دیدگاه مدیران و کارکنان مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی در زمینه اصلاح ساختار اداری بر اساس مؤلفه‌های سازمان چابک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

یکیازمهم‌ترینحوزه‌هاییکهاجراییشدنجهاداقتصادیدر آن لازم به نظر می‌رسد،تحولدر نظاماداریاستچراکهمدیرانسازمان‌هاجزبابرخورداریازیک سیستماداریچابک، منعطف و کارا، نمی‌توانندفضایمناسبیرا کهشایستهارباب‌رجوعوشهروندانباشد،فراهمنمایند.ازاین‌رو هدف از انجام این تحقیق، بررسی دیدگاه مدیران و کارکنان مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی درزمینه‌ی اصلاح ساختار اداری بر اساس مؤلفه‌های سازمان چابک می‌باشد که با استفاده از روش توصیفی- همبستگی انجام‌ شده است. جامعه آماری این تحقیق را سه گروه مدیران مراکز تحقیقاتی و آموزشی در استان‌های قم، مرکزی، فارس و یزد (N1=40)، اعضای هیأت‌علمی و کارکنان مراکز (N2=523) تشکیل می‌دهند که از بین آن‌ها 220 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند و درنهایت 165 پرسشنامه جمع‌آوری و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه، به‌عنوان ابزار تحقیق جمع‌آوری شد و روایی ظاهری و محتوای آن توسط کمیته مستقر در دفتر نوسازی و تحول اداری و تعدادی از مدیران سازمان تحقیقات کشاورزی بررسی شد. به‌منظور مشخص نمودن پایایی ابزار تحقیق، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای بخش‌های مختلف پرسشنامه بین 0/91 – 0/85 به دست آمد. نتایج این تحقیق در بخش آمار توصیفی، مشخص نمود که اکثریت مدیران از وضعیت اصلاحات ساختاری در مراکزشان رضایت داشتند درحالی‌که میزان رضایت اکثریت کارکنان از وضعیت اصلاحات، در حد متوسط بود. همچنین کارکنان و مدیران اعتقاد داشتند پس از اصلاحات، سرعت روند انجام امور، یکپارچه‌سازی فرآیندها و همکاری میان کارکنان به نسبت قبل از اصلاحات، بهبودیافته است. بر همین اساس، همبستگی معنی‌داری بین متغیرهای شش‌گانه تأثیرگذار بر چابک سازی سازمانی (میزان توجه به شایستگی‌های کارکنان، سرعت روند انجام امور، عملکرد کارکنان، سطح تعاملات و همکاری، شرایط کاری و یکپارچگی امور) و اصلاحات ساختاری در مراکز تحقیقاتی و آموزشی به دست آمد. نتایج به‌دست‌آمده از مدل معادلات ساختاری نیز مشخص نمود که دو مؤلفه شرایط کاری و یکپارچه‌سازی در انجام امور، توانستند اثر معنی‌دار و مستقیمی بر اصلاحات ساختار اداری مراکز تحقیقاتی و آموزشی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Viewpoint of Managers and Employees of Agricultural Research and Education Centers on the Reformation of the Administrative Structure Based on the Agile Organization Components

نویسندگان [English]

 • Hasan Alipour 1
 • Neda Alizadeh 2
1 دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2 Assistant Professor in Agricultural Research, Education and Extension Organization
چکیده [English]

One of the most important areas where the implementation of economic Jihad seems necessary is the transformation of the administrative system. This is due to the fact that managers of organizations cannot provide a desirable environment for the clients and the citizens without having an agile, flexible and efficient office system. Accordingly, the purpose of this research was to study the viewpoint of managers and employees of agricultural research and education centers on improving administrative structure based on the agile organization components. This research was done using a descriptive correlation method. The statistical population of this research consisted of three groups of managers of educational and research centers in Qom, Markazi, Fars and Yazd provinces (N1=40), faculty members and staff of centers (N2=523). Among them, 220 people were selected using a stratified random sampling method and finally, 165 questionnaires were collected and analyzed. The data were collected using a questionnaire as an instrument of study which its face and content validity was assessed by a group of managers in agricultural research organizations. To determine the reliability of the research instrument, Cranach’s alpha coefficient was used and its value for different parts of the questionnaire was obtained between 0.85 – 0.91. The results of this research in the descriptive statistics section indicated that while the degree of satisfaction was high for the majority of managers, it was in the intermediate level for the case of employees. Also, the employees and managers believed that after the reformation, the speed of doing works, integrating processes, and collaborating among employees had been improved significantly in comparison with the conditions before the merger. Accordingly, a meaningful correlation was found between the six affecting variables (attention to employee competencies, the speed of the process, employee performance, level of interaction and cooperation, working condition, and integration in the centers. The results of structural equations model also indicated that the two components of working conditions and integration in doing things could have a significant and direct effect on the merger of research and educational centers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • One of the most important areas where the implementation of economic Jihad seems necessary is the transformation of the administrative system. This is due to the fact that managers of organizations cannot provide a desirable environment for the clien
 • flexible and efficient office system. Accordingly
 • the purpose of this research was to study the viewpoint of managers and employees of agricultural research and education centers on improving administrative structure based on the agile organization components. This research was done using a descript
 • Markazi
 • Fars and Yazd provinces (N1=40)
 • faculty members and staff of centers (N2=523). Among them
 • 220 people were selected using a stratified random sampling method and finally
 • 165 questionnaires were collected and analyzed. The data were collected using a questionnaire as an instrument of study which its face and content validity was assessed by a group of managers in agricultural research organizations. To determine the r
 • Cranach’s alpha coefficient was used and its value for different parts of the questionnaire was obtained between 0.85 – 0.91. The results of this research in the descriptive statistics section indicated that while the degree of satisfaction was h
 • it was in the intermediate level for the case of employees. Also
 • the employees and managers believed that after the reformation
 • the speed of doing works
 • integrating processes
 • and collaborating among employees had been improved significantly in comparison with the conditions before the merger. Accordingly
 • a meaningful correlation was found between the six affecting variables (attention to employee competencies
 • the speed of the process
 • employee performance
 • level of interaction and cooperation
 • working condition
 • and integration in the centers. The results of structural equations model also indicated that the two components of working conditions and integration in doing things could have a significant and direct effect on the merger of research and educationa
احمدی، ع.، فکری، ر.، و فتحیان، م. (1389). تعیین عوامل مؤثر بر چابک سازی فرآیند توسعه محصول جدید با استفاده از روش تجزیه به مؤلفه‌های اصلی. مطالعه موردی صنایع تولیدی ایران. فصلنامه مدیریت فردا، دوره 21، شماره 8، صص 44-34.
ایران زاده، ع. (1395). راهبردهای تحولی بخش دولتی ایران. مجله دانشور رفتار، شماره 17، صص 120-97.
جعفر نژاد، ا.، و سهائی، ب. (1386). چابکی سازمانی و تولید چابک. تهران: انتشارات مؤسسه کتاب مهربان.
جلودار، ا. (1390). چابکی سازمانی، سرعت پاسخ‌گویی و انعطاف‌پذیری سازمانی. ماهنامه توسعه انسانی، دوره 39، شماره 8، صص 34-12.
حکیم زاده، م.، طلائی، م.، و جنتی، م. (1390). بررسی چگونگی کوچک‌سازی سازمان و لزوم تحول نظام اداری در راستای تحقق جهاد اقتصادی در سازمان مجری طرح نوسازی و بهسازی بافت حرم مطهر امام رضا (ع). همایش منطقه‌ای جهاد اقتصادی، رهیافت‌ها و راهبردها، زاهدان، 3 آذر، صص 13-1.
 دانایی‌فرد، ح.، و عباسی، ط. (1387). اصلاحات اداری در ایران: تحلیل بر کوچک‌سازی دولت. مجله دانشور رفتار، شماره 21، صص 121-103.
دولت مدلی، م. (1387).راهکارهای نیل به چابکی در سازمان . مجلهوب، شماره 72، جلد 1، صص 23-12.
رضائی، ر.، شعبانعلی فمی، ح.، و صلاحی مقدم، ن. (1394). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی،  شماره 11، جلد 2، صص 134-121.
رضائیان، ع.، و سبحانی فرد، ی. (1388). بررسی تبعات اجرای کوچک‌سازی در شرکت خوشگوار. مجله چشم‌انداز مدیریت، شماره 30، صص 140-125.
طبیبی، م.ر.، و دادفر، م. (1391). بررسی و تحلیل متغیرهای کنترل راهبردی در فرآیند کوچک‌سازی سازمان‌های دولتی ایران (از دیدگاه مدیران و کارشناسان استانداری مازندران و سازمان‌های تابعه). فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، دوره 17، شماره 2، صص 33-21.
غلامزاده نیکجو، ع.ر. (1392). طراحی مدل مشارکتی خصوصی-عمومی در سازمان‌های دولتی. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 3، شماره 2، صص 42-24.
مارک شاکتر، ا. (1384). اصلاحات در بخش دولتی کشورهای در حال توسعه: مسائل، درس‌ها و جهت‌های آینده، ترجمه مهشید فروهی. مجله  مدیریتدولتی، شماره 1، 24-16.
منصوری، م.، مهرجردی، م.ر.، و طارمی، م. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی کرمان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 9 شماره 1، صص 113-103.
موسوی، م.، محمد زاده، س.، و آجیلی، ع. (1393). تأثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 10، شماره 1، صص ، 62-51.
ولی پور خطیر، م.، محمد پور، م.، و اکبر زاده، ز. (1394). شاخص‌های چابکی سازمانی با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری ارزیابی چند معیاره . فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، دوره 3، شماره 7، صص، 18-1.
 
Bessant, J., Knowles, D., and Francis, F, S. (2001). Developing the agile enterprise, agile manufacturing: the 21st century, competitive strategy. Elsevier Science, 3(4), 113 -130.
Burke, R. (1998). Downsizing and reengineering organization. Canadian Journal of Administrative Science, 15, 4, 18-29.
Canonicoa, P., and Soderlund, J. (2010). Getting control of multi-project organizations: Combining contingent control mechanisms. International Journal of Project Management, 28, 796–806.
Cockburn, A. and Highsmith, J. (2006). Agile software development 2. Computer Science, 34(11), 131-133.
Estache, A., Laffont, J., and Zhang, X. (2004). Downsizing with labor sharing and collusion. Journal of Development Economics, 73, 519– 540.
Goldman, Steven, L., Nagel, Roger, N., and Preiss, K. (1995). Agile Competitors and Virtual Organizations New York: Van Nostrand Reinhold.
Gunasekaran, A., and Yusuf, Y. (2002). Agile manufacturing: taxonomy of strategic and technological imperatives. International Journal of Production Research, 40 (6), 1357-1385.
Gunneson, A.O. (1997). Transitioning to agility – creating the 21st centuryenterprise. Cambridge: University of Cambridge.
Hamilton, M.B. (2003). Online survey response rates and times: Background and guidance for industry. Tercent, Inc. Available at: <http://www.supersurvey.com/papers/supersurvey_white_paper_response_rates.pdf.>
Kivimaki, M.,Vahtera, J., Pentti, J., Thomson, L., Griffiths, A., and Cox, T. (2001). Downsizing: changes in work and self-related health of employees. Anxiety, Stress and Coping, 14, 59 -73.
Krejcie, R.V., and Morgan, D.W. (1970). Determining activities sample size for research. Educational Psychological Measurement, 30, 607-610.
Madelling, C., and Youssef, M. (2003). The human side of organizational agility. Industrial Management and Data Systems, 103(6), 388–397.
Palmer.b, Beyene. j., and kovinsky. (2007). Enhancing the competitiveness and productivity by downsizing, Journal of Management, 4(5), 14-26.
Quinlan, M. (2007). Organizational restructuring/downsizing. OHS regulation and worker health and wellbeing. International Journal of Law and Psychiatry, 30, 385–399.
Shaughnessy, J.J., and Zechmeister, E.B. (1990). Research methods in psychology. New York: McGraw-Hill.
Sharifi, H., and Zhang, Z. (2001). Agile manufacturing in practice. International Journal of Operations and Production Management, 21(5), 772-794.
Smit. L. (2006). A tool for cluster  development: An Edmonton manufacturing cluster development case stud, upper saddle river. New Jersey: prentice hall.
Tambunant. T. (2005). Small and medium enterprises with downsizing approach: A policy experience from Indonesia. Journal of Small Business Management, 43(2), 138–154.
Vinodh, S.m., Sundararaj, G. Devadasan, S.R., and Rajanayagam, D. (2008). Quantification of agility: An experimentation in an Indian electronics switches manufacturing company. Journal of Engineering, Design andTechnology, 6(1), 48-64.
Yaghoubi, N.M., Kord, B. and Azadikhah, O., (2011). Assessing organizational agility via fuzzy logic. International Business Research, 4(3), 135-144.
Yousuf, Y.Y., Al-Dabbass, D., Gunasekaran, A., and Ren, J. (2001). A mathematical modeling framework for agile manufacturing systems. Paper presented atsimulation society, June 26, Emmanuel College, United Kingdom.