مدل سیاست ‏پژوهی آموزش محیط‌ زیست برای دستیابی به ایمنی غذایی در مزرعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه تعلیم و تربیت دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد گروه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور تهران و رئیس کرسی یونسکو در آموزش محیط‏زیست

4 و استادیار گروه تعلیم و تربیت دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

آموزش محیط‌ زیست به کشاورزان، اولین گام در دستیابی به ایمنی غذایی و تولید محصول سالم است و سیاست ‏گذاری آموزشی ساز و کارهای ورود کشاورزان به سیستم کنترل مواد غذایی را تقویت نموده و در تحقق همه‌جانبه و فراگیر ایمنی غذایی مؤثر است و به همین دلیل از روش سیاست‏ پژوهی مدل ماژرزاک استفاده گردید. داده‌ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش نمونه‌گیری هدفمند به شیوه گلوله برفی گردآوری شد. مصاحبه با 40 نفر از مدیران دارای حداقل ده سال تجربه سیاست­ گذاری محیط‌ زیست و ایمنی غذایی تا اشباع نظری داده‌ها ادامه یافت. داده‌ها از طریق روش تحقیق گرندد تئوری در نرم‌افزار MAXQDA.v2010 تحلیل گردیدند. بر اساس نتایج، برایسیاست ­گذاری آموزش محیط‌ زیست در کشاورزی، بایستی از مداخله سیاسی مکمل با مقوله‌های رویکرد جامع سیاست‏ گذاری در آموزش محیط‌ زیست و خلق محیط پشتیبان آموزش به‌عنوان زمینه، مشارکت کشاورزان در مدیریت محیط‌ زیست برای تولید ایمن غذا به‌عنوان پدیده، استقرار نظام آموزش‌های ترویجی زیست محورانه و تولید پایدار به‌عنوان شرایط علی، برآورده ساختن نیازهای منابع به‌عنوان استراتژی عملیاتی، مداخله انگیزشی و اعتمادسازی به‌عنوان شرایط واسطه‌ای و تولید محصول سالم در مزرعه به‌عنوان پیامد، استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of Environmental Education Policy Research to Achieve On-farm Food Safety

نویسندگان [English]

  • ladan razikordmahaleh 1
  • Javad Hatami 2
  • S.Mohammad Shobeiri 3
  • Omid Noroozi 4
1 PhD Student, Department of Environmental Education, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Education Sciences, Tarbiat Modares University
3 Professor, Department of Environmental Education, Payame Noor University, and Head of UNESCO Chair on Environmental Education
4 Assistant Professor of Education Sciences, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Environmental education to farmers is the first step in achieving food safety and production of healthy crops and education policy has strengthened the mechanisms of public entry into the food control system and it is effective in comprehensive of food safety in the community, so Mazhrzak model was used to analyze. To collect data an interview tool through in-semi-depth interviews was used. A purposeful sampling method was used to select samples during the snowball procedure. Data were theoretically saturated by interviewing with 40 managers with at least 10 years of policy experience about environment and food safety. Data analyzing was proceed with grounded theory in MAXQDA2010. Results showed that a complementary political intervention should be used in the public policy of education of environmental in agriculture that themes include comprehensive approach of environmental education policy making and creating a supportive macroenvironment as contex. Farmers’ participation in environmental management for safe food production as phenomenon, establishment of a biomedical extension training system and sustainable production as causal conditions, fulfilling  resource needs as action strategies , motivational intervention and trust building as intervening conditions and healthy crops production in the farm as consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Environment
  • Food Safety
  • Policy Research
  • Grounded Theory

توسلی، ح. (1387). ارائه هشت مدل عملیاتی در چرخه سیاست‏گزاری برای اجرای مطلوب سیاست‏ها. فصلنامه راهبرد، شماره 15، دوره 6، صص 96-74.

جعفری، ا.،  دوازده امامی، س.، صلحی، م.، و محلوجی، م. (1385). آشنایی با اصول کشاورزی ارگانیک. اصفهان: انتشارات مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان اصفهان.
دماری، ب. (1395). گزارش نهایی طرح بررسی، تحلیل و تدوین سند ملی تغذیه و امنیت‏غذایی کشور، طی سال‌های 1391 لغایت 1394. قم: انتشارات اندیشه ماندگار.
رضوی، س. ح.، پورطاهری، م.، و رکن‌الدین‏افتخاری، ع. (1396). الگوی پیشنهادی کشت ارگانیک محصول برنج در مناطق روستایی استان‌های گیلان و مازندران. فصلنامه پژوهش‌های روستایی، شماره 3، دوره 8، صص 387-372.
سپهری، ی. (1396). بررسی عقاید زارعان در مورد رابطه باورها با میزان تولید و نزول بلایای طبیعی در امر کشاورزی (مطالعه موردی: چهار روستای شهرستان کردکوی در استان گلستان). فصلنامه اندیشه نوین دینی، دوره 12، شماره 46، صص 162-145.
سیفی، ر.، چیذری، م.، و عباسی، ع. (1396). سازه‌های مؤثر بر رفتار حفاظت خاک کشاورزان استان آذربایجان غربی: کاربرد رویکرد فرهنگی. فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 13، شماره 2، صص 108-91.
صفا، ل.، صلاحی مقدم، ن.، و گنج خانلو، م.م. (1396). مدل یابی رفتار حفاظت زیست‌محیطی روستاییان بر مبنای تئوری ارزش- عقیده- هنجار (مورد مطالعه: شهرستان خدابنده). فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 13، شماره 2، صص 234-219.
عینالی، ج، کاظمی، ن.، چراغی، م.، و رابط، ع. (1395).  تحلیلی بر آگاهی و عملکرد زیستی کشاورزان در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، ویژه‌نامه شماره 2، دوره 2، صص 405-397.

قلجی، ح. (1388). سیاست‏گزاری عمومی؛ مفاهیم و فرآیندها. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 کریمی، ا.، صدیقی، ح.، و بابایی، ع. (1390). بررسی موانع پیش‏برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره 42، دوره 2، صص 242-231.

محمدزاده، ل.، صدیقی، ح.، و عباسی، ع. (1394). بررسی ویژگی­های آموزش­های ترویجی کشاورز- محور در نظام ترویج کشاورزی ایران. فصلنامه روستا و توسعه، شماره 1، دوره 18، صص 131-111.

میانجی، س.، رضائی، ر.، و گنجلو، ع. (1396). بررسی نگرش تولیدکنندگان کاهو در استان البرز درباره منابع ایجاد آلودگی و عوامل تبیین‌ کننده اقدامات ایمنی غذایی در مزرعه. فصلنامه سلامت و محیط‌زیست، دوره 10، شماره 3، صص 390-375.
مقدسی، ر. (1388). استراتژی دستیابی به امنیتغذایی: چارچوب اهداف تعیین‌شده بخش کشاورزی. تهران: انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
نعمتی، ع .، فرج‌اللهی، م.، خطیب زنجانی، ن.، و دیبا واجاری، ط. (1396). ویژگی‌های مورد نیاز در به‌کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کشاورزان آذربایجان شرقی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 9، شماره 42، صص 135-120.
واحدی، م.، سلیمان نژاد، س.، و مرادنژادی، ه. (1395). نیاز آموزشی حفظ محیط‌زیست زنان روستایی شهرستان ایلام. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 39، دوره 8، صص 136-122.
 
Acs, S. (2006). Bio-economic modelling of conversion from conventional to organic arable farming. Ph.D. Dissertation Wageningen University. The Netherlands. 
Baksh, K., Ganpat, W., and Narine, L. (2015). Farmers knowledge, attitudes and perceptions of occupational health and safety hazards in Trinidad, west Indies and implications for the agriculture sector. Journal of Agricultural Extension and Rural Development, 7(7), 221-228
Cedena, A.C., and Cabada, X. (2015). Nutrition policies taken hostage by multinationals and conflicts of interest, report of right to food and nutrition watch consortium (peoples’ nutrition is not a business). Carolina: Published by Bread for the World – Protestant Development Service Carolina.
Christos, A.D., and Spyridon, D.K. (2017). Farmers’ training on pesticide use is associated with elevated safety behavior. Journal of Toxics, 5(3), 19-25.
Corbin, J.M., and Strauss A. (2008). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. 3th ed. Washington DC: Sage Publications.
Cukur, F., Demirbas, N., Cukur, T., Dayan, V., and Uzun, A. (2015). Evaluation of attitudes and behaviors on food safety and quality management systems of firm owners in olive oil enterprises: The case study of Mugla Province- Turkey. Journal of Agricultural Science and Technology, 17(20), 1653-1668.
Demiryurek, K. (2010). Analysis of information systems and communication networks for organic and conventional hazelnut producers in the Samsun province of Turkey. Agricultural Systems, 103(7), 444-452.
Fernando, P.C. (2017). Pesticides, environment, and food safety. Food and Energy Security, 6(2), 48-60.
Food and agriculture organization of the United Nations (FAO)., and the World Health Organization (WHO). (2014). Rome Declaration on Nutrition. Rome, Italy: The Second International Conference on Nutrition:2014. November 19th - 21th, RomeAvailable at: <http://www.fao.org/about/meetings/icn2/en>.
Garwood, P., and Fontannaz, A.F. (2011). World health day 2015 – food safety: Campaign at a glance: From farm to plate make food safe. Report of  world health day: [Online]. Available at: <http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2015/en>.
Hollyer, J., Tamaru, C., Riggs, A., Klinger-Bowen, R., Howerton, R., and Okimoto, D. (2009). On-farm food safety: Aquaponics, Journal of Food Safety and Technology, 38,1-7.
Ismail, F.H., Chik, C.T., Muhammad., R., and Yusoff, N.M. (2016). Food safety knowledge and personal hygiene practices amongst mobile food handlers in Shah Alam, Selangor. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 222(23), 290-298.
Lake, I.R., Hooper, L., Abdelhamid, A., Bentham, G., Boxall, A.B.A., Draper, A., Fairweather-Tait, S., Hulme, M., Hunter, P.R., Nichols, G., and Waldron, K.W. (2012). Climate change and food security: Health impacts in developed countries. Environ. Health Perspect, 120 (11), 1520-1526.
Li, F., Zhang, Y., Fan, Z., and Gao, Q. (2011). Health risk assessment of organic contaminants in a typical wastewater irrigation area, northeastern china. IEEE, 978(1), 4244-5089.
Liang, J. (2010). Three essays on food safety and foodborne illness: Graduate Theses and Dissertations. Iowa, State University, United States.
Majchrzak, A. (2014). Methods for policy research: taking socially responsible action. 2th ed. Washington DC: Sage Publications.
Motamed, K.M. (2010). Role of cooperative companies in sustainable rice production and poverty alleviation in Guilan state of Iran. African Journal of Biotechnology, 9(11), 1592-1599.
Nayak, R., Tobin, D., Thomson, J., Radhakrishna, R., and LaBorde, L. (2015). Evaluation of on-farm food safety programming in Pennsylvania: Implications for extension. Journal of Extension, 53(1),1-10.
Oelofse, M., Hogh Jensen, H., Abreu, L.S., Almeida, G.F., Hui, Q.Y., and Sultan, T. (2010). Certified organic agriculture in China and Brazil: Market accessibility and outcomes following adoption. Ecological Economics, 69(9), 1785-1793.
Parker, J.S., DeNiro, J., Ivey, M.L., and Doohan, D. (2016). Are small and medium scale produce farms inherent food safety risks? Journal of Rural Studies, 44, 250-260.
Pollans, M. (2015). Regulating farming: Balancing food safety and environmental protection in a cooperative governance regime. New York: Pace Law Faculty Publications (Pace University).
Shaw, A., Strohbehn, C., Naeve, L., Domoto, P., and Wilson, L. (2015) Systematic approach to food safety education on the farm. The Journal of Extension, 53(6),1-9.
Shenggen, F. (2016). Food policy in 2015-2016: Reshaping the global food system for sustainable development. Washington DC. USA: International Food Policy Research Institute: [Online]. Available at: <http://www.ifpri.org/publication/food-policy-2015-2016-reshaping-global-food-system-sustainable development>.
Singh, R.K. (2007). Indigenous agricultural knowledge in rainfed rice based farming systems for sustainable agriculture: Learning from Indian farmers; Indigenous knowledge systems and sustainable development: Relevance for Africa. New Delhi: Kamla Raj Enterprises.
Streubert, H.J., and Carpenter D.R. (2003). Qualitative Research in Nursing. 4th Ed, Philadelphia: Lippincott Co.
Tobin, D., Thomson, J., LaBorde, L., and Radhakrishna, R. (2013). Factors affecting growers’ on-farm food safety practices practices: Evaluation findings from Penn State Extension programming. Food Control, 33(1), 73-80.
Tobin, D., Thomson, J., LaBorde, L., and Bagdonis, J. (2011). Developing GAP training for growers: Perspectives from Pennsylvania supermarkets. Journal of Extension, 49(5) [Online]. Available at: <http://www.joe.org/joe/2011october/rb7.php> .
 Voegele, J. (2014). Creating and sustaining an essential partnership for food safety, report of world bank: [Online]. Available at: <http://blogs.worldbank.org/voices/creating-and-sustaining-essential-partnership-food- safety>.
Weber, S., Khan, S., and Hollender, J. (2006) Human risk assessment of organic contaminants in reclaimed wastewater used for irrigation. Desalination, 187(1-3), 53-64.