نویسنده = ساجده مشایخی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر فقر اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی (مورد مطالعه شهرستان کرمانشاه)

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 119-132

ساجده مشایخی؛ همایون مرادنژادی؛ سمیره صی محمدی؛ علی اصغر میرک زاده