کلیدواژه‌ها = ماتریس برنامه‌ریزی استراتژی کمی
تحلیل نظام مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با استفاده از روش SWOT

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 229-246

سید احمد محمدی نیا؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمد زاده؛ مسعود برادران