نیازسنجی آموزش‏ های علمی کاربردی بخش کشاورزی در استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر ،سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

صاحب‌نظران، آموزش را بهترین عامل رشد و توسعه نیروی انسانی می ‌دانند. در سال ‌های اخیر مطرح شدن آموزش ‌های علمی و کاربردی، امید فراوانی برای ایجاد پویایی لازم در نظام آموزشی و رشد و شکوفایی کشور بوجود آورده است. از آنجا که تجزیه و تحلیل وضعیت باید به عنوان اولین گام در برنامه‌ریزی با موفقیت و کارایی بالا در نظر گرفته شود، بایستی به نیازها و علایق گروه هدف توجه خاص شود؛ به عبارت دیگر، قبل از برنامه‌ریزی برای اجرای آموزش، نیازسنجی ضروری است. این پژوهش با هدف نیازسنجی آموزش‌ های علمی- کاربردی بخش کشاورزی در استان بوشهر انجام شده است. جامعه آماری شامل اساتید و کارشناسان خبره، مدیران و سرپرستان و برنامه ریزان بخش کشاورزی بود که 180 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش نظرخواهی صاحب‌نظران و برای سنجش پایایی آن نیز از یک مطالعه راهنما استفاده شد. یافته‌ها به‌صورت اولویت‌بندی 49 رشته تحصیلی علمی کاربردی برای بخش کشاورزی ارائه گردیده است. با توجه به یافته‌ های پژوهش، رشته ‌های خیلی مهم شامل تولید و فرآوری خرما، تکنولوژی فرآوری و بسته‌بندی خرما، حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و شیلات؛ رشته ‌های مهم شامل ماشین‌ های کشاورزی، ترویج کشاورزی، زهکشی و بهسازی خاک، رشته‌ های نه چندان مهم شامل پرورش و تولید گیاهان شور پسند، مدیریت واحدهای فرآوری لبنیات، صنایع کمپوست و کنسرو سازی، رشته ‌های غیر مهم شامل: بهداشت و فرآورده ‌های دامی، پرورش و مدیریت واحدهای گاو شیری، مرتع‌داری، بهداشتیار دامپزشکی و امور اداری می ‌باشد. در پایان نیز پیشنهاد‌هایی در راستای نتایج آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Need Assesment of Technical and Vocational Education in Agricultural Sector in Boushehr Province

نویسنده [English]

  • Nozar Monfared
Professor of Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center ,
چکیده [English]

Experts believe training as the best factor for growth and development of human resources. In recent years, introduction of scientific and practical training has created great hope for creating dynamism in the country's education system and the growth and prosperity of the country. Since, the analysis of the situation as a first step of planning, it should be done successfully and efficiently, and must pay particular attention to the needs and interests of the target group. In other words, before planning to implement training, needs assessment is necessary. Need assessment of technical and vocational education in agriculture in Bushehr province was the main purpose of this study. Agricultural specialists, experts, managers and planners were the statistical population of the study and a sample of 180 people were selected using stratified random sampling method. Data collection has been done by questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire were approved by a panel of experts and conductiong a pilot study. Findings have been presented in the shape of ranking 49 scientific-applied fields of study in agricultural sector. The most important fields include the production and processing of palm, palm processing and packaging technology, protection of natural resources and fisheries; Important fields including agricultural machinery, agricultural extension, drainage and soil improvement; Not so important fields including breeding and production of halophytes, management of dairy processing units, compost and canning industries; The least important fields including health and animal products, dairy cattle breeding and management units, range management, veterinary healthcare, administrative affairs. Based on the research findings some applicable recommendations have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical and Vocational Education
  • Agriculture
  • need assessment
  • Bushehr
اسماعیلی، ب. (1385). نیازسنجی آموزش کارکنان با الگوی دلفای. ماهنامه تدبیر،سال 18، شماره 185، صص 45-40.
آقاجانلو، ع.، صادقی، ع،ر.، و تاران، ا. (1387). تأسیس آموزشگاه فنی حرفه­ای آزاد در بخش کشاورزی و تعیین اولویت­های آموزشی آن با استفاده از نیازسنجی آموزشی بازار اشتغال کشاورزی استان زنجان. همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش­های علمی کاربردی کشاورزی، مشهد (موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی)، 3 و 4 دی ماه.
بینقی، ت.، و سعیدی رضوانی، م. (1380). ارزیابی اثر بخشی برنامه­های آموزشی علمی کاربردی در پاسخ به نیاز کارفرمایان. موسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی.
حاجی میر رحیمی، س.د.، و زمانی، غ. (1381). تدوین الگویی برای سنجش نیازهای آموزشی- حرفه­ای مروجین کشاورزی در استان فارس. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد32، شماره2، صص254-241.
حجتی، م. (1380). رئوس برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی.ماهنامه جهاد، شماره 242-243 ، صص 4-8.
خدایار، س. (1386). متدولوژی نوین نیازسنجی آموزشی. نخستین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، تهران، 28-27 آذرماه.
سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر. (1390). آمار نامه کشاورزی استان بوشهر، معاونت برنامه‏ریزی و امور اقتصادی.
سعیدی رضوانی، م.، و بینقی، ت. (1383). بررسی الگوها و فرآیند اجرای نیازسنجی دوره­های آموزشی علمی کاربردی و تبیین علل انحراف از اهداف اولیه. پنجمین همایش آموزش های علمی کاربردی، شیراز، 22-21 اردیبهشت­ماه.
شهیدی، ش.، چنگیز، ط.، سلمان زاده، ح.، و یوسفی، ع، ر. (1388). مؤلفه­ های مؤثر در نیازسنجی برنامه­ های آموزش مدوام ارائه راهنمای کاربردی برای انتخاب و به کارگیری الگوها و فنون نیازسنجی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره4، صص 330-321.
ونتیلینگ، تیم ال.(1376). برنامه ریزی برای آموزش اثر بخش: راهنمایی برای تدوین برنامه درسی. ترجمه محمد چیذری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.