رفتار مصرف انرژی در نظام‌های کشت گلخانه‌ای بر اساس نظریه ارزش-باور-هنجار : مورد مطالعه استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مصرف پایدار انرژی در کشاورزی در راستای حفاظت تمام محیط ­زیست نمی­ تواند با کمک فناوری تأمین شود، بلکه نیازمند تغییر رفتار انسان­ ها است. در حال حاضر رفتارهای زیست‌محیطی انسان، به عنوان یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عوامل بر محیط‌ زیست شناخته شده است؛ لذا نحوه رفتارهای مدیریتی مصرف نهاده­ های کشاورزی و اتخاذ تصمیماتی مبنی بر مصرف بهینه انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تحلیل رفتار مصرف انرژی در نظام­ های کشت گلخانه ای بر اساس مؤلفه­ های نظریه ارزش-باور-هنجار انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، گلخانه­ داران کشت خیار در استان کرمان بودند که 356 نفر از آن­ ها با استفاده از نمونه­ گیری خوشه­ ای دو مرحله ای انتخاب شدند. طبق نتایج به دست آمده مؤلفه­ های "جهان­ بینی­ بوم ­ زیستی"، "آگاهی از پیامدها"، "احساس وظیفه و مسئولیت ­پذیری"، هنجارهای زیست‌محیطی"، "ارزش­ های زیست­ بوم"، "ارزش­ های نوع ­دوستانه" و" ارزش ­های خودمحوری" اثر معنی داری بر رفتار مصرف انرژی داشتند و توانستند درصد قابل توجهی از تغییرات واریانس متغیر رفتار مصرف انرژی را پیش بینی کنند. هم­چنین، تحلیل اثرات کل متغیرهای مؤثر بر رفتار مصرف انرژی نشان دهنده ­ی تأثیرپذیری زیاد گلخانه­ داران نسبت به ارزش­ های خود محوری در راستای مصرف بهینه انرژی می­ باشد. به‌طورکلی نتایج این مطالعه به توسعه مدل ­های یکپارچه و جامع­ تری در زمینه رفتار مصرف انرژی در گلخانه­ های کشاورزی کمک می­ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy Consumption Behaviors in Greenhouse Production Systems Based on the Value-Belief-Norm Theory: The Case of Kerman Province

نویسندگان [English]

  • S Behroozeh 1
  • D Hayati 2
  • E Karami 2
1 Ph.D. Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The sustainability of the energy consumption in agriculture in line with the protection of the whole environment cannot be merely attained with technology; rather it requires a change in the behaviors and enhancement of the farmer’s management style in the area of energy consumption and the factors influencing it. Currently, human environmental behavior is known as one of the most important and influential factors on the environment. Therefore, the strategies of managing and consuming inputs in agricultural production through adoption of decisions to optimal energy consumption is of great importance. Thus, the present study attempted to analyze the behavior of energy consumption in greenhouse production systems based on the components of Value-Belief-Norm Theory. The study was conducted in Kerman Province where is known as the center of greenhouse cucumber production center in Iran. The statistical population were the greenhouse owners growing cucumber. Totally we selected 356 cucumber growers using a two-stage cluster sampling method. Based on the results, components "new ecological paradigm", "awareness of consequences", "ascription of responsibility", "environmental norms", "bio-spheric values", "altruistic values", and "egoistic values" had significant effects on energy consumption behavior. These variables in sum could account for a considerable percentage of the variance in energy consumption behavior. Besides, the analysis of the total effects of the influencing factors on the energy consumption behavior also indicated that egoistic values had the greatest effect on the greenhouse owners’ behavior towards optimal energy consumption. In general, the results of present study contribute to the development of more integrated and comprehensive models in the area of energy consumption behavior in greenhouse cropping systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural greenhouses
  • Energy consumption behavior
  • Kerman province
  • Value-Belief-Norm Theory
اسفنجاری­ کناری، ر.، شعبان ­زاده، م.، جانسوز، پ؛ و امیدی، ا. (1394). بررسی کارایی مصرف انرژی در گلخانه‏ های تولید خیار استان تهران. مهندسی بیوسیستم ایران، دوره 46، شماره 2، صص 134-125.
امامقلی، ل.، صالحی، ص؛ و محمدی، ج. (1396). تحلیل جامعه­ شناختی استراتژی­ های مدیریت­ انرژی (مطالعه موردی: شهروندان شهر سنندج). دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی، دوره 2، شماره 1، صص 96-84.
انوشه­ پور، آ.، مقدسی، ر؛ و محمدی نژاد، ا. (1399). بررسی رابطه مصرف انرژی و بهره‌وری کل عوامل تولید کشاورزی با کاربرد رهیافت رگرسیون چندک در بخش کشاورزی ایران. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره 9، شماره 34، صص 85-65.
ایزدبخش، ا. (1394). تحلیلی بر مدیریت روشنایی با تأکید بر جایگزینی و کاربرد لامپ­ های کم ­مصرف در مدرسه (مطالعه موردی: دبستان دخترانه فرهنگ سبزوار، خراسان رضوی). سومین همایش سراسری محیط‌ زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران، قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <https://civilica.com/doc/402247>
بدخشان، ز؛ و جلائی اسفندآبادی، ع. (1397). بررسی تأثیر اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران.  تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 49، شماره 4، صص 659-651.
بیژنی، م؛ و حیاتی، د. (1392). کاربرد نگرش‌های ارزشی زیست‌محیطی در واکاوی تضاد آب: مورد مطالعه شبکه آبیاری سد درودزن. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 9، شماره 1، صص 101-83.
پیمان، م.، روحی، ر؛ و علیزاده، ع. (1384). تعیین انرژی مصرفی در دو روش سنتی و نیمه مکانیزه برای تولید برنج (بررسی موردی در استان گیلان. تحقیقات کشاورزی، دوره 6، شمار 22، صص 80-67.
حدادی، ش.، یزدانی، س؛ و صالح، ا. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به کشت ارگانیک محصول خیار در استان البرز. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 48، شماره 3، صص 378-369.
زمانی، غ. ح. (1395). نظریه مسئولیت­ مداری انسان: رهیافت اخلاقی در کشاورزی و محیط‌ زیست. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 12، شماره 1، صص 163-149.
غزانی، ع؛ و بیژنی، م. (1394). کاربرد نگرش ­های ارزشی زیست ­محیطی در تحلیل رفتار زیست ­محیط گرایانه کشاورزان به منظور حفاظت از خاک (مورد مطالعه: کشاورزان شالیکار بخش مرکزی شهرستان ساری). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 47، شماره 1، صص 91-81.
فرهمند، م.، شکوهی فرد، ک؛ و سیارخلج، ح. (1393). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای زیست­ محیطی (مورد مطالعه: شهروندان شهر یزد). مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری)، دوره 2، شماره 10، صص 141-109.
قادرپور، ا.، رفیعی، ش؛ و شریفی، م. (1396). تجزیه‌و‌تحلیل و مدل‌سازی انرژی و هزینه تولید یونجه با بهره‌گیری از سامانه استنتاج فازی - عصبی تطبیقی در شهرستان بوکان. مهندسی بیوسیستم ایران، دوره 48، شماره 1، صص 190-179.
محمدرضایی، م؛ و حیاتی، د. (1397). سازه‌های مؤثر بر دانش­ فنی مدیریت تلفیقی آفات پسته ­کاران استان کرمان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 14، شماره 1، صص 214-199.
منتی ­زاده، م؛ و کریمی گوغری، ح. (1395). تحلیل انتقادی نظریه­ های اخلاقی زیست­ محیطی: ارائه نظریه­ های اخلاقی اسلامی. اخلاق اسلامی، دوره 6، شماره 20، صص 125-99.
نقوی، س. (1401). کاربرد شاخص ترکیبی جداسازی- تجزیه مصرف انرژی در بخش‌های کشاورزی و صنعت ایران. اقتصاد و توسعه کشاورزی، دوره 36، شماره 3، صص 300-287.  
وزارت کشاورزی. (1401). آمارنامه­های کشاورزی. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی:< https://www.jkgc.ir/fa/Page-346/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-99%D9%88-98-%D9%88-97%D9%8896>.
 
Ahituv, A., and Kimhi, A. (2002). Off-farm work and capital accumulation decisions of farmers over the life-cycle: The role of heterogeneity and state dependence. Development Economics, 68, 329– 353.
 Alp, E., Ertepinar, H., Tekkaya, C., and Yilmaz, A. (2008). A survey on Turkish elementary school students’ environmental friendly behaviors and associated variable. Environmental Education Research, 14(2), 129-143.
Attari., S. Z., Schoen, M., Davidson, C. I., DeKay, M. L., De Bruin, W. B., Dawes, R., and Small., M. J. (2009). Preferences for change: Do individuals prefer voluntary actions, soft regulations, or hard regulations to decrease fossil fuel consumption?. Ecological economics, 68, 1701–1710.
Barr, S., Ford, N. J., and Gilg, A. W. (2003). Attitudes towards recycling household waste in Exeter, Devon: Quantitative and qualitative approaches. Local Environment, 8(4), 407-421.‏
Behroozeh, S., Hayati, D., and Karami, E. (2022). Determining and validating criteria to measure energy consumption sustainability in agricultural greenhouses. Technological Forecasting and Social Change, 185, 122077.‏
Bijani, M., Ghazani, E., Valizadeh, N., and Fallah Haghighi, N. (2017). Pro-environmental analysis of farmers' voncerns and behaviors towards soil conservation in central district of Sari County, Iran. International Soil and Water Conservation Research, 5(1), 43-49.
Bos, M. G., Van Den Bosch, H., Diemont, H., Van Keulen, H., Lahr, J., Meijerink, G., and Verhagen, A. (2007). Quantifying the sustainability of agriculture. Irrigation and Drainage Systems, 21(1), 1-15.
Bourdeau, Ph., (2004). The man nature relationship and environmental ethics. Journal of Environmental Radioactivity, 72, 9–15.
Bronfman, N., Cisternas, P., López-Vázquez, E., Maza, C., and Oyanedel, J. (2015). Understanding attitudes and pro-environmental behaviors in a Chilean community. Sustainability, 7, 14133-14152.
Byrne, B. M. (2001). Structural equation modeling with AMOS, EQS, and LISREL: Comparative approaches to testing for the factorial validity of a measuring instrument. International Journal of Testing, 1(1), 55-86.‏
Cascante, D., Harper, A., and Sticks, G. (2015). International amenity migration: Examining environmental behaviors and influences of amenity migrants and local residents in a rural community. Journal of Rural Studies, 38, 1-11.
Chen, M. (2015). An examination of the value-belief-norm theory model in predicting pro-environmental behaviour in Taiwan. Asian Journal of Social Psychology, 18(2), 145-151.
Chiu, Y. T. H., Lee, W. I., and Chen, T. H. (2014). Environmentally responsible behavior in ecotourism: Antecedents and implications. Tourism Management, 40, 321-329.
Chou, C. J. (2014). Hotels' environmental policies and employee personal environmental beliefs: Interactions and outcomes. Tourism Management, 40, 436-446
De Groot, J. I. M., and Steg, L. (2007). Value orientations and environmental beliefs in five countries: Validity of an instrument to measure egoistic, altruistic and biospheric value orientations. Cross-Cultural Psychology, 38, 318-332.
Dobson, J., and Carter, K. (2010). An attitudinal and behavioural study of scottish pupils in regards to energy consumption in schools. In: Proceedings of CIB World Congress,(pp. 11-13), April 2010. Available at: <http://www.immobilierdurable.eu/images/2128_uploads/dobson.pdf>.
FAO. (2012). Energy-smart food at FAO: An overview. FAO, Rome, Italy. Available at: <http://www.fao. org/docrep/015/an913e/an913e.pdf>.
FAOSTAT data. (2005). Agricultural production. Last updated February 2004, FAO, Rome, Italy.
Feder, G., Murgai, R., and Quizon, J. B. (2004). Sending farmers back to school: The impact of farmer field schools in Indonesia. Applied Economic Perspectives and Policy, 26(1), 45-62.‏
Fédoroff, É., Ponge, J. F., Dubs, F., Fernández-González, F., and Lavelle, P. (2005). Small-scale response of plant species to land-use intensification. Agriculture, Ecosystems & Environment, 105(1-2), 283-290.
Ghasemi Mobtaker, H., Keyhani, A., Mohammadi, A., Rafiee, S., and Akram. A. (2010). Sensitivity analysis of energy inputs for barley production in Hamedan Province of Iran Agriculture. Ecosystems and Environment, 137, 367–372.
Gilg, A., and Barr, S. (2006). Behavioural attitudes towards water saving? Evidence from a study of environmental actions. Ecological Economics, 57(3), 400-414.‏
Godfray, H. C. J., Beddington, J. R., Crute, I. R., Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J. F., ... and Toulmin, C. (2010). Food security: The challenge of feeding 9 billion people. science, 327(5967), 812-818.‏
Heidari, M. D., and Omid, M. (2011). Energy use patterns and econometric models of major greenhouse vegetable productions in Iran. Energy, 36(1), 220-225.
Heidari, M. D., Omid, M., and Mohammadi, A. (2011). Measuring productive efficiency of horticultural greenhouses in Iran: A data envelopment analysis approach. Expert Systems with Applications, 39, 1040–1045.
Howley, P., Buckley, C., Donoghue, C. O., and Ryan, M. (2015). Explaining the economic ‘irrationality’of farmers' land use behaviour: The role of productivist attitudes and non-pecuniary benefits. Ecological Economics, 109, 186-193.
Hu, L. T., and Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.‏
Jacobson, S. K., Sieving, K. E., Jones, G. E., and Doorn, A. V. (2003). Assessment of farmer attitudes and behavioral intentions toward bird conservation on organic and conventional Florida farms. Conservation Biology, 17(2), 595–606.
Karimi, K., Beheshti Tabar, I., and Khubbakht, G. M. (2008). Energy production in Iran’s agronomy. Agriculture & Environmental science., 4(2), 172-177.
Khalili, R., Ayoobian, N., Jafarpour, M., and Shirani, B. (2017). The effect of gamma irradiation on the properties of cucumber. Journal of Food Science and Technology, 54(13), 4277-4283.‏
Kiatkawsin, K., and Han, H. (2017). Young travelers' intention to behave pro-environmentally: Merging the value-belief-norm theory and the expectancy theory. Tourism Management, 59, 76-88. ‏
Krejcie, R. V., and Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.
Lal, R. (2010). Managing soils for a warming earth in a food-insecure and energy- starved world. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 173(1), 4-15.
Larson, L., Stedman, R., Cooper, C., and Decker, D. (2015). Understanding the multi-dimensional structure of pro-environmental behavior. Journal of Environmental Psychology, 43, 112-124.
Lind, H., Nordfjærn, T., Jørgensen, S., and Rundmo, T. (2015). The value-belief-norm theory, personal norms and sustainable travel mode choice in urban areas. Journal of Environmental Psychology, 44, 119-125.
Mehrabi Basharabadi, M. (2008). Economic analysis of production of greenhouse products in Kerman province. Water and Soil Science, 12, 373-384.
Miafodzyeva, S., Brandt, N., and Olsson, M. (2010). Motivation recycling: pre-recycling case study in Minsk, Belarus. Waste Management & Research, 28(4), 340-346.‏
Mohammadi, A., and Omid. M., (2010). Economical analysis and relation between energy inputs and yield of greenhouse cucumber production in Iran. Applied Energy, 87, 191–196.
Mohammadi, A., Tabatabaeefar, A., Shahin, S., Rafiee, S., and Keyhani, A. (2008). Energy use and economical analysis of potato production in Iran a case study: Ardabil province. Energy Conversion and Management, 49, 3566–3570.
Moser, R., Pertot, I., Elad, Y., and Raffaelli, R. (2008). Farmers’ attitudes toward the use of biocontrol agents in IPM strawberry production in three countries. Biological Control, 47(2), 125-132.
Mousavi-Avval, S. H., Rafiee, Sh., Jafari, A., and Mohammadi, A. (2011). Energy flow modeling and sensitivity analysis of inputs for canola production in Iran. Journal of Cleaner Production, 19, 1464-1470.
Omid, M., Ghojabeige, F., Delshad, M., and Ahmadi, H. (2011). Energy use pattern and benchmarking of selected greenhouses in Iran using data envelopment analysis. Energy Conversion and Management, 52(1), 153-162.‏
ÖZesmi, U., and ÖZesmi, S. (2003). A participatory approach to ecosystem conservation: Fuzzy cognitive maps and stakeholder group analysis in Uluabat Lake, Turkey. Environmental Management, 31(4), 0518-0531.
Pishgar-Komleh, S.H., Sefeedpari, P., and Rafiee, S. (2011). Energy and economic analysis of rice production under different farm levels in Guilan province of Iran. Energy 36, 5824-5831.
Pradhananga, A. K., Davenport, M. A., Fulton, D. C., Maruyama, G. M., and Current, D. (2017). An integrated moral obligation model for landowner conservation norms. Society & Natural Resources, 30(2), 212-227.
Rezaei-Moghaddam, K., Karami, E., and Gibson, J. (2005). Conceptualizing sustainable agriculture Iran as an illustrative case. Journal of Sustainable Agriculture, 27(3), 25-36.
Rigby, D., and Cáceres, D. (2001). Organic farming and the sustainability of agricultural systems. Agricultural Systems, 68(1), 21-40.
Samavatean, N., Rafiee, Sh., Mobli, H., and Mohammadi A. (2011). An analysis of energy use and relation between energy inputs and yield, costs and income of garlic production in Iran. Renewable Energy, 36, 1808-1813.
Schwartz, S.H. (1977). Normative influences on altruism1. Advances in Experimental Social Psychology, 10, 221-279.
Shariatzadeh, M., and Bijani, M. (2022). Towards farmers' adaptation to climate change: The effect of time perspective. Journal of Cleaner Production, 348, 131284.‏
Singh, G., Singh, S., and Singh, J. (2004). Optimization of energy inputs for wheat crop in Punjab. Energy Conversion and Management, 45(3), 453-465.
Steg, L., and Vlek, C. (2009). Encouraging pro-environmental behavior: An integrative review and research agenda. Journal of Environmental Psychology, 29 (3), 309-317.
Stern, P., Dietz, T., Abel, T., Guagnano, G., and Kalof, L. (1999). A value-belief-norm theory of support for social movements: The case of environmentalism. Human Ecology Review, 6(2), 81-97.
Su, S., Li, J., Yuan, J., Tang, M., Wang, E., and Ding, Y. (2022). How can energy saving culture of a company influence energy behaviors and consumptions in its offices? A simulation and optimization model. Journal of Building Engineering, 58, 105011.
Subedi, M., Hocking, T. J., Fullen, M. A., McCrea, A. R., Milne, E., Mitchell, D. J., and Bo-Zhi, W. U. (2009). An evaluation of the introduction of modified cropping practices in Yunnan Province, China, using surveys of farmers' households. Agricultural Sciences in China, 8(2), 188-202.
Sutterlin, B., Brunner, T. A., and Siegrist, M. (2011). Who puts the most energy into energy conservation? A segmentation of energy consumers based on energy-related behavioral characteristics? Energy Policy, 39, 8137–8152.
Taheri, F., and Mousavi, S. N. (2010). Analyzing the role of energy in the Iranian agricultural sector. Agricultural Economics Research, 2(6), 45-60.‏
Tavassoti, A., Niknami, M., Hosseini, S. J. F and Omidi Najafabadi, M. (2021). Modeling farmers' behavior in optimal management of agricultural water consumption based on smart climate agriculture in Pakdasht County: Application of planned behavior theory. Journal of Agricultural Extension and Education Research, 14(1), 53-71.
Thanh, N. P., Matsui, Y., and Fujiwara, T. (2012). An assessment on household attitudes and behavior towards household solid waste discard and recycling in the Mekong Delta Region-Southern Vietnam. Environmental Engineering & Management Journal (EEMJ), 11(8), 1445-1454.
Vesely, S., and Klöckner, C. A. (2018). Global social norms and environmental behavior. Environment and Behavior, 50(3), 247-272.‏
Viscusi, W. K., Huber, J., and Bell, J. (2011). Promoting recycling: Private values, social norms, and economic incentives. Journal of American Economic Review, 101(3), 65-70.‏
Wang, P., Liu, Q., and Qi, Y. (2014). Factors influencing sustainable consumption behaviors: A survey of the rural residents in China. Journal of Cleaner Production, 63, 152-165.
Yazdanpanah, M., Hayati, D., Hochrainer-Stigler, S., and Zamani, G. H. (2014). Understanding farmers' intention and behavior regarding water conservation in the Middle-East and North Africa: A case study in Iran. Journal of Environmental Management, 135, 63-72.
Zangeneh, M., Omid, M., and Akram, A. (2010). A comparative study on energy use and cost analysis of potato production under different farming technologies in Hamadan province of Iran. Energy, 35, 2927-2933.
Zhou, Y. (2010). Smallholder agriculture, sustainability and the syngenta foundation. Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture. Available at: .