ظرفیت کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا-همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

کارآفرینی یکی از عناصر ضروری و زیربنایی در پیشرفت تکنولوژی، توسعه تجارت، ارتقاء سطح نوآوری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی است. مطالعه حاضر با هدف کلی بررسی ظرفیت کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا و عوامل مؤثر بر آن صورت پذیرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده که در آن از روش توصیفی و علّی- ارتباطی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ بوده است که ضریب پایایی آن 79/0 برآورد شده است. جامعه آماری تحقیق، 1353 نفر کل دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا (کارشناسی و کارشناسی ارشد) در سال 1389 می‌باشد. که 114 نفر به عنوان نمونه مورد نظر از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصله در دو بخش توصیفی و استنباطی و از طریق نرم‌افزار SPSS انجام پذیرفت. در بخش توصیف اطلاعات از آمار‌های توصیفی مثل فراوانی، درصد، میانه، مد، انحراف معیار، واریانس، میانگین و مواد دیگر بهره گرفته شده است. در تحلیل داده‌ها، به فراخور جنس متغیرها، از آزمون‌ها آماری و ضرائب همبستگی مختلف استفاده شده است. یافته‌ها نشان می دهد ظرفیت کارآفرینی 20 درصد از دانشجویان ضعیف، 33/8 درصد متوسط، 26/3 درصد خوب و 16 درصد در حد بالایی است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد از مجموع 32 ویژگی کارآفرینی، 6 مورد ویژگی مهم یعنی ریسک‌پذیری، توانایی فعالیت در بازار، انتقاد پذیری و خلاقیت در اولویت های آخر و در حد ضعیفی در دانشجویان وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از این است که متغیرهای فردی مؤثر بر کارآفرینی، رشته تحصیلی در دانشگاه و شرکت در دوره های مربوط به خود اشتغالی بر ظرفیت کارآفرینی تأثیر می‌گذارند. در پایان با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاداتی در راستای ارتقاء ظرفیت کارآفرینی دانشجویان ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial Capacity of Agricultural Faculty Students of Bu-Ali Sina University

نویسندگان [English]

  • Heshmatallah Saadi 1
  • Atiyeh Soleimani 2
1 Assistant Professor Agricultural Extension & Education Department, Bu Ali Sina University
2 and Former Graduate student, Agricultural Extension & Education Department, Bu Ali Sina University
چکیده [English]

Entrepreneurship is one of the essential elements of technology development, innovation promotion, job creation and social welfare. The main purpose of this study is surveying entrepreneurship capacity of students of Bu-Ali Sina University (faculty of agriculture) and find out its determinants. The research is an applied type in which Descriptive-Causal method was employed. The tool for data collection was questionnaire the reliability of which was 79%. Population of the research consisted of 1353 students of Agricultural faculty Bu-Ali Sina University (B.s and M.s students) in 2011, 114 of whom were selected as a sample through probability proportionate sampling. The data were analyzed in two descriptive and inferential parts through SPSS software. In data describing descriptive statistics such as frequency, percentage, median, mode, standard deviation, variance, mean, coefficient of variation and other materials have been used. In analyzing the data according to gender variables, statistical tests, correlation coefficients were used. Results show entrepreneurial capacity 20 percent of the students is poor, 33.8 percent moderate, 26.3 percent good and 16 percent is the upper limit. The results showed, there is significant relationship between field of study at the University and participate in training and entrepreneurial capacity. At the end, according to the survey results will provide recommendations are provided to promote the entrepreneurial capacity of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneur
  • Faculty of Agriculture
  • risk
  • creativity