بررسی نگرش کارشناسان ترویجی استان البرز درباره دیدگاه آموزشی پائولو فریره در آموزش‌های غیررسمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نگرش کارشناسان ترویجی جهاد کشاورزی استان البرز در مورد دیدگاه آموزشی پائولو فریره است. این پژوهش میزان اجرا، امکان‌پذیری و اهمیتاین دیدگاه را در آموزش‌های غیررسمی سازمان ترویج بررسی می‌کند. تحقیق از نوع توصیفی بوده و از فن پیمایش برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده ‌شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارشناسان صاحب‏نظر ستادی جهاد کشاورزی استان البرز بود که به‌صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‏ای در شش بخش، برگرفته از دیدگاه‌های پائولو فریره بود که روایی آن از طریق آزمون میانگین واریانس استخراجی، آزمون بارهای عرضی، آزمون فورنل و لارکر و آزمون چند روش و چند خصیصهو پایایی ابزار تحقیق، علاوه بر آزمونآلفای کرونباخ، از طریق آزمون پایایی ترکیبی و آزمون پایایی اشتراکی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم­ افزارهای SPSS22 وSmartPLS3 انجام شد. یافته‌ها نشان داد که ‌آموزش‌های ترویجی نقش کمتری در آموزش‌های رهایی‌بخشتوأم با پرورش تفکر انتقادی فراگیران کشاورز دارند.اگرچه جامعه مورد مطالعه به اهمیت ارائه آموزش منطبق با دیدگاه فریره به‌صورت ظلم‌ستیز و از بین برنده ساختار طبقاتی واقف هستند اما مؤلفه‌های رهایی بخشی و تفکر انتقادی،قابلیت اجرای کمتری در شرایط فعلی کشور دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Viewpoints of Extension Experts in Alborz Province Regarding Paulo Freire's Educational Perspective in Informal Education

نویسندگان [English]

  • mozhdeh maleki 1
  • seyed mahmood hosseini 2
  • bentolhoda izadi 3
1 M.Sc. Student of Agricultural Extension and Education, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor of Agricultural Extension and Education, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Student of Agricultural Extension and Education, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the attitude of extension experts of Alborz province Agricultural Jihad Organization towards Paolo Freire's educational perspective. This study examined the extent of implementation, feasibility, and importance of this approach in informal training courses of Agricultural Jihad Organization. Present study was a descriptive correlational research and survey technique was employed in its data collection process. The statistical population consisted of all experts of Alborz Agricultural Jihad Organization which was studied in full. The data collection tool was a six-part questionnaire that developed based on Paulo Freire's point of views. Its validity was tested by Extractive Mean Variance test, Cross-sectional Load test, Fornell and Larker test, and Multi-method test. The reliability of research instrument was confirmed using Cronbach's Alpha coefficients, Composite Reliability values, and Joint Reliability test. Data analysis was carried out in two separate parts including descriptive and inferential statistics by means of SPSS22 and Smart PLS3 statistical packages. Findings showed that extensional training courses had less role in emancipatory trainings for improving critical thinking of agricultural learners. In spite of the fact that the population of interest was aware of the importance of providing education consistent with Freire's view about unti-oppressive and destructor of stratified structure, emancipatory and critical thinking components were of less feasibility in current situation of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paulo Freire
  • Agricultural Extension
  • Educational Perspective
  • Extension Staff Experts
الیاس پوریان، م.، پور سعید، ع.، و اشراقی سامانی، ر. (1393). بررسی تأثیر آموزش‌های تخصصی با تأکید بر توانمندسازی شغلی منابع انسانی (مورد مطالعه در سطح سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام). مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 10، شماره 1. صص 50-37
میردامادی، م.، و محبوبی، آ. (1382). بررسی نیازهای آموزشی – ترویجی مجریان طرح‌های مرتع‌داری در شهرستان دماوند. نشریه علوم کشاورزی، دوره 9، شماره 1، صص 32-17.
مهر محمدی، م. (1374). بررسی ابعاد نظری و عملی تعلیم و تربیت سؤال محور. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، جلد 1، شماره 2، 63-75.
مرادی، ص. (1394). بررسی تعلیم و تربیت انتقادی با تأکید بر آراء پائولو‌ فریره، ایوان الیچ و هنری ژیرو. سومین کنفرانس ملی پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، تحقیقات اسلامی سروش مرتضوی، مرکز راهبردهای دستیابی به توسعه پایدار. صص 12-1
کیان‌مهر، ن.، و حیاتی، د. (1395). ضرورت و اعتبار سنجی مدل ترویج کشاورزی حامی فقرا از دیدگاه کارکنان ترویج کشاورزی استان فارس. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 12، شماره 2، صص 264-249
کنشلو، ع. (1382). بررسی اثربخشی آموزش‌های ترویجی گندم کاران شهرستان گرمسار در افزایش تولید محصول گندم طی سال‌های 80-1379، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و اموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
فریره، پ. (1973). آموزش شناخت انتقادی. ترجمه‌ی منصوره کاویانی (1368). تهران: آگاه.
فریره، پ. (1364). کنش فرهنگی برای آزادی. ترجمه‌ی احمد بیرشک. تهران: انتشارات خوارزمی.
غفاری، ج.، و حسینی، م. (1386). بررسی مهارت‌های حرفه‌ای مورد نیاز مروجان کشاورزی (استان‌های غرب کشور). مجله جهاد، شماره 276، صص 306-293.
صالحی عمران، ا.، ایزدی ص.، و فرحی، ش. (1395). بررسی نقش یادگیری غیررسمی در پرورش شایستگی‌های کلیدی در محیط‌های آموزشی عالی و شغلی. مجله پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، دوره 2، شماره 24، صص 106-87.
زمانی پور، ا (1373). ترویج کشاورزی در فرایند توسعه. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مجتمع آموزش عالی بیرجند.
راجی، م.، باقری، خ.، ایروانی، ش.، و صباغیان، ز. (1390). نگاهی نو به فلسفه و روش آموزش بزر‌گسالان در دیدگاه پائولو فریره. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال 11، شماره 43، صص 138-113.
داوری،‌ ع.، و رضازاده،‌ ا (1395). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
خادمی، ه. (1381). بررسی اثربخشی آموزش‌های ترویج انار کاران شهرستان گرمسار در افزایش تولید محصول انار طی سال‌های 79-1378. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
جلالیان، ح.، مرادی، ح.، و حجی پور، م. (1393). کارکرد برنامه‌های آموزشی در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی (موردمطالعه: روستاهای ناحیه اورامانات در کرمانشاه). مجله برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره 18، شماره 86، صص 129-97.
 
Boluk, K., and carnicelli, S. (2019).Tourismfor the emancipation of the oppressed: Towards a critical tourism education drawing on Freirean philosophy.Annals ofTourism Research, 76(46), 168-179.
Burlandy, L., Rocha, C., Sergio Maluf, R., and Marlene Ávila, M. (2016). International cooperation for food and nutrition security: Systematization of the participatory, contextualized, and intersectoral educational practices. Education in Food and Nutrition Security,29(6), 929-946.
Fornell, C., and Larker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variable and measurement error. Journal of Marketing Research,18(1),9-50.
Freire, P. (1973). Education for critical consciousness. New York: Continuum Book the Seabury Press.
Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.
Fritze, C. (2004). The theory of Paulo Freire. Available at: <http://www.community-worktraining. org.uk/freire>.
Gadotti, M. (1994). Reading Paulo Freire: His Life and work, translate. by John Milton, Albany. New York: State university of New York Press.
Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., and Gudergan, S. P. (2010). Advanced issues in partial least squares structural equation modelin. (PLS-SEM). Thousand Oaks: SageHope, A., Timmel, S., and  Hodzi, C. (1995). Training for transformation: a handbook for community workers. Book 2. Gweru, Zimbabwe: Mambo Press.
Kohan, W. (2019). Paulo Freire and the Value of equality in education. Educ. Pesqui, 45(1), 18-1
Majchrzak, A., Beath, C., Lim, R., and Chin, W. (2005). Managing client dialogues during information systems design to facilitate client learning. MIS Quarterly, 29(4), 653-672.
Melo, V. (2019). Emancipatory education and youth engagement in Brazil: A case study Bridging the theory and practice of education for social transformation. Education Science, 9(9),1-15
Miklos, V., and Eelens, N. (2019). Toward social- transformative education: An ontological critique of self-directed learning. critical studies in education, Avilable At: <https://doi.org/10.1080/17508487.2019.1577284>.
Minjauw, B, Muriuki, H.G., and Rommey, D. (2001). Adaptation of the farmer field school methodology to improve adoption of livestock health and production interventions. International Livestock Research Institute, PO Box 30709, Nairobi, Kenya. Ministry of Agriculture and Rural Development, PO Box 30028, Nairobi, Kenya. Available at: <https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/3733>.
Misiaszek, G. W.(2018). A critical scholar’s journey in China: A brief Freirean analysis of insider–outsider tensions.Educational Philosophy and Theory, 50(15), 1133-1143.
Myers, W., Pippin, T., Carvalhaes, C., and Anda, N. (2019). Forum on Paulo Freire's pedagogy: Leaning educationally into our future. Teaching Theology and Religion, 22(1), 56-72 .
Ringle, C., Sarstedt, M., and Straub, D. (2012). A critical look at the use of PLS-SEM in MIS quarterly. MIS Quarterly (MISQ), 36(1),1-8.
Zunariyah, S., Demartoto, A., Ramdhon, A.(2019). A transformative education model for disaster- resilientchild. Humanities and Social Sciences Reviews, 6(3), 55-60.