دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-264 
تحلیل توان سازگاری کشاورزان گندم‌کار شهرستان سرپل ذهاب در برابر تغییرات اقلیمی

صفحه 169-182

کیومرث زرافشانی؛ فخرالدین خالدی؛ علی اصغر میرک زاده؛ لیدا شرفی