عوامل مؤثر بر قصد دانشجویان برای تشکیل تعاونی های کشاورزی: موردمطالعه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏ آموخته ‏ی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

معضل بیکاری دانش‌آموختگان کشاورزی و منابع طبیعی از جمله چالش ‏هایی است که می ‏توان با تشکیل تعاونی‌های کشاورزی تا حدودی آن را حل نمود. تعاونی‌های کشاورزی در زمینه‏ های مختلف تولیدی، توزیع نهاده ‏ها، تبدیل و فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی پتانسیل لازم برای ایجاد اشتغال دانش‌آموختگان رشته کشاورزی را خواهند داشت. هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر قصد رفتاری دانشجویان رشته کشاورزی نسبت به تشکیل تعاونی های کشاورزی با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 1400 بودند. با استفاده از فرمول کوکران 363 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین شد. ابزار گردآوری داده ‏ها پرسشنامه‏ ی محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن به ترتیب به روش اعتبار محتوایی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده ‏ها با نرم‏ افزار SPSS و PLS انجام شد. طبق نتایج، تأثیر باورهای رفتاری، باورهای هنجاری و باورهای کنترل‌شده دانشجویان به ترتیب بر نگرش، باورهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده آن‌ها نسبت به تشکیل تعاونی‌های کشاورزی معنی ‏دار است. همچنین سه متغیر نگرش، باورهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده بر قصد رفتاری دانشجویان نسبت به تشکیل تعاونی‌های کشاورزی تأثیر معنی‏داری دارند. این سه متغیر 62/7 درصد از واریانس قصد دانشجویان را تبیین نمودند. دستاوردهای این تحقیق می‏ تواند هدایت ‏گر برنامه ‏ریزان حوزه تعاون و متولیان اشتغال دانشجویان رشته ‏ی کشاورزی و منابع طبیعی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Students’ Intention towards Forming Agricultural Cooperatives: The Case of Agricultural and Natural Resources College of Lorestan University

نویسندگان [English]

  • Gh Shakibi 1
  • M Rahimian 2
  • S Gholamrezai 2
1 Former M.Sc. Student of Rural Development, Faculty of Agricultural Economic and Rural Development Department, Lorestan University., khoramabbad, Iran.
2 Associate Professor of Agricultural Economic and Rural Development Department, Faculty of Agriculture, Lorestan University., khoramabbad, Iran.
چکیده [English]

Unemployment of agricultural and natural resources graduates is one of the challenges that can be solved to some extent by forming agricultural cooperatives. Agricultural cooperatives in the various fields of production, distribution of inputs, conversion and processing, and marketing of agricultural products will have the necessary potential to create employment for agricultural graduates. The purpose of this study was to investigate the factors affecting the behavioral intention of agricultural students towards forming agricultural cooperatives using the theory of planned behavior (TPB). The statistical population was all undergraduate students of agricultural and natural resources college of Lorestan University in the academic year 1400. Using Cochran's formula, 363 students were determined as the sample size. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were confirmed by content validity and Cronbach's alpha coefficient, respectively. Data analysis was performed using SPSS and PLS software. The results showed that the behavioral intention of students towards forming agricultural cooperatives is influenced by the variables of attitude, mental norms, and behavioral control, and those three variables are also affected by the three variables of behavioral beliefs, normative beliefs, and controlled beliefs, respectively. According to the results, the effect of students' behavioral beliefs, normative beliefs and controlled beliefs on their attitude, subjective beliefs and perceived behavioral control towards the formation of agricultural cooperatives is significant. Also, the three variables of attitude, mental beliefs, and perceived behavioral control have a significant effect on students' behavioral intention towards forming agricultural cooperatives. Those three variables explained 62.7 percent of the variance of students' intention variable. The achievements of this research can guide cooperative planners and those in charge of the employment of students in the field of agriculture and natural resources.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural cooperatives
  • Entrepreneurship
  • Agricultural students
  • Theory of planned behavior
اطهری، ز. (1399). شناسایی ویژگی‌های تعاونی دانشجویی موفق در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی. مجله تعاون و کشاورزی، دوره 8، شماره 36، صص 222-197.
آراستی، ز.، سعیدبنادکی، س.، و ایمانی پور، ن. (1390). نقش آموزش درس مبانی کارآفرینی در قصد کارآفرینی دانشجویان رشته‏های غیر مدیریت مطالعه موردی: دانشکده های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. مجله توسعه کارآفرینی، دوره 4، شماره 3، صص 124-107.
تابلی، ح.، و نظری چمک، ع. (1394). بررسی عوامل مؤثر برتمایل به کارآفرینی در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رفسنجان). مجموعه مقالات کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی، شیراز، مرکز توسعه آموزش‏های نوین ایران، 25 خرداد، صص 9-1.
جمشیدی، ع.، عالی، ص.، و بافنده زنده، ع. (1398). توسعة اشتغال دانش بنیان در بخش تعاونی‏های کشاورزی بر اساس روش داده‏بنیاد، مجله تعاون و کشاورزی. دوره 8، شماره 31، صص 56-27.
حاجی، ل.، مومن پور، ی.، و کریمی، ح. (1400). تحلیل نیت رفتاری استفاده از سیستمهای آبیاری خورشیدی در بخش کشاورزی شهرستان نقده: همگرایی مدل‌های TAM و TPB. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 17، شماره 1، صص 52-37.
دنیایی، ح.، یعقوبی، ج.، و رجایی، ی. (1389). عوامل مؤثر بر تقویت و توسعه کارآفرینی در تعاونی کشاورزی استان زنجان. مجله تعاون، دوره 21، شماره 3، صص 125-111.
رحمانیان کوشکی، م.، چیذری، م.، و هواسی، ع. (1391). بررسی عوامل اثرگذار بر قصدکارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد ایلام. مجله توسعه کارآفرینی، دوره 4، شماره 15، صص 110-100.
زمانی علایی، م.، و امیدی نجف آبادی، م. (1393). عوامل مؤثر بر نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 7، شماره 3، صص 56-43.
شهبازی، م.، و قربانی، ف. (1389). عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه­های تبریز به عضویت در تعاونی‏های اشتغال‏زا. مجله تعاون و کشاورزی، دوره 21، شماره 4، صص 28-1.
شهریاری‌مقدم، ش.، احمدپور برازجانی، م.، محمدی، ح.، و سارانی، و. (1397). شناسایی مخاطرات اثرگذار بر مدیریت شرکت‏های تعاونی کشاورزی در منطقه سیستان. مجله تعاون و کشاورزی، دوره 7، شماره 25، صص 97-75.
شیری، ن.، مرادنژادی، ه.، مهدی زاده، ح.، و محمدی، س. (1400). فرصت‌های راه‌اندازی تعاونی‌های دانشجویی در دانشگاه ایلام: راهنمایی برای توسعه تعاونی‌های کشاورزی و خدماتی. مجله تعاون و کشاورزی، دوره 10، شماره 39، صص 121-103.
عباسی، م.، و قورچیان، ن. (1388). شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه تعاون‌‍های دانش‍آموختگان. مجله رهبری و مدیریت آموزشی، دوره 3، شماره 2، صص170-143.
علی بیگی، ا. ح.، و سنجابی، س. (1398). عوامل مؤثر بر عضویت دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی در تعاونی دانشجویی. مجله تعاون و کشاورزی، دوره 8، شماره 31، صص 144-123.
غیاثی، ع. (1395). تأثیر باور به خودکارآمدی و نگرش کارآفرینی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل. مجله پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 39، صص 14-3.
فرامرزی نیا، ض.، فرهادی راد، ح.، و مهرعلیزاده، ی. (1395). تحلیل امکان پیاده سازی مدل کارآفرین در دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله آموزش مهندسی ایران، دوره 18، شماره 81، صص 86-65.
کریمی، س. (1394). بررسی آثار مستقیم، غیر مستقیم و تعدیلی محیط نهادی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی. مجله توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره 2، صص390-371.
گراوندی، ش.، و چشمه‏کبودی، ف. (1399). مزایا و چالش های تعاونی‌های دانشجویی کارآفرین (مطالعه موردی تعاونی 4802 دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی). مجله تعاون و کشاورزی، دوره 9، شماره 33، صص 14-1.
موحدی، ر. (1394). تحلیل شاخص های مرتبط با تشکیل و توسعه تعاونی های دانش‌آموختگان رشته های کشاورزی. مجله تعاون و کشاورزی، دوره 4، شماره 16، صص150-131.
نظریان، م.، حسینی، م.، و چیذری، م. (1392). شناسایی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی تعاونی کشاورزی استان تهران. مجله پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 6، شماره 3، صص 106-95.
نوری، م.، و نوری‏پور، م. (1393). سازه‌های مؤثر بر پذیرش تعاون و کار گروهی در شهرستان بویراحمد: ارائه‌ی الگویی توسعه‌یافته ازنظریه‌های عمل منطقی و رفتار برنامه‌ریزی شده. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 10، شماره 1،صص 141-119.
هزارجریبی، ج.، و سبحانی، ب. (1397). راهبرد سیاستگذاری اشتغال جوانان در ایران. مجله مطالعات جوانان، دوره 17، شماره 41، صص 27-1.
یعقوبی‏فرانی، ا.، معتقد، م.، و کریمی، س. (1394). نقش دانش و مهارت کارآفرینانه در توسعه قصد کارآفرینی دیجیتالی دانشجویان دانشگاه­های دولتی استان همدان. مجله پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 31، شماره 33، صص 785-802.
 
Adekiya, A., and Ibrahim, F. (2016). Entrepreneurship intention among students: The antecedent role of culture and entrepreneurshiptraning and development. The International Journal of Management Education, 14, 116-132.
Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior, in action control. Berlin Heidelberg. New York: Springer-Verlag.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviol. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211
Bruijn, G. J. D. (2010). Understanding college student’s fruit consumption. Integrating habit strength in the theory of planned behavior. Appetite, 54(1), 16-22.
Busenitz, L. W. and Lau, C. M. (1997). A cross-cultural cognitive model of new venture creation. Entrepreneurship Theory and Practice, 20(4).
Conner, M., and Armitage, C. J. (1998). Extending the theory of planned behavior: A review and avenues for further research. Journal of Applied Social Psychology, 28, 1429–1464.
Davis, Larry E., Ajzen, I., Saunders, J., and Williams, T. (2002). The decision of African American students to complete high school: An application of the theory of planned behavior. Journal of Educational Psychology, 94(4), 810-819.
Davidsson, P. (1995). Determinants of entrepreneurial intentions, RENT IX Workshop in Entrepreneurship Research. Piacenza, Italy, 23 24 November.
Eccles, D. F. (2010). Corporate entrepreneurship. Fort Worth, TX: Harcourt College Publishers.
Eid, M., and Martínez-Carrasco Pleite, F. (2014). International year of cooperatives and the 2020 vision, euricse working papers 1471, Euricse Working Papers, 71/14. Available at: <https://euricse.eu/publications/1095/>.
El Houssain, B., Abdoulaye, T., Allali, K., Bouayad, A., and Fadlaoui, A. (2021). Entrepreneurial intention among rural youth in Moroccan agricultural cooperatives: The future of rural entrepreneurship. Sustainability, 13(16), 9247, Available at: https://doi.org/10.3390/su13169247
El Houssain, B., Fadlaoui, A., Allali, K., and Arrach, R. (2019). contract farming in the Morocco cereal sector: Contract clauses, ambiguity, and opportunism. Journal of Agricultural Economics Research, 4, 245
Fenech, R., Baguant, P., and Ivanov, D. (2019). Entrepreneurial attitudes, self-efficacy, and subjective norms amongst female Emirati entrepreneurs. Int. J. Entrep., 23, 1–11.
Fini, R., Grimaldi, R., Marzocchi, G. L., and Sobrero, M. (2012). Thedeterminants of corporate entrepreneurial intention within small and newly established firms. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(2), 387-414.
Iakovleva, T., Kolvereid, L., and Stephan, U. (2011). Entrepreneurial intentions in developingand and developed countries. Education Training, 53(5), 353-370.
Kaiser, F.G., and Scheuthle, H. (2003). Two challenges to a moral extension of the theory of planned behavior: Moral norms and just world beliefs in conservationism. Journal of Personality and Individual Differences, 35, 1033–1048.
Krueger, N. F. Jr. and Carsrud, A. (1993). Entrepreneurial intentions: Applying the theory of planned behaviour. Entrepreneurship and Regional Development, 5(4), 315-330.
Krueger, N. (2009). Entrepreneurial intentions are dead: Long live entrepreneurial intentions. In Understanding the entrepreneurial mind. New York: Springer,51-72.
Gao, L., Wang, S., Li, J., and Li, H. (2017). Application of the extended theory of planned behavior to understand individual’s energy saving behavior in workplaces. Resources, Conservation and Recycling, 127, 107-113.
Koen, J., Klehe, U., and Van Vianen, A. (2012). Employability among the long-term unemployed: A futile quest or worth the effort?. Journal of Vocational Behavior, 82, 37–48.
Lapple, D., and Kelley, H. (2013). Understanding the uptake of organic farming: Accounting for heterogeneities among Irish farmers. Ecological Economics. 88, 11-19.
Liñán, F., Rodríguez-Cohard, J. C., and Rueda-Cantuche, J. M. (2011). Factors affecting entrepreneurial intention levels: A role for education. Entrepreneurship and Management Journal, 7, 195-218.
Moriano, J., and Gorgievski, M. (2007). Psychology of entrepreneurship: Research and Education.Universidad National De Education a Distance (UNED). Madrid, Spain: VARIA.
Morriano, J. A., Gorgivski, M., Laguna, M., Stephan, U., and Zarafshani, K. (2012). A cross-cultural approach to understanding entrepreneurial intention. Journal of Career Development, 39(2), 162-185.
Nguyen, A. T., Do, T. H. H., Vu, T. B. T., Dang, K. A., and Nguyen, H. L. (2019). Factors affecting entrepreneurial intentions among youths in Vietnam. Children and Youth Services Review, 99, 186–193.
Mdluli, S. F. S. (2019). The factors influencing youth participation in agricultural co-operatives: Evidence from the semi-rural areas of eThekwini, KwaZulu-Natal, Master of Development Studies, university of Kwazulu-natal, School of Built Environment and Development Studies, 113 p. Available at: <https://researchspace.ukzn.ac.za/handle/10413/19454>.
Nwankwo, B., Kanu, G., Marire, M., Balogun, S., and Uhiara, C. (2012). Gender-role orientationand self-efficacy as correlates of entrepreneurial intention. European Journal of Business and Social Sciences, 6 (1), 9-26.
Lubran, M. B., (2010). Factors influencing Maryland farmers’ on-farm processing license application behavior. Ph.D Dissertation, University of Maryland, USA.
Rahmanian Koushkaki, M., Chizari, M., and Havasi, A. (2012). Study of factors affecting agricultural students' entrepreneurial Intentions university of Ilam. Entrepreneurship Development, 4(15), 125-144.
Ridha, R. N., Burhanuddin, B., and Wahyu, B. P. (2017). Entrepreneurship intention in agricultural sector of young generation in Indonesia. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 11, 76–89.
RuizalbaRobledo, J., Aran, M., Martin-Sanchez, M., and Rodriguez-Molina, M. (2015). The moderating role gender on entrepreneurial intentions: A TPB perspective. Intangible Capital, 11 (1), 92-117.
Russell, S., and Fielding, K. (2010). Water demand management research: A psychological perspective. Water Resources Research, 46(5), 1-12.
Shapero, A. (1982). Social dimensions of entrepreneurship. In C. Kent, D. Sexton, and K. Vesper. (Eds.), The encyclopedia of Entrepreneurship, PP. 2-75, Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall.
Vardhan, J., and Biju, S. (2012). A binary logistic regression model for entrepreneurial motivation among university students - AUAE perspective. Journal of Educational and Social Research, 2(3), 75-86.
Yami, M., Feleke, S., Abdoulaye, T., Alene, A. D., Bamba, Z., and Manyong, V. (2019). African rural youth engagement in agribusiness: Achievements, limitations, and lessons. Sustainability, 11(1), 1-15.
Zaremohzzabieh, Z., Abu Samah, B., Muhammad, M., Omar, S. Z., Bolong, J., and Shaffril, H. A. M. (2016). An investigation into factors influencing rural youth entrepreneurs’ intentions to use ICT: A case of Malaysia. International Journal of Entrepernship. Small Bussiness., 27, 480. DOI:10.1504/IJESB.2016.075010.