تحلیل عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی دریافت‌کننده اعتبارات خرد (مورد مطالعه استان‌های کرمانشاه و همدان)

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.

4 استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تبیین مجموعه عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی دریافت‌کننده اعتبارات مالی خرد در استان‌های کرمانشاه و همدان بود. این پژوهش نوعی تحقیق کمی و در عین حال توصیفی- همبستگی است که با بهره‌گیری از شیوه پیمایش انجام شده است.جامعه آماری تحقیق را تمامی زنان روستایی دریافت‌کننده تسهیلات صندوق های اعتبارات خرد در شهرستان‌های همدان و کرمانشاه (141 نفر) تشکیل دادند که با توجه به محدود بودن تعداد آن‌ها، به روش تمام‌شماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار اصلی مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق، پرسشنامه‌ای محقق ساخت بود که رواییآنتوسط تعدادیاز کارشناسان امور زنان جهاد کشاورزی و جمعی از متخصصان حوزه مطالعات ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی بررسی و پایاییآننیز بامحاسبهضریبآلفایکرونباخ تعیین شد که برای تمامی بخش‌های پرسشنامه، مقدار ضریب آلفا بالاتر از 0/8 به دست آمد. بر مبنای نتایج تحقیق، بین متغیرهای درک کفایت میزان اعتبارات دریافتی، تعداد اشتغال ایجاد شده، میزان درآمد حاصل از شغل و شرکت در دوره‌های مهارت‌آموزی با متغیر توانمندی زنان روستایی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت؛ که در بین متغیرهای مورد نظر، گذراندن دوره‌های مهارت‌آموزی یکی از مهم‌ترین متغیرهای پیش‌بینی کننده توانمندی زنان روستایی دریافت‌کننده اعتبارات خرد بود. متغیرهای مذکور توانستند 28/2 درصد از واریانس متغیر وابسته توانمندی زنان روستایی را پیش‌بینی کنند. در این تحقیق بر مبنای ضرایب همبستگی بین متغیرها، توصیه‌هایی برای بهبود زمینه‌های تقویت کننده توانمندی زنان روستایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Internal and External Factors Affecting Empowerment of Rural Women Receiving Microcredits (The Case of Kermanshah and Hamedan Provinces)

نویسندگان [English]

  • Yaser Mohammadi 1
  • Fereshteh Avatefi-Akmak 2
  • Mina Zamiri-Arasteh 3
  • Mehdi rahimian 4
1 Assistant Professor of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University. Hamadan, Iran.
2 M.Sc. in Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
3 M.Sc. in Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Rural Development, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Lorestan, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study was to identify and explain the internal and external factors affecting the empowerment of rural women receiving microcredits in Kermanshah and Hamedan provinces. This research was a quantitative and descriptive-correlationd study which was conducted using a survey method. The statistical population of the study consisted of all rural women receiving microcredits in Hamedan and Kermanshah provinces (141 people). Data was collected through a questionnaire that it’s validity was confirmed by a panel of experts in women affair department of Agricultural Jihad Organization and agricultural extension, education, and rural development faculty members. Its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient which was higher than 0.8 for all parts of the questionnaire. Results showed that there was a significant positive correlation between the variables such as "perceived adequacy of received credit amount", "the amount of income earned from the created job", and "the number of created jobs", and "participation in skills training courses" with the level of rural women empowerment. Among the variables, participation in skill training courses was the most important predictors of the rural women empowerment. In this research, based on correlation coefficients between variables, some recommendations were presented for improving the empowerment of rural women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microcrdits
  • Rural Women
  • Empowerment
  • Kermanshah
  • Hamadan
رحمانی، م.، زند رضوی، س .، ربانی، ع.، و ادیبی، م. (1387). نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان: مطالعه موردی روستای پشت رود بم. مجله مطالعات زنان، سال 6، شماره 3، صص 132-105.
روشن‌نیا، د.، خادمی، ر.، کردی، ل.، و صلحی فام اصل، ژ. (1394). بررسی نقش زنان روستایی در توسعه و موانع و محدودیت‌های آنان. مجله کار و جامعه، شماره 190، صص 98-82.
زارع، ب.، و میرباقری، ا. (1391). مطالعۀ عوامل فردی اجتماعی مؤثر بر گرایش به مشارکت زنان روستایی -در صندوق اعتبارات خرد استان مازندران.  فصلنامهرفاهاجتماعی، سال 12، شماره 46 ، صص 399-431.
سامیان، م.، یعقوبی فرانی، ا.، میرزایی، خ.، ابراهیمی، م .، و عزیزی، م. (1395). اثرات صندوق­های اعتبار خرد زنان روستایی. فصلنامه زن و فرهنگ، سال 8، شماره 29، صص63-47.
سعدی، ح.، شعبانعلی فمی، ح.، لطیفی، س. (1391) سنجش میزان توانمندی اقتصادی و اجتماعی زنان قالیباف روستایی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی استان همدان). مجله زن در توسعه و سیاست، دوره 10، شماره 12،            صص 126-107.
سعدی، ح.، عرب مازار، ع. (1384). نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی تجربه بانک کشاورزی. مجموعه مقالات همایش اعتبارات خرد توسعه روستایی و فقرزدایی، تهران،19-20 آذر،  مرکز تحقیقات اقتصادی.
شاهرخی ساردو، ص .، و کرمی، آ. (1395). تحلیل مؤلفه‌های پیش برنده مشارکت و تأثیر آن‌ها بر عملکرد اقتصادی صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان جیرفت(. مجله مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، دوره 14، شماره2، صص 212-185.
شاه ولی، م .، و ملکیان، ع. (1392). طراحی الگوی ارتباطی و اطلاع‌رسانی برای توانمندسازی زنان عضو صندوق اعتبارات روستایی لپویی استان فارس با پارادایم توحید محور. فصلنامه روستا و توسعه، شماره 3، صص 68-43.
شکوری، ع .، و رفعت­جاه، م .، و جعفری، م. (1386). مؤلفه‌های توانمندی زنان و تبیین عوامل مؤثر بر آن‌ها. مجله پژوهش زنان، دوره 5، شماره 1، صص 26-1.
صالحی، م.، رحیمیان، م.، غلامرضایی، س. (1396). تحلیل چالش­های صندوق اعتبارت خرد زنان روستایی در استان لرستان. فصلنامه پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، دوره10، شماره 2، صص 67-55.
طالب، م.، محمدی، و ا.، فرضی زاده، ز.، و قهاری، ح. (1393). اولویت­های توسعه روستایی. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
طیبی، ز.، و بخشوده، م. (1394). عوامل مؤثر بر تأخیر تصمیم‌گیری در عضویت در صندوق اعتبار خرد زنان روستایی و گروه خودیار مالی در استان فارس، مجلهپژوهش‌هایاقتصادروستا، سال 2، شماره 4، صص14-1.
فراشی، م.، و رحیمیان، م.، و غلامرضایی، س. (1396). اعتبارات خرد، توانمندی یا نا توانمندی اجتماعی زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان نهاوند. مجله علومترویجوآموزشکشاورزی، جلد 13، شماره2، صص 214- 189.
فوائدی، ف.، چهارسوقی امین، ح.، و علیپور، ح. (1390). عوامل تأثیرگذار بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی: مطالعه موردی پروژه بین‌المللی ترسیب کربن. فصلنامهروستاوتوسعه، سال 14، شماره 4، صص12-4.
قدیری معصوم، م.، و احمدی، ا. (1394). سازه‌های مؤثر بر موفقیت صندوق‌های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی شهرستان فیروزکوه. مجله پژوهش‌هایجغرافیایانسانی، دوره 47 ، شماره 4 ، صص 772 – 759.
کاظمی، ر.، یعقوبی، ج،. و نعیمی، ا. (1397). تحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر روی توانمندسازی روان‌شناختی زنان روستایی شهرستان سلماس. مجله علومترویجوآموزشکشاورزی، جلد 14، شماره2، صص 159- 143.
کرمی دهکردی،ا.، بابایی، ر. (1397). تحلیل نیازهای اطلاعاتی زنان روستایی جهت مدیریت پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی در حوزه آبخیز قزل تپه استان زنجان). مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 14، شماره 1، صص 184-163.
کلدی، ع.، سلحشوری، پ. (1391). بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی زنان. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران. سال 4، شماره 4، صص 22-7.
کیخاه، ش .، آجیلی، ع.، و فروزانی، م.، و عبدشاهی، ع. (1394). بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی (مورد مطالعه :شهرستان شوش). قابل دسترس در آدرس اینترنتی: <https://www.civilica.com/Paper-PDCONF01-.PDCONF01_269.html>.
مظفری، م.، و ضیائی، م. (1396). بررسی اثرات صندوق اعتبارات مالی خرد بر میزان توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی (مطالعه موردی: منطقه الموت(. فصلنامهعلمیپژوهشیدانشسرمایه‌گذاری، سال 6، شماره 24، صص250-231.
 
Afshar, H. (2016). Women and empowerment: Illustrations from the Third World. New York: Springer.
Al-shami, S. S. A., Razali, R. M., and Rashid, N. (2018). The effect of microcredit on women empowerment in welfare and decisions making in Malaysia. Social Indicators Research, 137(3), 1073-1090.
Devi, K. U., and Narasalah, L. (2017). Women empowerment through self help group: An empirical study in Kurnool district of Andhra Pradesh. International Journal of Applied Research, 3 (1), 101-105.
Field, E., Jayachandran, S., and Pande, R. (2010). Do traditional institutions constrain female entrepreneurship? A field experiment on business training in India. The American Economic Review, 100(2), 125-129.
Garikipati, S. (2012). Microcredit and women's empowerment: Through the lens of time‐use data from rural India. Development and Change, 43(3), 719-750.
Kabeer, N. (2012). Women’s economic empowerment and inclusive growth: labour markets and enterprise development. International Development Research Centre, 44(10), 1-70.
Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third millennium development goal 1. Gender & Development, 13(1), 13-24.
Mayox, L. (1997). The magic ingredient? Micro finance and women's empowerment. A briefing paper prepared for the Micro Credit Summit, Washington: ActionAid UK. Available at: <www.solutionexchange-un.net.in/mf/comm_update/res-09-070907>.
Malhotra, A., Schuler, S. R., and Boender, C. (2002). Measuring women’s empowerment as a variable in international development. In background paper prepared for the World Bank Workshop on Poverty and Gender: New Perspectives (pp. 1-59). Available at: <http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/MalhotraSchulerBoender.pdf>.
Rubin, A., and Babbie, E. R. (2016). Empowerment series: Research methods for social work. USA: Cengage Learning.
Salwa, A. H. F., Azahari, A. M., and Tamkin, B. J., (2013), Success factors of successful microcredit entrepreneurs: Empirical evidence from Malaysia, International Journal of Business and Social Science, 4 (5), 153-159.