تبیین رفتار حفاظت از آب کشاورزان با استفاده از تئوری توسعه‌یافته رفتار برنامه‏ ریزی شده: مورد مطالعه شهرستان الشتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 محقق مرکز تحقیقات روستایی راکورا هامیلتون، نیوزیلند

چکیده

مهم‌ترین دغدغه کشور‏های در حال توسعه، حفظ امنیت غذایی در سطح ملی و خانوار می ‏باشد. از طرفی، بدون آبیاری، دستیابی سریع به رشد محصولات کشاورزی که یکی از ابعاد مهم امنیت غذایی است، امکان‏ پذیر نمی ‏باشد. بنابراین کمبود آب سبب عدم امنیت غذایی می ‏شود. ازآنجایی‌که بخش کشاورزی بزرگ‏ترین مصرف‌کننده آب در ایران است؛ بنابراین حفاظت و استفاده مناسب از آب توسط کشاورزان در زمان حال و آینده تأثیر زیادی بر امنیت غذایی کشور دارد. مقاله حاضر با استفاده از تئوری رفتار برنامه‏ ریزی شده به‌عنوان مبانی نظری تحقیق، نیت و رفتار حفاظت از آب کشاورزان را درشهرستان الشتر استان لرستان بررسی نمود. نمونه تحقیق، 360 نفر از کشاورزان شهرستان الشتر بودند که بر اساس نمونه‏ گیری چند مرحله ‏ای تصادفی طبقه‏ ایانتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد، سه متغیر نگرش، هنجار اخلاقی و هویت خود بر نیت افراد نسبت به حفاظت از آب تأثیر می‏ گذارند. از طرفی رفتار حفاظت از آب به‌طور معنی ‏داری توسط کنترل رفتاری درک شده و نیت تبیین می ‏شود. علاوه بر این یافته‏ ها نشان داد، با افزودن دو متغیر هنجار اخلاقی و هویت خود به تئوری رفتار برنامه ‏ریزی شده، قدرت پیش ‏بینی تئوری افزایش می‏ یابد. در نهایت، بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاد‌هایی جهت مصرف بهتر آب توسط کشاورزان ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Farmers' Water Conservation Behaviors Using Extended Planned Behavior Theory: The Case of Farmers in Aleshtar County

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rahimi Faizabadi 1
  • Masoud Yazdanpanah 2
  • Masomeh Forouzani 2
  • Saeeid Mohammad Zadeh 2
  • Rabert Burton 3
1 Ph.D. Student of Agricultural Extension & Education, Department of Agricultureal Extension and Education, Khuzestan Ramin Agricultural and Natural Resources University
2 Assistant Professors, Department of Agricultural Extension and Education, Khuzestan Ramin Agricultural and Natural Resources University
3 Researcher of Ruakura Rural Research Centre, Hamilton, New Zealand
چکیده [English]

Maintaining food security at the national and household level is a major priority in most developing countries. However, without irrigation, the rapid increases in agricultural yields and outputs could not have been achieved. Thus, water scarcity leads to food insecurity. Agricultural sector is the largest consumer of water in Iran. Thus, conservation and appropriate use of water by farmers in past and present could have a significant impact on food security of the country. This paper used the theory of planned behavior as the theoretical base, to investigate the intention and water conservation behavior of farmers in Aleshtar county of Lorestan province. Sample of the research was selected based on multistage stratified random sampling (n = 360). Findings revealed that, three variables influenced intention toward water conservation: attitude, personal norm, and self-identity. In other hand, water conservation behavior was significantly determined by self-efficacy and intention. The results also showed that, adding two variables, personal norm and self-identity, to Theory of Planned Behavior increase the theory predictive power. Finally, based on the research results, suggestions for better use of water by farmers were provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory of Planned Behavior
  • Farmers' Water Conservation Behavior
  • Voluntary Action
افشار، ن.، و زرافشانی، ک. (1389). تحلیل تمایل به مشارکت در مدیریت آبیاری: مطالعه موردی تعاونی­های آب­بران سفید برگ و سراب بس استان کرمانشاه. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 6، شماره 2، صص. 113-99.
رحیمی­فیض­آباد، ف.، یزدان­پناه، م.، فروزانی، م.، محمدزاده، س.، و بورتن، ر. (1393). بررسی رابطه­ی بین سرمایه­ی اجتماعی و تمایل کشاورزان به تشکیل و عضویت در تشکل­های آب­بران شهرستان الشتر. فصلنامه تعاون و کشاورزی، سال سوم، شماره 12، صص. 95-77.
رحیمی­فیض­آباد، ف.، یزدان­پناه، م.، فروزانی، م.، محمدزاده، س.، و بورتن، ر. (1395). بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر نیت و رفتار حفاظت از آب کشاورزی در شهرستان الشتر. فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، جلد 3، شماره 2، صص. 253-237.
رحیمی­فیض­آباد، ف.، یزدان­پناه، م.، فروزانی، م.، محمدزاده، س.، و بورتن، ر. (1395). تعیین عوامل موثر بر رفتار حفاظت از آب کشاورزان در شهرستان سلسله: کاربرد مدل فعال­سازی هنجار. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-47، شماره 2، صص. 384-373.
سرمد، ز.، بازرگان، ع.، و حجازی، ا. (1379). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
محمدی، ی.، شعبانعلی فمی، ح.، و اسدی، ع. (1388). بررسی میزان مهارت کشاورزان در به‌کارگیری فناوری­های مدیریت آب کشاورزی در شهرستان زرین‌دشت، استان فارس. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 5، شماره 1، صص. 108-97.
موسوی، ف.، پزشکی راد، غ.، و چیذری، م. (1387). رابطه مشخصه­ های اجتماعی با نگرش بهره­برداران نسبت به مدیریت پایدار منابع آب. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 4، شماره 2، صص. 51-43.
 
Abrahamse, W., Steg, L., Gifford, R., and Vlek, C. (2009). Factors influencing car use for commuting and the intention to reduce it: A question of self-interest or morality? Transportation Research Part F: Traffic Psychology and behavio, 12(4), 317-324.
Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. Springer Berlin Heidelberg, 11-39. Available at: < http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-69746-3_2 >
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Journal of Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50 (2), 179-211.
Arvola, A., Vassallo, M., Dean, M., Lampila, P., Saba, A., Lähteenmäki, L., and Shepherd, R. (2008). Predicting intentions to purchase organic food: the role of affective and moral attitudes in the theory of planned behaviour. Appetite, 50 (2), 443-454.
Balali, M. R., Keulartz, J., and Korthals, M. (2009). Reflexive water management in arid regions: the case of Iran. Journal of Environmental Values, 18(1), 91-112.
Bamberg, S. (2013). Changing environmentally harmful behaviors: A stage model of self-regulated behavioral change. Journal of Environmental Psychology, 34, 151-159.
Bamberg, S., and Möser, G. (2007). Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: A new meta-analysis of psycho-social determinants of pro-environmental behavior. Journal of environmental psychology, 27(1),     14-25.
Bayard, B., and Jolly, C. (2007). Environmental behavior structure and socio-economic conditions of hillside farmers: A multiple-group structural equation modeling approach. Journal of Ecological Economics, 62, 433- 440.
Bissonnette, M. M., and Contento, L. R. (2001). Adolescents’ perspectives and food choice behaviours in terms of the environmental impacts of food production practices: Application of a psychosocial Model. Journal of Nutrition Education, 33(2), 72-82.
Burton, R.J., (2004). Reconceptualizing the ‘behavioral approach’ in agricultural studies: a socio-psychological perspective. Journal ofRural Study, 20 (3), 359-371.
Cary, J. W. )2008.( Influencing attitudes and changing consumers’ household water consumption behavior. Journal ofWater Science and Technology: Water Supply, 8 (3), 325-330.
Clark, W. A., Finley, J. C., (2007). Determinants of water conservation intention in Blagoevgrad, Bulgaria. Journal ofSocial Sciences Natural Resources, 20 (7), 613-627.
Conner, M., and Armitage, C. J. (1998). Extending the theory of planned behavior: A review and avenues for further research. Journal of Applied Social Psychology, 28, 1429–1464.
Cook, A. J., Kerr, G. N., and Moore, K. (2002). Attitudes and intentions towards purchasing GM food. Journal of Economic Psychology, 23(5), 557–572.
Dolnicar, S., and Hurlimann, A., (2010.) Australians’ water conservation behaviors and attitudes. Journal ofAustralian Water Resource, 14 (1), 43-53.
Fielding, K. S., McDonald, R., and Louis, W. R. (2008). Theory of planned behavior, identity and intentions to engage in environmental activism. Journal of Environmental Psychology, 28(4), 318-326.
Fishbein, M., and Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. United States of America and Canada: Library of Congress.
Gerbens-Leenes, P. W., and Nonhebel, S. (2004). Critical water requirements for food, methodology and policy consequences for food security. Journal of Food Policy,29(5), 547-564.
Gilg, A., Barr, S. (2006). Behavioral attitudes towards water saving? Evidence from a study of environmental actions. Journal of Ecological Economics, 57 (3), 400-414.
Harland, P., Staats, H., and Wilke, H. A. (2007). Situational and personality factors as direct or personal norm mediated predictors of pro-environmental behavior: Questions derived from norm-activation theory. Journal of Basic and Applied Social Psychology, 29(4), 323-334.
Hu, L., and Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Journal of Structural Equation modeling, 6(1), 1-55.
Kaiser, F. G. (2006). A moral extension of the theory of planned behavior: Norms and anticipated feelings of regret in conservationism. Journal of Personality and Individual Differences, 41(1), 71-81.
Kaiser, F.G., and Scheuthle, H. (2003). Two challenges to a moral extension of the theory of planned behavior: Moral norms and just world beliefs in conservationism. Journal of Personality and Individual Differences, 35, 1033–1048.
Lagerkvist, C. J. (2005). Assessing farmers' risk attitudes based on economic, social, personal, and environmental sources of risk: Evidence from Sweden. American Agricultural Economics Association Annual meeting.
Lam, S. (1999). “Predicting intentions to conserve water from the theory of Planned behaviour, perceived moral obligation, and perceived water right”. Journal of Applied Social Psychology, 29, 1058-1071.
Lam, S. )2006(. Predicting intention to save water: theory of planned behavior, response efficacy, vulnerability, and perceived efficiency of alternative solutions1. Journal of Applied Social Psychology, 39 (11), 2803-2824.
Lynne, G.D., Franklin Casey, C., Hodges, A., and Rahmani, M. (1995). Conservation technology adoption decisions and the theory of planned behavior. Journal of Economics Psychology, 16 (4), 581-598.
Mugabi, J., Kayaga, S., Smout, I. K., and Njiru, C. (2010). Determinants of customer decisions to pay utility water bills promptly. Journal of Water Policy, 12 (2), 220-236.
Nancarrow, B., Leviston, Z., Po, M., Porter, N., and Tucker, D. (2008). What drives dommunities’ decisions and behaviours in the reuse of wastewater? Journal ofWater Science and Technology,57 (4), 485-491.
Nigbur, D., Lyons, E., and Uzzell, D. (2010). Attitudes, norms, identity and environmental behaviour: Using an expanded theory of planned behavior to predict participation in a kerbside recycling programme. British Journal of Social Psychology, 49(2), 259-284.
Onwezen, M. C., Antonides, G., and Bartels, J. (2013). The norm activation model: An exploration of the functions of anticipated pride and guilt in pro-environmental behavior. Journal of Economic Psychology, 39, 141-153.
Pelling, E. L., and White, K. M. (2009). The theory of planned behavior applied to young people's use of social networking web sites. Journal of Cyber Psychology & Behavior, 12(6), 755-759.
Rosegrant, M. W., Ringler, C., and Zhu, T. (2009). Water for agriculture: maintaining food security under growing scarcity. Journal of  Annual Review of Environment and Resources, 34, 205-222.
Roudi-Fahimi, F., Creel, L., and de Souza, R.M. (2002). Finding the balance: population and water scarcity in the Middle East and North Africa.  MENA policy Brief, 1-8.
Russell, S., and Fielding, K. (2010). Water demand management research: A psychological perspective. Journal of Water Resources Research, 46(5), 1-12.
Siebert, R., Berger, G., Lorenz, J., and Pfeffer, H. (2010). Assessing German farmers’ attitudes regarding nature conservation set-aside in regions dominated by arable farming. Journal for Nature Conservation, 18(4), 327-337.
Şimşekoğlu, Ö., and Lajunen, T. (2008). Social psychology of seat belt use: A comparison of theory of planned behavior and health belief model. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and behavior, 11(3), 181-191. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.trf.2007.10.001>.
Sparks, P., and Shepherd, R. (1992). Self-Identity and the theory of planned behavior: Assessing the role of identification with" Green Consumerism". Social Psychology Quarterly, 55(4), 388-399.
Stryker, S. (1968). Identity salience and role performance: The importance of symbolic inter action theory for family research. Journal of Marriage and the Family, 30, 558–564.
Tal, I., Hill, D., Figueredo, A. J., Frías, M., and Corral, V. (2006). An evolutionary approach to explaining water conservation behavior. Journal ofMedio Ambientey Comportamiento Humano, 7(1), 7-27.
Terry, D. J., Hogg, M. A., and White, K. M. (1999).The theory of planned behaviour: Self-identity, social identity and group norms. British Journal of Social Psychology, 38, 225–244.
Trumbo, C. W., and O’Keefe, G.J., (2005). Intention to conserve water: environmental values, reasoned action, and information effects across time. Journal of Social Sciences Natural Resources, 18(6), 573-585.
Wauters, E., Bielders, Ch., Poesen, J., Govers, G., and Mathijs, E. (2010). Adoption of soil conservation practices in Belgium: An examination of the theory of planned behavior in the agri-environmental domain. Journal of Land Use Policy, 27, 86–94.
Whitmarsh, L., and O'Neill, S. (2010). Green identity, green living? The role of pro-environmental self-identity in determining consistency across diverse pro-environmental behaviours. Journal of Environmental Psychology, 30(3), 305-314.
Yang, H., Reichert, P., Abbaspour, K. C., and Zehnder, A. J. (2003). A water resources threshold and its implications for food security. Journal of Environmental science & technology, 37(14), 3048-3054.
Yazdanpanah, M., Hayati, D., Hochrainer-Stigler, S., and Zamani, G. H. (2014). Understanding farmers' intention and behavior regarding water conservation in the Middle-East and North Africa: A case study in Iran. Journal of Environmental Management, 135, 63-72.
Yazdanpanah, M., Komendantova, N., and Ardestani, R. S. (2015). Governance of energy transition in Iran: Investigating public acceptance and willingness to use renewable energy sources through socio-psychological model. Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews, 45, 565-573.
Yazdanpanah, M., Thompson, M., Hayati, D., and Zamani, G. H. (2013). A new enemy at the gate: Tackling Iran’s water super-crisis by way of a transition from government to governance. Journal ofProgress in Development Studies, 13(3), 177-194.
Yazdanpanah, M., Rahimi Feyzabad, F., Forouzani, M., Mohammadzadeh, S., & Burton, R. J. (2015). Predicting farmers’ water conservation goals and behavior in Iran: A test of social cognitive theory. Land Use Policy47, 401-407.