دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-141