بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدیریت استعداد بر بالندگی سازمانی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‏آموخته دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه‌های چهارگانه مدیریت استعداد بر بالندگی سازمانی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 3395 عضو هیأت علمی در رشته‌های کشاورزی کل کشور بود‌ه که با استفاده از جدول کریجسی و مورگان تعداد 355 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌ای بود که روایی محتوای آن توسط گروهی از اساتید مدیریت و همچنین ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه‏ های تهران و تربیت مدرس تأیید گردید. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از شاخص‌های آلفای کرونباخ، تتای ترتیبی و پایایی ترکیبی در حد مطلوب (0/94-0/81) به ‏دست آمد. پردازش‌ داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار‌های SPSSwin22 و LISREL8.5 و دستیابی به اهداف با روش‌ مدل معادلات ساختاری محقق شد. با توجه به تحلیل‌های انجام شده، همبستگی معناداری میان مؤلفه‌های چهارگانه مدیریت استعداد و شاخص‌های بالندگی سازمانی مشاهده شد. بر اساس نتایج مستخرج از مدل‌ سازی، عامل‌های شناسایی، به‌کارگیری، نگه‏داشت و بهسازی استعداد‌ها تأثیر معناداری بر بالندگی سازمانی در نظام آموزش عالی کشاورزی داشته‌اند. این چهار مؤلفه در مجموع توانایی تبیین 68 درصد از تغییرات واریانس بالندگی سازمانی نظام آموزش عالی کشاورزی را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Talent Management Components on Organizational Development in Iran Agricultural Higher Education

نویسندگان [English]

  • S. Mohammad Javad Sobhani 1
  • Mohammad Chizari 2
  • Hasan Sedighi 3
  • Amir Alambaigi 4
1 Former Ph.D. Student, Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University and Assistant Professor of Agricultural Extension
2 Professor of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University
3 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربی مدرس
4 Assistant Professor of Agricultural Extension, University of Tehran
چکیده [English]

The main purpose of this study was to analysis of quad components of talent management effect on organizational development in Iran agricultural higher education. The statistical population was included from 3395 faculty members’ state agricultural universities across the country employing table of Krejcie and Morgan, 355 participants were selected. A research instrument was a questionnaire which its content validity was confirmed by a panel of management and agricultural education experts at University of Tehran and Tarbiat Modares University. Also, its reliability, using related coefficients, met satisfied threshold value (0.81-0.94). Data processing in both descriptive and inferential statistics using SPSSwin22 and LISREL8.5 software and achieve goals with structural equation modeling was conducted. According to the analyses, a significant correlation between the four components of talent management and organizational development indices were observed. Based on the results obtained from modeling, factors of identification, recruitment, retention and development of talent in agricultural higher education system had a significant effect on organizational development. Those four factors explained 68 percent of the total variance of organizational development in agricultural higher education system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • Faculty Members
  • Agricultural Education
  • Talent Management
  • Organizational Development
طالقانی، غ.، امینی، س.، غفاری، ع.، و آدوسی، ح. (1392). بررسی رابطه مدیریت استعداد بر عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان. فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 5، شماره 3، صص 102-83.
طهماسبی، ر. (1391). طراحی و تدوین سیستم مدیریت استعداد در سازمان (با تمرکز بر بازار سرمایه). رساله دکتری رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
طهماسبی، ر.، قلی پور، آ.، و جواهری زاده، ا. (1391). مدیریت استعدادها : شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی. پژوهش های مدیریت عمومی. دوره 17، شماره 1، صص 26-5.
موسوی، م.، محمد‌زاده، س.، و آجیلی، ع. (1393). تأثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 10، شماره 1، صص 62-51.
عزیزی، ط.، و حسین‌پور، ا. (1395). عوامل مؤثر روی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از دیدگاه دانشجویان و دانش‌آموختگان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 12، شماره 1، صص 179-163.
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. (1394). گزارش‌آماری تعداد اعضای هیات علمی دانشکده و دانشگاه‌های کشاورزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. تهران.
 
Armstrong, M. (2006). A handbook of Human Resource Management Practices, 10th Ed, Kogan Page Publishers.
Asumeng, M.A., and Osae-Larbi, J.A. (2015). Organization development models: A critical review and implications for creating learning organizations. European Journal of Training and Development Studies, 2, 29-43.
Collings, D.G., and Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 19(4), 304-313.
Collings, D.G., Scullion, H., and Vaiman, V. (2015). Talent management: Progress and prospects. Human Resource Management Review, 25(3), 233-235.
Fornell, C., and Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Gay, M., and Sims, D. (2006). Building tomorrow’s talent: A practitioner’s guide to talent management and succession planning. Bloomington, IN: Authorhouse.
Gefen, D., Straub, D., and Boudreau, M.C. (2000). Structural equation modeling and regression: Guidelines for research practice. Communications of the Association for Information Systems, 4(1), 1-77.
Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., and Tatham, R.L. (2010). Multivariate data analysis.New Jersey: Prentice hall.
Iles, P., Chuai, X., and Preece, D. (2010). Talent management and HRM in multinational companies in Beijing: Definitions, differences and drivers. Journal of World Business, 45(2), 179-189.
Jöreskog, K.G., and Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. United State America: Scientific Software International.
Karakaya, A., and Yılmaz, K. (2013). Problem solving approach at organizational development activities: A research at Karabuk University. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 322-331.
Krejcie,  R.V., and Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Lyria, R.K. (2013). Role of talent management on organization performance in companies listed in Nairobi security exchange in Kenya: Jomo Kenyatta University of Science and Technology. International Journal of Humanities and Social Science, 3(21), 285-290.
MacCallum, R.C., Widaman, K.F., Zhang, S., and Hong, S. (1999). Sample size in factor analysis. Psychological methods, 4(1), 84-99.
Mangusho, Y.S., Murei, R.K. and Nelima, E. (2015). Evaluation of talent management on employees performance in beverage industry: A case of Delmonte Kenya limited. International Journal of Humanities and Social Science. 5(8), 191-199.
Mihaela, S., Adela, M., Adriana-Elena, T., and Monica, F. (2011). An organizational development program in the preschool educational institution. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 998-1002.
Nobarieidishe S., Chamanifard R., and Nikpour A. (2014). The relationship between talent management and organizational commitment in international division of Tejarat Bank, Iran. European online Journal of Natural and Social sciences, 3(4),1116-1123.
Oehley, A. (2007). The development and evaluation of a partial talent management competency model. Unpublished thesis. University of Stellenbosch. Stellenbosch.
Rabbi, F., Ahad, N., Kousar, T., and Ali, T. (2015). Talent management as a source of competitive advantage. Journal of Asian Business Strategy, 5(9), 208-214.
Riccio, S. (2010). Talent Management in Higher Education: Developing Emerging Leaders Within the Administration at Private Colleges and Universities, PHD Dissertation, University of Nebraska – Lincoln.
Sobhani, S.M.J., Chizari, M., Sadighi, H., and Alambeigi, A. (2016). Talent management in agricultural higher education system in Iran: Based on grounded theory. International Journal of Agricultural Management and Development, 6(3), 327-338.
Spector, P.E. (2008). Industrial/organizational psychology: Research and Practice. New York: John Wiley.
Sweem, S.L. (2009). Leveraging employee engagement through a talent management strategy: Optimizing human capital through human resources and organization development strategy in a field study. Ph.D dissertation of Benedictine university, Chicago.
Verhaegen, P. (2005). Academic talent: Quo vadis? Recruitment and retention of faculty in European business schools. Journal of Management Development, 24(9), 807-818.
Zumbo, B.D., Gadermann, A.M., and Zeisser, C. (2007). Ordinal versions of coefficients alpha and theta for Likert rating scales. Journal of modern applied statistical methods, 6(1), 4-21.