آسیب‏ های شرکت‏ های خدمات مشاوره‏ای، فنی و مهندسی کشاورزی: مورد مطالعه: شهرستان‏ های همدان و ملایر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی موانع و آسیب ‌های شرکت ‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی است. این تحقیق بر اساس هدف کاربردی، بر اساس نحوه گردآوری داده ‌ها، پیمایشی وبر اساس زمان گردآوری، از نوع مقطعی است. جامعه آماری این مطالعه مشتمل بر کارشناسان شرکت‌ های خدمات مشاوره ‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی شهرستان ‌های همدان و ملایر و کارشناسان مرتبط با این شرکت ‌ها در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ومراکز خدمات کشاورزی بود. در مجموع 102 نفر از کارشناسان این حوزه به صورت تمام ‌شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری این تحقیق، پرسشنامه ‌ای محقق ساخته بود که بر اساس نظر اساتید و کارشناسان روا سازی گردید و سپس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت که برای آسیب‌ های بیرونی 0/74 و برای آسیب‌های درونی 0/83 به دست آمد. داده‌ های جمع ‏آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. در تحلیل داده ‌ها از روش تحلیل عاملی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که هفت عامل بیش از 60 درصد آسیب‌های بیرونی را تبیین نمودند. این آسیب ‌ها مشتمل بر عوامل سیاست‌‌گذاری، ناهماهنگی اطلاعاتی، فقدان حمایت‌‌های مالی، آسیب‌ های مربوط به مخاطبین، وابستگی ساختاری، آسیب ‌های ارتباطی و ضعف مالی مخاطبان می ‌باشند. همچنین نتایج حاکی از آن است که پنج عامل بیش از 63 درصد واریانس کل آسیب ‌های درونی را تبیین نمودند که به عنوان آسیب ‌های مدیریتی- مهارتی، فردی، فقدان خلاقیت، حرفه‌ای و مالی- بازاریابی نام‌گذاری شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Agricultural Engineering, Technical and Consulting Companies: The Case of Hamedan and Malayer Counties

نویسندگان [English]

  • karim naderi mahdei 1
  • Alireza Zanganeh 2
  • Mehrdad Pouya 3
1 Associate Professor, , Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University of Bu-Ali Sina, Hamedam
2 Former M.Sc. Student, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University of Bu-Ali Sina, Hamedam
3 Ph.D. Student, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University of Bu-Ali Sina, Hamedam
چکیده [English]

Agricultural engineering, technical and consultin gcompaniesplay an important role in agricultural sector. The main purpose of this study was analyize the internal and external barriers in agricultural engineering, technical and consulting companies in Hamedan and Malayer counties. This study was a descriptive survey research and the statistical population of the study were experts of mentioned companies and associated experts involved with thosr companies in institute of Agricultural Jihad and private companies in Hamedan and Malayer counties. Data were collected by census method and 102 experts were interviewed. Data collection was accomplished by using questionnaire. It was validated by panel of experts and its reliability was confirmed by Cronbach’s Alpha test (α=0.74 for external barriers and α=0.83 for internal). The collected data analyzed by SPSS software and factor analysis was used. The results showed that seven factors explained more than 60 percent of variance about external barriers that named as policy making, informational, financial support, problems related to farmers, structural dependency, communicational and farmers insufficient finance barriers. The results of internal barrierrs showed that five factors explained more than 63 percent of variance. Extracted factors were named management, professional, weak of creativity, financial and marketing barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private Agricultural Services
  • Agricultural Extension Privatization
  • Functional Barriers
  • Agricultural Services
  • Technical Consulting Services and Engineering Companies
احمدپورداریانی، م. نیک­بین، ح.، و کریمی، آ. (1390). عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت­های خدمات مشاوره­ای فنی مهندسی کشاورزی استان زنجان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2، شماره 4، صص 546-535.
احمدوند، م.، و مهدیان بروجنی، م. (1391). واکاوی عملکرد شرکت­های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی موفق در شهرستان بروجن. فناوری­های نوین کشاورزی (ویژه ترویج و آموزش کشاورزی)، سال 5، شماره 2، صص 20-5.
بهرامی، ا. پزشکی­راد.، غ. شعبانعلی­فمی، ح.، و محمودی، م. (1384). بررسی عملکرد شرکت­های ترویج خصوصی از دیدگاه مدیران و کارشناسان رسمی ادارت ترویج دولتی و خصوصی و روستاییان تحت پوشش این شرکت­ها در استان همدان. علوم و صنایع کشاورزی، دوره 21، شماره 1، صص 32-24.
رحیمی، م. ک.، زرافشانی، ک.، رستمی، ف.، و نوری، م. (1393). ارزشیابی عملکرد شرکت­های خدمات توسعه کشاورزی استان زنجان با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 10، شماره 2، صص 163-153.
رضایی، ر. (1388). شناخت و تحلیل سازوکارهای توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران. رساله دکتری، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران.
 رضایی، ر.، قلی­فر، ا.، و غلامی، ح. (1392). بررسی عوامل تأثیرگذار بر رضایت کشاورزان از شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان زنجان. تحقیقاتاقتصادوتوسعهکشاورزیایران، دوره 44، شماره 2، ص 234-221.
رضایی، ر.، قلی­فر، ا.، صفا، ل.، و کاظمی، م. (1390). شناسایی موانع توسعه کارآفرینی شرکتی در شرکت­های خدمات مشاوره‏ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان. توسعه کارآفرینی، سال 4، شماره 14. صص 46-27.
رضائی، ر.، قلی­فر، ا.، و غلامی، ح. (1393). شناسایی عوامل ایجاد رضایت روستاییان از شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان زنجان. پژوهش­های ترویج و آموزش و کشاورزی، سال 7، شماره 4، صص 75-61.
 عباسی، ع.، صرامی فروشانی، م.، فرهادیان، ه.، و نوروزی، ع. (1394). بررسی میزان رضایتمندی کشاورزان از خدمات شرکت‏های مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی در استان مرکزی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 46، شماره 2، صص 297-285.
کاظمی­میانرودی، ف.، و امیدی نجف­آبادی، م. (1392). عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت­های خدمات مشاوره کشاورزی استان مازندران از دیدگاه اعضا. پژوهش­های ترویج و آموزش و کشاورزی، سال 6، شماره 1، صص 70-59. 
کرم­جوان،م. (1382). بررسی زمینه­ها و راهکارهای خصوصی سازی ترویج کشاورزی در استان آذربایجان شرقی از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان ترویج. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده کشاورزی تهران.
 
Anderson, R.J. (2007). Agricultural advisory services. A background paper for innovating through science and technology, Chapter 7 of the WDR 2008.
 Benin, S., Nkonya, E., Okecho, G., Pender, J., Nahdy, S., Mugarura, S., Kato, E., and Kayobyo, G. (2007). Assessing the impact of the national agricultural advisory services (NAADS) in the Uganda rural livelihoods. The International Food Policy Research Institute (IFPRI), Discussion Paper 00724.
Chipeta, S. (2006). Demand driven agricultural advisory services. Swiss center for agricultural extension and rural development: Neuchatel group. Available at:
<http://www.neuchatelinitiative.net/english/documents/DemandDrivenAgriculturalAdvisoryServices.pdf>.
Cooper, A. W., and Graham, D.L. (2001). Competencies need to be successful county supervision. Online Journal of Extension. Available at: < http://joe. Org/2001 february/rb3>.
Davison, J., Powell, P., and Smith, M. (2008). Evaluating the effectiveness of a grant funded educational program aimed at increasing native seed collections in Nevada. Journal of Extension, 46 (2), 79-85.
Hashemi, S.M., and Hedjazi, S.Y. (2011). Factors affecting members’ evaluation of agri-business ventures’ effectiveness. Journal of Evaluation and Program Planning, 34, 51-55.
Mandler, A. (2010). The context of agriculture advisory services in the Republic of Tajikistan. Avaailable at: <http://www.mace-events.org/greenweek2010/6382/Mandler_feb.pdf>.
Miraniand, Z., and Memon, A. (2011). Farmers’ assessment of the farm advisory services of public and private agricultural extension in Hyderabad District, Sind. Pakistan J. Agric. Res, 24, 1-4.
Rasouliazar, S., Hosseini, S. M., Hosseini, S. J., and Mirdamadi, S.M. (2010). Effective mechanisms for design of agricultural advisory service in West Azerbaijan Province, Iran. Journal of World Applied Sciences, 10 (11), 1272-1278.