رابطه یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی: مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

3 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

چکیده

در محیط پویا و پیچیده کنونی، توسعه ‏ی گرایش کارآفرینانه یک شرط ضروری برای حفظ بقاء و رقابتی ماندن سازمان‌ ها به شمار می ‌آید که در این زمینه، یادگیری سازمانی از نقش کلیدی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق توصیفی- همبستگی با هدف بررسی رابطه ‏ی بین یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه در سازمان ‌های دولتی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را 1004 نفر از کارشناسان سازمان‌ جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی تشکیل ‌دادند که تعداد 240 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌ گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‎های استاندارد (پس از متناسب‌ سازی پرسش ‌ها با زمینه مرتبط با پژوهش) استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر گروهی از متخصصان تأیید شد و روایی سازه و پایایی ترکیبی آن نیز از طریق برآورد مدل اندازه‌ گیری و پس از انجام اصلاحات لازم به دست آمد. نتایج به دست آمده از تحقیق، مدل مفهومی پژوهش را تأیید نمود، به نحوی که رابطه ی بین یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه مثبت و معنی ‌دار بوده و یادگیری سازمانی 52 درصد از واریانس گرایش کارآفرینانه را تبیین کرد. با توجه به یافته ‌های پژوهش، می‎توان نتیجه گرفت افزایش یادگیری سازمانی به‌طور مستقیم منجر به بهبود گرایش کارآفرینانه در کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Organizational Learning and Entrepreneurial Orientation in the Governmental Organizations: The Case of West Azerbaijan Province Organization of Agriculture Jihad

نویسندگان [English]

  • Rohallah Rezaei 1
  • Davood Amin Fanak 2
  • Mohammad Badsar 3
1 Associate Professor, University of Zanjan
2 Former M.Sc. Student University of Zanjan
3 Assistant professor, University of Zanjan
چکیده [English]

In today's complex and dynamic environment, development of entrepreneurial orientation is an essential condition to survive and stay organizations competitive that meanwhile, organizational learning plays a key role. Given the importance of the issue, this descriptive- correlative research was conducted to study relationship of organizational learning and entrepreneurial orientation in the governmental organizations. The statistical population of the research consisted of 1004 experts of Organization of Agriculture Jihad in West Azerbaijan Province. A sample of 240 experts was selected using a stratified random sampling method. The standard questionnaires (after adjusting the questions with the related context of the research) were used to collect data. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and the construct validity as well as the composite reliability of the research instrument was obtained by estimating the measurement model and the required modifications. The results supported the research conceptual model, so that, there was a positive and significant relationship between organizational learning and entrepreneurial orientation and   organizational learning explained 52 percent of variances of entrepreneurial orientation. Based on the findings, it could be concluded that increasing the organizational learning directly leads to improvement ofexpertts’ entrepreneurial orientation in the Organization of Agriculture Jihad

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational learning
  • Entrepreneurial Orientation
  • Organization of Agriculture Jihad
  • Structural Equation Model
  • AMOS
الیاس پوریان، م.، پورسعید، ع.، و اشراقی سامانی، ر. (1393). بررسی تأثیر آموزش­های تخصصی با تأکید بر توانمندی شغلی منابع انسانی (مورد مطالعه در سطح سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام). مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی. سال 10، شماره 1، صص 50-37.  
پرهیزگار، م.، آقاجانی‌افروزی، ع.، و نادعلی‌زاده، م. (1389). ارائه الگویی اثربخش از نقش یادگیری سازمانی در فرآیند شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه. مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز، 27 و 28 بهمن ماه، صص 16-1.
خنک­خان، ب.، نجاری، ر.، و شفیع­زاده، ر. (1392). رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی. مجموعه مقالات دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان، 4 شهریور ماه، صص 16-1.
خورشید، ص. (1391). مطالعه اثر میانجی شناسایی فرصت بر روی رابطه بین یادگیری‏گرایی و کارآفرینی سازمانی. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، قم، 23 و 24 شهریور ماه، صص 752-722.
سبحانی‌نژاد، م.، شهایی، ب.، و یوزباشی، ع. (1385). سازمان یادگیرنده (مبانی نظری، الگوهای تحقیق و سنجش). تهران: انتشارات یسطرون.
سعدی، ح.، و سلیمانی، ع. (1391). ظرفیت کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا- همدان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. شماره 8، جلد 2، صص 117-105.
شوقی، ب.، و محمد داودی، ا. (1390). بررسی تعاملات نظری میان یادگیری سازمانی، نوآوری و کارآفرینی. مجموعه مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون و جهاد اقتصادی، نائین، 28 و 29 آذر ماه، صص 17-1.
طاهری لاری، م.، خیاط مقدم، س.، عنایتی، غ.، و ابراهیم زواری، م. (1390). رابطه اعتماد سازمانی و یادگیری سازمانی با کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک. مجموعه مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون و جهاد اقتصادی، نائین، 28 و 29 آذر ماه، صص 17-1.
عبیاوی، ن.، مهر علیزاده، ی.، و حسین پور، م. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: کمیته امداد امام خمینی استان خوزستان). مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی کارآفرینی، تهران، 20 و 21 مهرماه 1391، صص 12-1.
علمداری، م.، علمداری، ح.، و امیری، ر. (1391). بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و سرمایه انسانی با کارآفرینی سازمانی در شهرداری شهر شیراز. مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی کارآفرینی، تهران، 20 و 21 مهر ماه، صص 10-1.
میرزایی‌فر، م.، طاهری‌گودرزی، ح.، و جابر انصاری، م. (1391). رابطه یادگیری سازمانی و کارآفرینی درون سازمانی (مطالعه موردی: شرکت پیشگامان تابان). مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی کارآفرینی، تهران، 20 و 21 مهر، صص 11-1.
نصر اصفهانی، ع.، بهارستان، ا.، و اکبری، پ. (1391). تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی بر عملکرد. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، قم، 23 و 24 شهریور ماه، صص 16-1.
هادیزاده‌­مقدم، ا.، و رحیمی‌فیل‌آبادی، ف. (1384). کارآفرینی سازمانی. تهران: انتشارات جانان.
 
Alegre, J., and Chiva, A. (2013). Linking entrepreneurial orientation and firm performance: The role of organizational learning capability and innovation performance. Journal of Small Business Management, 51 (4), 491-507.
 Alipour, F., Khairuddin, I., and Karimi, R. (2011). Intrapreneurship in learning organizations: Moderating role of organizational factors. Journal of American Science, 7 (11), 141-150.
Altinay, L., Madanoglu, M., De Vita, G., Arasli, H., and Ekinci, Y. (2015). The interface between organizational learning capability, entrepreneurial orientation and SME. Journal of Small Business Management, 1,      1-22.
Antoncic, B., and Histrich, R. (2001). Intrapreneurship: Construct refinement and cross-cultural validation. Journal of Business Venturing, 16, 495-527.
Argote, L. (2013). Organizational learning: Creating, retaining and transferring knowledge. New York: Springer Science.
Bartlett, J.E., Kotrlik, J.W., and Higgins, C.C. (2001). Organizational research: Determining appropriation sample size in survey research. Information Technology, Learning and Performance Journal, 19 (1),    43-50.
Chen, C.J., Huang, J.W., and Hsiao, Y.C. (2010). Knowledge management and innovativeness: The role of organizational climate and structure. International Journal of Manpower, 31 (8), 848-870.
Dharmadasa, P. (2009). Organizational learning, innovation and performance in Family-Controlled manufacturing small and medium-sized enterprises (SMEs) in Australia. Ph.D. Dissertation. Bond University, Queensland, Australia.
Fernandez-Mesa, A., and Alegre, J. (2015). Entrepreneurial orientation and export intensity: Examining the interplay of organizational learning and innovation. International Business Review, 24, 148-156.
Gangadharappa, H., Pramod, K., and Shiva, K. (2007). Gastric floating drug delivery systems: A review. Indian Journal of Pharmacy Education Research, 41 (4), 295- 306.
Hair, J., Black, C., Babin, J., and Anderson, E. (2010). Multivariate data analysis. USA: Prentice Hall Publisher.
Heinonen, J. (2005). Entrepreneurship: An opportunity for academics, a case study of a training program for bioscience researchers. Paper presented in the RENT XIX Conference in Naples, November 17th-18th, Italy.
Kelley, D., Singer, S., and Herrington, M. (2012). The global entrepreneurship monitor: 2011 global report. Research Report, Babson College, Babson Park, MA, United States.
Lumpkin, G. T., and Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. The Academy of Management Review, 21 (1), 135-172.
Miles, M., Munilla, S., and Darroch, J. (2009). Sustainable corporate entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 5 (1), 65-76.
Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science, 29 (7),     770-791.
Neefe, D.O. (2001). Comparing level of organizational learning maturity of colleges and universities participating traditional & non-traditional accreditation processes. M.Sc. Thesis. University of Wisconsin, USA.
Paswan, A. (2009). Confirmatory factor analysis and structural equations modeling:  An introduction. Research Report, COB, University of North Texas, United States.
Real, C., Roldán, L., and Leal, A. (2014). From entrepreneurial orientation and learning Orientation to business performance. British Journal of Management, 25 (2), 186-208.
Scheepers, M., Hough, J., and Bloom. J. (2008). Nurturing the corporate entrepreneurship capability. Journal of Southern African Business Review, 12 (3), 50-75.
Wang, K., Hermens, A., Huang, K., and Chelliah, J. (2015). Entrepreneurial orientation and organizational learning on SMEs’ innovation. The International Journal of Organizational Innovation, 7 (4), 71-82.
Wiklund, J., and Shepherd, D. (2003). Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium-sized businesses. Strategic Management Journal, 24 (13), 1307-1314.
Zhao, Y., Li, Y., Lee, S., and Chen, L. (2011). Entrepreneurial orientation, organizational learning, and performance: Evidence from China. Entrepreneurship Theory and Practice, 35 (2), 293-317.