های آموزشی گذرانده شده از سازه‌های حرفه‌ای؛  بر سطح دانش کشاورزی دقیق کارشناسان شرکت ها مؤثر بوده است. بر اساس نتایج آزمون رگرسیون،  متغیرهای جنسیت و سطح تحصیلات از سازه‌های فردی؛ و تنوع کشت در منطقه از سازه‌های محیطی از عوامل تأثیرگذار بر سطح دانش کشاورزی دقیق کارشناسان شرکت های خدمات مشاوره‌ای ترویج  بوده است. در پایان، براساس یافته‌های تحقیق، پیشنهادهایی ارائه گردیده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Precision Agriculture Knowledge: The Case of Consulting Extension Advisory Services Members in Shiraz County

نویسندگان [English]

  • Nasim Izadi 1
  • Dariush Hayati 2
1 Former M.Sc. student , Dept. of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Shiraz University
2 Associate Professor, Dept. of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Shiraz University
چکیده [English]

Nowadays, agriculture experts are with three major challenges. Production increasing due to population growth; cost decreasing through reducing consumption of inputs; environment protection during production process. Therefore, applying precision agriculture technology is unavoidable and many countries are benefiting this technology now. Investigating factors affecting precision agriculture knowledge of consulting extension services companies’ members of Shiraz county was the main objective of this research. The paper noted the importance of this technology and then assessed the level of companies experts' knowledge toward precision agricultural technology. Furthermore, factors affecting the knowledge was investigated. Survey research was the research method. Eighteen companies of twenty seven consulting extension services companies (with 112 members) in Shiraz were selected randomly and five members were selected randomly from each company. Finally, ninety members were interviewed. Questionnaire was used for data collection. According to the research conceptual framework, the impact of individual, environmental and professional group factors were assessed on their knowledge toward precision agriculture (in four dimensions: fundamental, professional, tools and impacts). Research findings revealed that the level of experts’ knowledge toward precision agriculture was moderate in impact dimension and were less than the average level in the other dimensions. According to correlation result amount of land, supervising work experience and spent training from professional factors; were effective factors on the level of precision agriculture knowledge of managers. Also, regression results showed that the gender and educational level from individual factors; and diversity of cultures in their supervising area from environmental factors were affecting factors on level of precision agriculture knowledge of farm managers. Some applied recommendations have been presented at the end of article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precision agriculture
  • Consulting Extension Services Companies
  • Environmental protection
  • knowledge
  • technology
  • Sustainability