زیست‌بوم نوآفرینی کشاورزی در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

این پژوهش با بهره‌گیری از روش‌شناسی آمیخته در چند مرحله انجام شد. مرحله اول، به روش دلفی کلاسیک در سه دور به انجام رسید. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه‌ساختارمند (در دورهای اول) و پرسشنامه انتها باز (در دور نهایی) با نمونه‌ای برگزیده از فعالان زیست‌بوم کارآفرینی و نوآفرینی استان گلستان به انجام رسید. در مرحله اول، نه بعد، ۱۶ مؤلفه و ۸۷ نشانگر شناسایی شد. در مرحله دوم با رویکردی آینده‌نگاری به تشکیل ماتریس ۱۶×۱۶ تحلیل اثرات متقابل مؤلفه‌های شناسایی شده برای زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا (نوآفرینی) کشاورزی در استان گلستان با استفاده از نرم‌افزار میک‌مک اقدام شد. نتایج نشان داد هفت مؤلفه نقش تعیین‌کننده در ترسیم زیست‌بوم نوآفرینی کشاورزی در استان گلستان دارند که عبارت‌اند از: توسعه‌یافتگی منطقه ­ای؛ شبکه اجتماعی نوآفرینی؛ عملکرد اجتماعی؛ قابلیت‌های کارآفرینانه نوآفرینان؛ رویدادهای فرهنگی ترویجی؛ تحقق نظام آموزش کارآفرینانه و مزیت مکانی. بر اساس روش سناریو نگاری ۲۹ وضعیت ممکن و محتمل در آینده زیست‌بوم نوآفرینی کشاورزی تعریف گردید. سرانجام بـا اسـتفاده از نرم‌افزار سـناریو ویــزارد، یک سـناریوی مطلـوب (شکفتن بهاری)، یک سناریوی بینابین مبتنی بر ادامه وضع موجود (خزان پاییزی) و یک سناریوی بسیار بحرانی (خواب زمستانی)؛ یعنی در مجموع سه سـناریوی باورکردنی استخراج و معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agro-startups Ecosystem in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • M. Sh Sharifzadeh
  • Gh.H. Abdollahzadeh
Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Management, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Present research was carried out using a mixed-method approach in two phases. The first phase was done through a classic Delphi method in three rounds. The data and information were gathered through a semi-structured interview (first round) and open– ended questionnaire (final round) with a sample of stakeholders of agri-startup in Golestan province. As a result of the first phase, nine dimensions, 16 components, and 87 indicators were identified. In the second phase, a "foresight" approach was applied to analyze a 16×16 structural self-interaction matrix of the identified components for the agri-startup ecosystem in the Golestan province using MICMAC software. As a result, seven components identified as determinant factors influencing on the agri-startup ecosystem in the Golestan province, including regional development; startup social network (startup community); social performance; entrepreneurial capabilities of entrepreneurs; extension programs and cultural events; entrepreneurial education system and territorial attractiveness or spatial advantages (geography of agro-entrepreneurship). Finally, based on the scenarios development approach, the 29 possible and probable future situations of the agri- startup ecosystem were articulated. Using Scenario Wizard Software, a desirable Scenario (spring break), a midway Scenario based on the status quo (autumn fall), and a critical scenario (winter sleep) extracted and introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Startup ecosystem
  • Agro-entrepreneurship
  • Agri- startup
  • Foresight
  • Future senarious
اخلی، م.، دیده‌خانی، ح.، شریف‌زاده، م. ش.، و حسینی، س. م. ر. (1397). الگوی مفهومی تشخیص فرصت کارآفرینان نوپای فناور دانشگاهی کشاورزی. مجله پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره ۱۰، شماره ۴۵، صص 157-139.
باقری، ا.، پاک، ف.، و آراستی، ز. (1396). شناسایی نقش مرشدها در راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید در شتاب‌دهنده‌ها. مجله توسعه کارآفرینی، دوره ۱۰، شماره ۲، صص ۲۴۱-۲۵۷.
جهانی‌زاده، ف.، مشبکی، ا.، کردنائیج، ا.، و خداد حسینی، س. ح. (1394). تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب و کار. مجله پژوهش­های مدیریت در ایران، دوره 19، شماره 2، صص 160-139.
حسینی‌نیا، غ.، و علی‌آبادی، و. (1398). تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی در استان‌های همدان و کرمانشاه. فصلنامه تعاون و کشاورزی، دوره ۸، شماره ۲۹، صص 78-57.
داوری، ع.، سفیدبری، ل.، و باقرصاد.، و. (1396). عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ. مجله توسعه کارآفرینی، دوره 10، شماره 1، صص 120-100.
زاﻟﻲ، م. ر.، رﺿﻮی، س. م.، و ﻛﺎﺑﻠﻲ، ا. (۱۳۹۱). تأثیر شبکه اجتماعی مدیران اجرایی بر عملکرد کسب و کارهای نوپا در ایران: شواهدی مبتنی بر یافته­های دیده­بان جهانی کارآفرینی (GEM). ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ، ﺳﺎل ۴، ﺷﻤﺎره ۸، صص 62-41.
زیودار، م.، ایمانی‌پور، ن.، طالبی، ک.، و حسینی، س. ر. (1395). الگویی برای تصمیم‌گیری در مورد ایجاد کسب و کار جدید با رویکرد نظریه داده بنیاد. مجله مدیریتنوآوری، سال 5، شماره ۲، صص 134-109.
سخدری، ک.، زارعی، ب.، و صادقی، ب. (1396). تحلیل مدل رفتاری کسب و کارهای نوپا با استفاده از مدل توسعه مشتری (مطالعه موردی: کسب وکارهای نوپای مستقر در شتاب‌دهنده‌های شهر تهران). مجله توسعه کارآفرینی، دوره 10، شماره3، صص 415-395.
شریف‌زاده، م. ش.، و عبداله‌زاده، غ. (1394). رهیافت سیستمی در مطالعات کسب‌وکار: کاربرد روش‌شناسی نظام‌های نرم. مجله کارآفرینی در کشاورزی، دوره ۲، شماره ۱، صص 75-37.  
شریف‌زاده، م. ش.، و عبداله‌زاده، غ. (1396). ارزیابی تطبیقی پایداری کسب و کارهای کارآفرینانه کشاورزی و نظام‌های متعارف تولید کشاورزی در استان گلستان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد ۱۳، شماره ۲، صص 20-1.
علیزاده، ر.، حسینی‌نیا، غ.، و تقی پوریان، م. ج. (1398). گرایش کارآفرینانه صاحبان کسب و کارهای خانگی مبتنی بر محصولات کشاورزی در بروز رفتارهای شبکه محور در استان‌های منتخب. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 15، شماره 2، صص 29-17.
غلامی، ع.، و محمدزاده­لاریجانی، ف. (1396). ارزیابی مطلوبیت و نقش اکوسیستم کارآفرینی روستایی در استان آذربایجان غربی. مجله جغرافیا و پایداری محیط، شماره 23، صص 101-83.
کردحیدری، ر.، منصوری مؤید، ف.، و خدادادحسینی، س. ح. (1398). فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه کسب‌وکارهای فناورانه نوپا در اکوسیستم کارآفرینی. مجله توسعه کارآفرینی، دوره ۱۲، شماره ۱، صص 160-141.
محمدی، م.، یزدانی، ح. ر.، و اجاقی، ح. (1398). شناسایی بازیگران اصلی و نقش‌های کلیدی در زیست‌بوم نوآوری نوپاها: مطالعه‌ای در استان همدان. مجله  مدیریت نوآوری، دوره ۸، شماره ۱، صص 56-21.
مرادنژادی، ه.، شریف‌زاده، م. ش.، واحدی، م.، و مهدی‌زاده، ح. (۱۳۹۸). تدوین و کاربست چارچوبی برای ارزیابی زیست‌بوم کسب ‌و کارهای نوپای مبتنی بر فاوا در استان ایلام. توسعه کارآفرینی، دوره ۱۲، شماره ۳، صص 420-401.
مؤمنی هلالی، ه.، صدیقی، ح.، چیذری، م.، و عباسی، ع. (1398). تحلیل وضعیت اکوسیستم کارآفرینی مؤثر بر توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه روستایی: بینش‌هایی از یک پیمایش در میان شالیکاران چندکاره حوضه آبریز دشت هراز. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد ۱۵، شماره ۲، صص 186-167.
میثمی، ا.م.، محمدی الیاسی، ق.، مبینی دهکردی، ع.، و حجازی، س. ر. (1396). ابعاد و مؤلفه‌های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران. مجله مدیریت توسعه فن‌آوری، دوره ۵، شماره ۴، صص 42-9.
نادری، ن.، یوسفی، ز.، و رضایی، ب. (۱۳۹۵). پدیدار‌شناسی موانع ایجاد و راه‌اندازی استارت‌آپ‌های کشاورزی. مجله راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، دوره ۳، شماره ۵، صص 46-35.
ندافی، ر.، و احمدوند، م. (1396). شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های توسعه کسب و کارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها) با استفاده از روش‌شناسی کیو. مجله توسعه کارآفرینی، دوره 10، شماره 3، صص 534-517.
الهی، ش.، خالدی، آ.، مجیدپور، م.، و اسدی فرد، ر. (1397). چارچوب تحلیلی زیست‌بوم همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچک فناوری‌محور. مجله مدیریت نوآوری، دوره ۷، شماره ۱، صص32-1.
یوسفی، ز.، نادری، ن.، و رضایی، ب. (1395). عوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد استارت‌آپ‌های کشاورزی. مجله مدیریت نوآوری، دوره ۵، شماره ۴، صص 18-1.
 
Alvedalen, J., and Boschma, R. (2017). A critical review of entrepreneurial ecosystems research: towards a future research agenda. European Planning Studies, 25(6), 887-903.
Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., and Van den Brande, G. (2016). Entrecomp: The entrepreneurship competence framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN; doi: 10.2791/593884.
Bonaventura, M., Ciotti, V., Panzarasa, P., Liverani, S., Lacasa, L., Latora, V. (2020). Predicting success in the worldwide start-up network. Scientific Reports, 2020; 10 (1), DOI: 10.1038/s41598-019-57209-w.
Carter, N., Bryant-Lukosius D., DiCenso A., Blythe J., and Neville A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. Oncology Nursing Forum, 41(5), 545-547.
Chioncel, N. E., Van Der Veen, R. G. W., Wildemeersch, D., and Jarvis, P. (2003). The validity and reliability of focus groups as a research method in adult education. International Journal of Lifelong Education, 22(5),495-517.
Chwolka, A., and Raith, M. G. (2012). The value of business planning before start-up—A decision theoretical perspective. Journal of Business Venturing, 27(3),385-399.
Creswell, J. W., and Plano-Clark, V. L. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications.
Dalkey, N. C. (1972). The Delphi method: An experimental study of group opinion. In N. C. Dalkey, D. L. Rourke, R. Lewis, & D. Snyder (Eds.). Studies in the quality of life: Delphi and decision-making (pp. 13-54). Lexington, MA: Lexington Books.
Flavell, R. B. (2017). Innovations continuously enhance crop breeding and demand new strategic planning. Global Food Security, 12, 15-21.
Hernández, C., and González, D. (2016). Study of the start-up ecosystem in Lima, Peru: Collective case study. Latin American Business Review, 17(2), 115-137.
Isenberg, D. (2010). How to start an entrepreneurial revolution. Harvard Business Review, 88 (6), 40-50.
Jenkins, D. A., and Smith, T. E. (1994). Applying Delphi methodology in family therapy research. Contemporary Family Therapy: An International Journal, 16, 411-430.
Lappi T., Lee T., and Aaltonen K. (2017). Assessing the health of a business ecosystem: The contribution of the anchoring actor in the formation phase. International Journal of Management, Knowledge and Learning, 6(1),27-51.
Lavčák, M., Hudec, O., and Sinčáková, Ž. (2019). Local and institutional factors of start-up ecosystems: Common and inherited attributes. Journal of the Knowledge Economy, 10, 1765-1783.
Mason, C., and Brown, R. (2014) Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship. Final Report to OECD, Paris.
Moore, J. (1993). Predators and prey: A new ecology of competition. Harvard Business Review, 71, 75-86.
O’Reilly, M., and Parker, N. (2013). Unsatisfactory saturation’: A critical exploration of the notion of saturated sample sizes in qualitative research. Qualitative Research, 13(2), 190-197.
Oe, A., and Mitsuhashi, H. (2013). Founders' experiences for startups' fast break-even. Journal of Business Research, 66(11), 2193-2201.
Oksanen, K., and Hautamäki, A. (2015). Sustainable innovation: A competitive advantage for innovation ecosystems. Technology Innovation Management Review, 5,19-25.
Pigford, A. A. E.,  Hickey, G. M., and Klerkx, L (2018). Beyond agricultural innovation systems? Exploring an agricultural innovation ecosystems approach for niche design and development in sustainability transitions. Agricultural Systems, 164, 116-121.
Rothschild, M. (1990). Bionomics: Economy as ecosystem. New York: Henry Holt and Company.
Schmidt, R. C. (1997). Managing Delphi surveys using nonparametric statistical techniques. Decision Sciences, 28(3),763-774.‏
Siegel, S., and Castellan Jr, N. J. (1988). Nonparametric statistics for the behavioral sciences, 2nd Edition. New York: McGraw-Hill.
Smolova, H., Kubova, P., and Urbancova, H. (2018). Success factors for start-ups related to agriculture, food and nutrition and their relevance to education. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 66(3), 791-801.
Spigel, B. (2017). The relational organization of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship Theory and Practice, 41, 49-72.
Saldana, J. (2016).The coding Manual for qualitative researchers (3rd ed.). London, UK: SAGE Publications.
Stam, E. (2015). Entrepreneurial ecosystems and regional policy: A sympathetic critique. European Planning Studies, 23(9), 1759-1769.
Stucki, T. (2016). How the founders’ general and specific human capital drives export activities of start-ups. Research Policy, 45(5),1014-1030.
Subash, S. P., Srinivas, K., Samuel, M. P., and Kalpana Sastry, R. (2016). Evolution of agribusiness incubation ecosystem in NARES (National Agriculture Research and Education System) for promoting agri entrepreneurship. Indian Journal of Agricultural Economics, 71(3),237-251.
Suresh, J., and Ramraj, R. (2012). Entrepreneurial ecosystem: case study on the influence of environmental factors on entrepreneurial success. European Journal of Business and Management, 4(16), 95-101.
Yagüe-Perales, R. M., Perez-Ledo, P., and March-Chordà, I (2019). Keys to success in investment rounds by immigrant entrepreneurs in Silicon Valley. International Entrepreneurship and Management Journal, 15, 1153-1177.