ضرورت و اعتبارسنجی مدل ترویج کشاورزی حامی فقرا از دیدگاه کارکنان ترویج کشاورزی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه ترویج کشاورزی به ‌عنوان یک نظام آموزش غیر رسمی که قصد دارد سطح زندگی روستاییان را بهبود بخشد با چالش ‌های مهم روستایی از جمله وجود فقر در روستاها مواجه است.لازمه جهت‌دهی فعالیت ‌ها به سوی کاهش فقر، تغییر نگرش کارکنان ترویج کشاورزی و نیز به کارگیری رهیافت مناسب فقرزدایی است. پژوهش حاضر، شامل دو بخش کمی و کیفی بوده که هدف کلی در بخش کمّی آن، بررسی ضرورت نظام ترویج کشاورزی فقرزدا از دیدگاه کارکنان ترویج کشاورزی بوده و در بخش کیفی آن، اعتبارسنجی مدل تجربی ترویج کشاورزی حامی فقرا بوده است. جامعه آماری این تحقیق، تمامی کارکنان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بوده ‌اند که ١٩٢ نفر از آن ‌ها با روش نمونه ‏گیری طبقه ‏بندی متناسب تصادفی انتخاب شدند و طی پیمایش و با استفاده از پرسش‌نامه، داده ‏های کمّیمورد نیاز از آن‌ ها جمع آوری گردید. یافته ‌های کمّی نشان داد که حدود 55 درصد کارکنان ترویج، نگرش مثبتی نسبت به استقرار نظام ترویج کشاورزی فقرزدا داشته‏ اند. پس از تبیین نگرش کارکنان نسبت به ضرورت ترویج کشاورزی فقرزدا، در جلسه‌ای رسمی با حضور 33 تن از کارکنان ترویج، مدل تجربی ترویج کشاورزی فقرزدا تشریح و اعتبار آن مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت، بر مبنای یافته ‌ها و نتایج این تحقیق، پیشنهاد‌هایی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity and validation of the Pro-Poor Agricultural Extension Model Based on the Perspective of Agricultural Extension Staff in Fars Province

نویسندگان [English]

  • Nazanin kianmehr 1
  • Dariush Hayati 2
1 Ph.D. Student of Agricultural Education , Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University
2 Professor , Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University
چکیده [English]

Nowadays, agricultural extension as a non-formal education system that attempts to improve the rural life has faced important challenges such as rural poverty. The perquisite of directing the activities toward reducing poverty is to enhance the extension staff’s attitude and the use of appropriate approach. This research was consisted of two qualitative and quantitative segments. The objective of quantitative part was to examine the necessity of poverty-oriented agricultural extension based on extension staff’s attitude and the purpose of qualitative part was to validate the pro-poor agricultural extension model. Based on a random proportional stratified sampling, 192 of agricultural extension staff in Fars province were selected and the quantitative data were collected according to survey method and using a questionnaire. The research findings revealed that about 55 percent of extension staff had positive attitude toward poverty-oriented agricultural extension. After determining the extension staff’s attitude, the pro-poor agricultural extension model has been examined and validated in a formal meeting of 33 attended extension staff. Finally, based on research findings, some applicable recommendations have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pro-Poor Agricultural Extension Model
  • Agricultural Extension Staff
  • Fars province
ابراهیمی،م.، و میرزایی، خ. (1394). ارزیابی انواع استراتژی­های ترویج کشاورزی برای ریشه‌کنی فقر و توانمندسازی کشاورزان. کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع. تهران، 26 خرداد 1394.
رضایی مقدم، ک.، کرمی،ع.ا. (1385). ترویج کشاورزی، فقر و کشاورزی پایدار: کاربرد تحلیل مسیر.علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 2، شماره 1، صص70 -55.
قرنی آرانی، ب. (1393). بررسی نقش برنامه­ریزی مشارکتی در کاهش فقر روستایی به روش کیفی، مطالعه موردی روستایلزور. پژوهش­های روستایی، دوره 5، شماره 3. صص 488-467.
طالب، م.، پیری، ص.، و محمدی، س. (1389). فرا تحلیلی بر مطالعات فقر در جامعه روستایی ایران. توسعه محلی (روستایی-شهری). دوره 2، شماره 2، صص 180-170.
نوروزی، م.، حیاتی، د. (1394). سازه‌های مؤثر بر معیشت پایدار روستایی از دیدگاه کشاورزان استان کرمانشاه. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 11، شماره 1، صص144-127.
 
Addison, T. (2009).Chronic poverty in the global economy.European Journal of Development Research, 21(2), 174-178.
Aklilu, N., Adisu, A., Desalegn, K., and Gebreegziabher, A. (2015).Agricultural extension for enhancing productivity and poverty alleviation in small scale irrigation agriculture for sustainable development in Ethiopia.African Journal of Agricultural Research, 11(3), 171-183.
Carney, D. (1998).Implementing the sustainable rural livelihoods approach.In D. Carney, (Ed.). Sustainable rural livelihoods: What contribution can we make?. London: department for International Development.
Christoplos, I. (2010). Mobilizing the potential of rural and agricultural extension. Available at: <http://www.fao.org/docrep/012/i1444e/i1444e00.pdf>.
Davidson, P., and Ahmad, M. (2003). Privatization and the crisis of agricultural extension: The case of Pakistan. Available at: <http//www.joe.org>.
Davis, K.,Franzel, s., and Spielman, D.J. (2016). Extension options for better livelihoodsand poverty reduction:A selected review 2012–2015.Available at:<http://fsg.afre.msu.edu/papers/idwp143.pdf>.
Department for international Development (DFID). (2002). Linking poverty reduction and environmental management: Policy challenges and opportunities. UK: DFID. Available at: <https://www.unpei.org/sites/default/files/publications/Linking-poverty-red-env.pdf>.
FAO, (2008). Agricultural extension, rural development and food security challenge. Available at: <http:www.fao.org>.
Farrington, J. (2007). “Role of agriculture in poverty reduction”.Available at: <http://www.odi.org>.
Global Donor Platform for Rural Development (GDPRD), (2005).Targeting rural poverty to achieve millennium development goal 1.Available at:<http://www.fao.org/newsroom/GDPRD- rural-poverty.pdf./>.
Hayati, D., and Karami, E. (2005a). Typology of causes of poverty: The perception of Iranian farmers. Journal of Economic Psychology,26,884-901.
Hayati, D., andKarami, E. (2005b). “Agricultural extension and poverty in Iran: Past, present,future, and a Pro-poor approach”.Journal of Extension Systems, 22(2),53-68.
Levy, S. (2003). Are we targeting the poor? lessons from Malawi. Available at: <http://pubs.iied.org/pdfs/G02048.pdf>
Marcho, k. (2004). Towards rural poverty reduction in developing countries: The role of public research and extension. Available at: < http://www.tropentag.de>.
Neuchatel Group, (2003).Common framework for supporting pro-poor extension. Available at: <http://www.neuchatelinitiative.net>.
Schneider, K., and Gugerty, M. K. (2011). Agricultural productivity and poverty reduction: linkages and pathways. The Evans School Review. 1(1), 56-74.
Sullivan, M. (2001).Poverty reduction and environment.Development Bulletin, 55, 12-15.