بررسی توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش علمی ـ کاربردی کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه، استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس،

چکیده

کارآفرینی، می‌ تواند به عنوان یک استراتژی برای ایجاد فرصت‌ های شغلی دانش آموختگان کشاورزی در نظر گرفته شود. این پژوهش با هدف بررسی توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز علمی ـ کاربردی کشاورزی استان فارس و عوامل مؤثر بر آن طراحی گردیده است. از این‌رو،مطالعه حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ کنترل متغیر‌ها از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده، که به روش پیمایشی انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه در بردارنده 1018 نفر از دانشجویان مراکز علمی ـ کاربردی کشاورزی استان فارس (شیراز، جهرم، علی‌ آباد کمین و مرودشت) در سال تحصیلی 90-1388بودند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 178 نفر از طریق روش نمونه‌ گیری طبقه‌ بندی شده تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع‌ آوری اطلاعات، پرسشنامه بود. روایی صوری پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید ترویج و آموزش کشاورزی تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن بالاتر از 0/71 برآورد گردید. برای تحلیل داده‌ ها از نرم افزار SPSS17 بهره برده شد. نتایج حاصل از همبستگی بین متغیر‌ها، ارتباط مثبت و معنی‌ داری را بین توانمند‌های کارآفرینانه دانشجویان با متغیرهای عوامل آموزشی، سازمانی و روحیه کارآفرینی نشان داد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیر‌های عوامل آموزشی، سازمانی و روحیه کارآفرینی به ترتیب به عنوان مهم ‌ترین عوامل تأثیرگذار، در مجموع 7/35 درصد از تغییرات متغیر توانمند‌های کارآفرینانه دانشجویان در مراکز علمی ـ کاربردی کشاورزی را تبیین کرده ‌اند. در انتهای مقاله نیز به منظور افزایش توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز علمی ـ کاربردی کشاورزی در استان فارس، پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial Capabilities of the Students at the Agriculture and Applied Educational Centers and Factor Affecting It (Case of Fars Province)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rahmanian Koushkaki 1
  • Mohammad Chizari 2
  • Enayat Abbasi 3
1 Ph.D Student in Olom Tahghigat University
2 , Professor in Agricultural Extension and Education, Dept. of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Tarbiat Modares University
3 Assistant Professor in Agricultural Extension and Education, Dept. of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

  Entrepreneurship courses had a tremendous potential to help in the employment status of graduates in agriculture and applied educational centers. This research aimed at investigating factor affecting entrepreneurial capabilities of the students at the agriculture and applied educational centers in Fars Province. The research was applied, and it was descriptive- correlation, in terms of controlling the variables, in which used a survey method. The population of the study consisted of all 1018 graduate students in four agricultural applied educational centers in Fars Province (Shiraz, Jahrom, Aliabad Kamin & Marvdasht) in 2010-11 academic year. Based on Cochran’s formula, 178 cases were selected through stratified random sampling. Questionnaire was the main tool to collect data. The validity of the questionnaire was confirmed by a panel of agricultural extension and education experts. The reliability of the scale used in the study was assessed by calculating Cronbach’s alpha coefficient. The results indicated that Cronbach’s alpha coefficient was above 0.71 for all scales. SPSS17 software was used to analyze data. The results indicated that there was a significant positive between educational and management factor and entrepreneurial mentality for students entrepreneurship capabilities. The results of stepwise multivariate regression analysis indicated that educational and management factors, and entrepreneurial mentality could be explained as 35.7 percent of the variability of the entrepreneurship capabilities. Finally, some recommendations have been made to improve current situation toward increasing entrepreneurship capabilities of the students in the agriculture and applied educational centers in Fars province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurship Capabilities
  • Agricultural Scientific-Applied Educational Centers
  • Fars province
اسکندری، ف.، حسینی، س. م.، و کلانتری، خ. (1385). عوامل مؤثر بر عملکرد کارآفرینانه دانش آموختگان آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 53، صص 134-107.
بخشی جهرمی، الف.، و شهیدی زندی، ک. (1388). بررسی انگیزه تحصیل دانشجویان کشاورزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی کرمان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 5، شماره 2، صص 100-89.
بدری، الف.، لیاقتدار، م.، عابدی، م.، و جعفری، الف. (1385). بررسی قابلیت­های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، سال 12، شماره 2، صص 90-73.
جهانگیری، ع. (1383).نقش آموزش­های علمی کاربردی در توسعه کارآفرینی. مجموعه مقالات سومین کنگرۀ ملی آموزش­های عالی علمی کاربردی. آذر ماه 83، تهران.
حسینی، س. م.، فرج­اله حسینی، ج.، و سلیمانپور، م. ر. (1388). عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده­های کشاورزی استان تهران. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 5، شماره 2، صص 111-101.
حسینی، س. م.، و عزیزی، ب. (1386). بررسی عوامل مؤثر در توسعه روحیه و مهارت­هایکارآفرینی در میان دانشجویان سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. فصلنامه علوم کشاورزی ایران، جلد 2، شماره 38، صص 251-241.
خسروی­پور، ب.، ایروانی، ه.، حسینی، س. م.، و موحد محمدی، س. ح. (1388). تحلیل عوامل مؤثر بر تقویت کارآفرینی در دانشجویان از دیدگاه دانش آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره 4، صص 45-35.
رستمی، ف.، گراوندی، ش.، و زرافشانی، ک. (1390). پدیدار شناسی تجربیات دانشجویان در تأسیس کسب و کار: مورد مطالعه دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه. فصلنامه توسعه کارآفرینی، شماره 14،صص 106-87.
رضایی­زاده، م.، انصاری، م.، عارفی، م.، و مورفی، الف. (1391). تعیین محدوده و ترتیب ارایه برنامه درسی برای ارتقای قابلیت­های دانشجویان با استفاده از روش مدل­یابی ساختاری تفسیری. فصلنامه توسعه کارآفرینی، شماره 15، 184-165.
شهبازی، الف.، و علی بیگی، الف. (1385). صلاحیت­های مورد نیاز دانش آموختگان کشاورزی برای ورود به بازار کار. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 8، شماره 2، صص 117-105.
صادقیه، الف.، و ابرقویی، ن. (1387). قابلیت کارآفرینی دانشجویان علمی کاربردی مرکز آموزش کشاورزی یزد. فصلنامه آموزش و سازندگی، شماره 6، صص 51-39.
طالبی، ک.، و زارع یکتا، م. ر. (1387). آموزش­های کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه شرکت­های کوچک و متوسط دانش بنیان. توسعه کارآفرینی، شماره 1، صص 131-111.
علوی، الف. (1382). کارآفرینی و رسالت دانشگاه. فصلنامه رهیافت، جلد 13، شماره 29، صص 34-27.
علی بیگی، الف. ح.، اطهری، ز.، و بارانی، ش. (1387). تحلیل روحیه کارآفرینی دانشجویان علمی کاربردی کشاورزی: مطالعه موردی استان کرمانشاه. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش­های علمی کاربردی کشاورزی، مشهد، ایران.
علیمرادنی، م.، قهرمانی، م.، و ابولقاسمی، م. (1387). بررسی رابطۀ میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی: مورد مطالعه دانشگاه شهید بهشتی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره 3، صص 144-131.
قوامی، ه. (1381). مطالعه مقایسه اشتغال­زایی با اشتغال دستمزدی. مجله تحقیقات اقتصاد، شماره 63، صص172-151.
کردنائیج، الف.، احمدی، پ.، قربانی، ز.، و نیاکان لاهیجی، ن. (1391). بررسی ویژگی­های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس. فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 5، شماره 3، صص 64-47.
کردنائیج، الف.، مقیمی، س. م.، قناتی، س.، و یزدانی، ح. ر. (1389). بررسی رابطه بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه تهران. فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 3، صص 134-119.
کریمی جشنی، ح. (1387). نظرات دانشجویان در افزایش شناخت و کسب مهارت در درس کارآفرینی: مطالعه موردی مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس. مجموعه مقالات همایش ملی توسعۀ کارآفرینی در آموزش­های علمی کاربردی کشاورزی، مشهد.
کریمی­نژاد، غ. (1384). برنامه­های مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی.ماهنامه پیام جهاد کشاورزی، شماره 40، صص 29-24.
موحدی، ر.، و چرختابیان، ط. (1392). تحلیل زمینه­های خود اشتغالی و اشتغال­زایی دروس تخصصی رشته ترویج و آموزش کشاورزی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 9، شماره 2، صص 158-144.
 
Askun, B., and Yıldırım, N. (2011). Insights on entrepreneurship education inpublic universities in Turkey: Creating entrepreneurs or not? Journal ofSocial and Behavioral Sciences, 24 (1), 663- 676.
Anderson, A. R., and Jack, S. L. (2001). Enterprise and Learning. Aberdeen. University of Aberdeen.
Annie, M. N. W., and Hamali, J. (2006). Higher education and employment in Malaysia. International Journal of Business and Society, 7 (1), 102-121.
Azizi, B., FarajollahHosseini,. J., Hosseini, S. M., and Mirdamadi, M. (2010). Factors influencing the development of entrepreneurial education in Iran’s applied-scientific educational centers for agriculture. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 5 (1), 77-83.
Blenker, P., Dreisler, P., and Kjeldsen, J. (2008). A framework fordeveloping entrepreneurship education in a university context. Journal ofEntrepreneurship and small Business, 5 (1), 45- 63.
Chambers, R. (2002). Human capital for entrepreneurship in higher education. London: Edgar.
Clark, B. (1998). Creating entrepreneurial universities: Organizationalpathways of transformation.­Oxford:UK.
Cheung, C. (2008). Entrepreneurship education in Hong Kong’s secondarycurriculum: Possibilities and limitations. Journal of Education andTraining, 50 (6), 500- 515.
Decter, M., Bennett, D., and Leseure, M. (2007). University to business technology transfer UK and USA comparisons. Technovation, 27, 145–55.
Elder, R., and Druy, R.W. (2001).The entrepreneurial community college: Bringing workforce, economic and community development to Virginia community colleges.Education Resources Information Center, 6 (1), 26-33.
Gibb, A. A. (2002). In pursuit of a new entrepreneurship paradigm for learning: Creative destruction, new values, new ways of doing things and new combinations of knowledge. International Journal of Management Reviews, 4 (3), 233- 269.
Howard, S. (2004). Developing entrepreneurial potential in youth: The effects of entrepreneurial education and venture creation. University of South Florida Report, 3-17.
Lashgarara, F., Azizian, E., and Mehdizadeh, H. (2011). Factors influencing the effectiveness of entrepreneurship courses on agricultural graduates at the Ilam province in Iran. African Journal of Agricultural Research, 6 (14), 3428-31.
Leitch, C. M., and Harrison, R.T. (2001). Education and development. In: Anderson, A. R. and Jack, S.L. (Eds.), Enterprise and Learning. Aberdeen. University of Aberdeen.
Lordkipanidze, M., Brezet, H., and Backman, M. (2005). The entrepreneurshipfactor in sustainable tourism development.Journal of Cleaner Production, 13 (8),787-798.
McVie, G. (2001). Ed. (Anderson and Jack) Scotlands Good for Enterprise from Primary to PLC. Center for Enterprise Education.
Minniti, M. (­2005). Entrepreneurship and network externalities. Journal of Economic Behavior & Organization, 57 (1), 1-27.
Movahedi, R. (2009). Competencies needed by agricultural extension and education undergraduates for employment in Iranian Labor Market. Berlin: Dissertation. De verlag.
Onstenk, J. (2003). Entrepreneurship and vocational education. EuropeanEducational Research Journal,2 (1), 74-89.
Oosterbeek, H., Van, P. M., and Auke, I. (2010). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. European Economic Review, 54, 442‐54.
Rasheed, H. S. (2000). The effects of entrepreneurial training and venture creation on youth entrepreneurial attitudes and academic performance. University of South Florida, FL: College of Business Administration.
Rezaei-zadeh, M., Cleary, B., O’Reilly, J., Abdollahi,A., and Murphy, E. (2011). Identification and classificationof entrepreneurial competencies mapped with human personalities.Proceeding of the 6th European conference on innovation andentrepreneurship, 2, 753-761.
Vestergaard, J. (2007). The entrepreneurial university revisited:Conflicts and the importance of role separation.Social Epistemology,21 (1), 41-54.
Wang, C. K., and Wong, P. K. (2004). Entrepreneurial interest of university students in Singapore.  Technovation, 24 (2), 163-172.
Zampetakis, L.A., Kafetsios, K., Bouranta, N., Dewett, T., and Moustakis, V.S. (2009). On the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial attitudes and intentions. International Journal of Entrepreneurial Behavior and research, 15(6), 595-61.