تعیین‌کننده‌های فعالیت شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان بروجن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 استادیار گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

بهره‌مندی تولیدکنندگان بخش کشاورزی از خدمات مشاوره‌ای از اساسی‌ترین راهبردهای توسعه در این بخش محسوب می‌گردد. برای این منظور، یکی از تدابیر اتخاذ شده از سوی برنامه‌ریزان و سیاستگذاران توسعه کشاورزی کشور به کارگیری دانش‌آموختگان کشاورزی در قالب شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی است. هدف این پژوهش شناسایی تعیین‌کننده‌های فعالیت شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان بروجن بود. از روش پیمایش برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. جامعه‌ آماری پژوهش 10 شرکت فعال و 20 شرکت غیرفعال یا نیمه فعال بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 5 شرکت فعال و 10 شرکت غیرفعال انتخاب و اعضای آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع از 81 عضو این شرکت‌ها مصاحبه به عمل آمد. ابزار پژوهش، مصاحبه ساختارمند با استفاده از پرسش‌نامه‌ای حاوی سئوالات باز و بسته بود که روایی صوری آن تأیید و پایایی آن نیز با انجام یک مطالعه راهنما و مقدار آلفای کرونباخ 63/0 تا 94/0 برای متغیر‌های گوناگون به دست آمد. واکاوی مقایسه‌ای یافته‌های پژوهش نشان‌ داد مناسب بودن شرایط محیطی و فرهنگی-اجتماعی از تعیین‌کننده‌های بارز فعالیت این شرکت‌ها در مرحله شکل‌گیری بودند. همچنین یافته‌ها حاکی از آن بود که وضعیت مطلوب اقتصادی، فردی، ساختاری، محیطی، و فرهنگی-اجتماعی در مرحله ثبات حائز اهمیت بوده و در فعال شدن شرکت‌ها نقش بسزایی داشته‌اند. این در حالی است که مناسب بودن شرایط محیط روستا، برخورداری شرکت از حمایت‌های دولت، و اعتماد اعضاء به یکدیگر از مهمترین سازه‌های مرحله استمرار شرکت‌ها به شمار می‌روند. تحلیل مدل رگرسیون لجستیک نیز نمایان ساخت که از میان سازه‌های مورد مطالعه، سازه اقتصادی نخستین و دومین، فرهنگی-اجتماعی نخستین و دومین، مدیریتی، و اعتماد بین اعضاء به عنوان سازه‌های پراهمیت و معنادار در پیش‌بینی فعالیت شرکت خدمات مشاوره‌ای کشاورزی شناسایی شده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of Agricultural Engineering and Technical Consulting Services Firms (AETCSFs) Activities in Broujen County

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mahdian Broujeni 1
  • Mostafa Ahmadvand 2
1 Former Graduate student, Department of Rural Development Management, College of Agriculture, Yasouj University
2 Assistant Professor, Department of Rural Development Management, College of Agriculture, Yasouj University
چکیده [English]

Benefiting agricultural producers of advisory services is one of the most fundamental development strategies. For this purpose, one of the measures taken by the country's agricultural development planners and policymakers is using agriculture graduates in agricultural engineering and technical consulting services firms (AETCSFs). The purpose of this survey was to identify determinants of the activities of the AETCSFs in Broujen County. For this purpose the stages of establishing, stability, and durability of the firms were considered. Survey method was used to gather data. The statistical population of this study included 10 active and 20 non-active firms. A stratified random sampling technique was used for selecting 5 active and 10 no-active firms. Therefore, a total of 81 members of two types of firms were interviewed with the aid of a questionnaire containing open-ended and closed questions. Face validity was confirmed by experts, and the questionnaire was subjected to reliability testing by using data collection in the pilot study with Cronbach’s Alpha value of 0.63 to 0.94. Comparative analysis revealed that suitable environmental and socio-culture condition were the key determinants for the establishing stage. Findings also showed that the desirable economic, personal, structural, environmental, and socio-cultural situations were important in stabling stage. This is while, the good village, governmental supports, and within group members' trust were key determinants in the durability stage. Logistic regression modeling results showed that economic, socio-culture, management, and within group members' trust were the most important significant factors to predict firms' activity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Development
  • Private extension
  • Agricultural Services
  • Consulting firm
  • College graduates
  • Broujen