تحلیل چالش ها و موانع صدور گواهی سلامت محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه کارشناسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
تأمین غذای سالم، در گرو توسعه نظام استاندارد و کارآمد صدور گواهی سلامت محصولات کشاورزی است که در ایران با موانعی مواجهه است، بنابراین تحقیق حاضر به تحلیل چالش­ها و موانع صدور گواهی سلامت محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه کارشناسان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 79 نفر از کارشناسان صاحب تجربه و دانش در این حوزه بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند 65 نفر از آن‌ها انتخاب و در فرآیند تحقیق مشارکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته­ای بود که روایی و پایاییآن مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها علاوه بر آمار توصیفی از روش تحلیل عاملی تأییدی در محیط نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که از نظر پاسخگویان از میان چالش های مختلف صدور گواهی سلامت محصولات کشاورزی در ایران، چالش­ فنی، تکنولوژیکی و اطلاعاتی با ضریب مسیر (0/889) بیشترین تأثیر را بر صدور گواهی محصولات سالم دارد. پس از این چالش به ترتیب چالش­ های سیاستی و برنامه ­ای (0/849)، قانونی و نهادی (0/815)،‌ ‌اجتماعی ـ فرهنگی (0/797)، محیط‌زیستی (0/657) و در نهایت اقتصادی (0/579) قرار دارند. بر اساس این یافته می ­توان راهکارهای مناسبی برای تسهیل و بهبود این فرآیند اتخاذ کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Experts' Insights on Challenges and Obstacles in Issuing Safety Certificates for Agricultural Products in Iran

نویسندگان [English]

  • Somayeh Kordalivand 1
  • Hossein Shabanali Fami 2
  • Ali Asadi 2
  • ali akbar barati 3
1 Ph.D. Student of Agricultural Development, Department of Agricultural Management and Development, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Agricultural Management and Development, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Management and Development, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Iran encounters notable obstacles in establishing a strong standard system and issuing safety certificates for agricultural products, which are essential for maintaining a consistent supply of healthy food. Therefore, this study aimed to examine the challenges associated with issuing safety certificates for agricultural products in Iran, drawing insights from experts in the field. The research involved a statistical population of 79 experienced and knowledgeable experts, out of which 65 participants were selected using purposive sampling for the research process. A researcher-developed questionnaire with confirmed validity and reliability was used as the data collection tool. Data analysis was conducted using descriptive statistics and confirmatory factor analysis within the Smart PLS software environment. This study resulted in identification of the key challenges in issuing safety certificates for agricultural products in Iran. The most influential factors were technical, technological, and informational challenges, indicating their significant impact on certificate issuance (path coefficient= 0.889). Additionally, political and program (path coefficient= 0.849), legal and institutional (path coefficient= 0.815), socio-cultural (path coefficient= 0.797), environmental (path coefficient= 0.657), and economic (path coefficient= 0.579) challenges were recognized as the other significant obstacles. These findings offer insights for implementing effective solutions to improve the process of issuing safety certificates and enhance the certification process of agricultural products in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural standards
  • Sustainable agriculture
  • Food systems
  • Certification of safe food
  • Iran
ابراهیمی پاک، ن. (1394). چالش­ها و موانع تولید و مصرف محصول سالم در جامعه، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا). کد خبر: 81850173. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <https://www.irna.ir/news/81850173<.
جعفری، ش.، و ایروانی، ه. (1396). بررسی موانع توسعه کشاورزی ارگانیک در ایران. هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران، 1 اسفند، صص 10-1. قابل دسترسی در ادرس اینترنتی: <https://civilica.com/doc/635982>
حمه­خانی، ا.، رشیدپور، ل.، و رسولی آذر، س. (1401). تبیین عوامل پیش برنده توسعه کشاورزی حفاظتی، کاربرد تکنیک تحلیل عاملی (مطالعه موردی: شهرستان بوکان). فصلنامه پژوهش­های علوم کشاورزی پایدار، دوره 2، شماره 1، صص 103-90. Doi: 10.30495/sarj.2022.1959875.1074
خداوردیان، م. ر. (1400). مروری بر توسعه و ترویج کشاورزی ارگانیک و چالش­های پیش روی آن. ویژه کارشناس مروجان پهنه­ های تولیدی و بهره­ برداران کشاورزی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. معاونت آموزش و ترویج کشاورزی. تهران: انتشارات آموزش کشاورزی.
رزاقی‌بورخانی، ف. (1395). طراحی مدل استقرار عملیات مناسب کشاورزی (GAP) در راستای پایداری باغات مرکبات استان مازندران. رساله دکتری دانشگاه تهران.
سنجابی، س. (1396). امکان­سنجی به‌کارگیری استاندارد عملیات خوب کشاورزی (GAP) در محصول سیب­ زمینی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه رازی کرمانشاه.
شریفی‌مقدم، م.، و ابراهیمی ورکیانی، ع. (1389). نگاهی به ترویج و توسعه کشاورزی ارگانیک. مجموعه مقالات دومین همایش محصولات سالم و ارگانیک، تهران، شهرداری تهران.
مرادی، پ.، و امیدی نجف‌آبادی، م. (1390). موانع به‌کارگیری استاندارد عملیات مناسب کشاورزی جهانی (گپ جهانی) در بخش کشاورزی ایران. پژوهش­ های ترویج و آموزش کشاورزی، سال 4، شماره 1، صص 39-27.
مرکز آمار ایران. نتایج طرح آمارگیری زراعت (محصولات سالانه 1400). ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، 1400.
هاشمی‌نژاد، آ.، و رضوانفر، ا. (1389). بررسی موانع و مشکلات کشاورزی ارگانیک از دیدگاه تولیدکنندگان محصولات ارگانیک شهرستان روانسر استان کرمانشاه، اولین کنگره چالش ­های کود در ایران، تهران، 10 اسفند. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <<https://civilica.com/doc/102549.
 
Aitken, R., Watkins, L., Williams, J., and Kean, A. (2020). The positive role of labelling on consumers’ perceived behavioural control and intention to purchase organic food. Journal of Cleaner Production, 255, 120334.‏ Doi: 10.1016/j.jclepro.2020.120334
Azhar, E. I., Hui, D. S., Memish, Z. A., Drosten, C., and Zumla, A. (2019). The middle east respiratory syndrome (MERS). Infectious Disease Clinics, 33(4), 891-905.‏ Doi:10.1016/j.idc.2019.08.001
Banzon, A. T., Mojica, L. E., Angela, A., and Cielo, A. A. (2013). Adoption of good agricultural practices (GAP) in the Philippines: Challenges, issues, and policy imperatives. Policy Brief Series-Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA), 1(2).‏ Available at: <https://serp-p.pids.gov.ph/publication/public/view?slug=good-agricultural-practices-gap-in-the-philippines-status-issues-and-policy-strategies>.
Becot, F. A., Nickerson, V., Conner, D. S., and Kolodinsky, J. M. (2012). Costs of food safety certification on fresh produce farms in Vermont. HortTechnology, 22(5), 705-714.‏ Doi: 10.21273/HORTTECH.22.5.705
Boccaletti, S., and Nardella, M. (2000). Consumer willingness to pay for pesticide-free fresh fruit and vegetables in Italy. The International Food and Agribusiness Management Review, 3(3), 297-310.‏ Doi: 10.1016/S1096-7508(01)00049-0
Brako, D. E., Richard, A., and Alexandros, G. (2020). Do voluntary certification standards improve yields and wellbeing? Evidence from oil palm and cocoa smallholders in Ghana. International Journal of Agricultural Sustainability, 19(1), 1-24.‏ Doi: 10.1080/14735903.2020.1807893
Davis, B., Lipper, L., and Winters, P. (2022). Do not transform food systems on the backs of the rural poor. Food security, 14(3), 729-740.‏ Doi: 10.1007/s12571-021-01214-3
De Sousa Jabbour, A. B. L., Jabbour, C. J. C., Hingley, M., Vilalta-Perdomo, E. L., Ramsden, G., and Twigg, D. (2020). Sustainability of supply chains in the wake of the coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2) pandemic: Lessons and trends. Modern Supply Chain Research and Applications, 2(3), 117-122.‏ Doi: 10.1108/MSCRA-05-2020-0011
Dimitri, C., and Baron, H. (2020). Private sector support of the farmer transition to certified organic production systems. Organic Agriculture, 10(3), 261-276.‏ Doi: 10.1007/s13165-019-00265-3
Evans, E. W., and Taylor, H. R. (2019). Understanding the barriers to food safety scheme certification in the food and drink manufacturing industry in Wales, UK. International Journal of Environmental Health Research, 31(2), 1-12.‏ Doi: 10.1080/09603123.2019.1645307
Fan, H., Ye, Z., Zhao, W., Tian, H., Qi, Y., and Busch, L. (2009). Agriculture and food quality and safety certification agencies in four Chinese cities. Food Control, 20(7), 627-630.‏ Doi: 10.1016/j.foodcont.2008.09.013
FDA, F. (2010). Trend analysis report on the occurrence of foodborne illness risk factors in selected institutional foodservice, restaurant, and retail food store facility types (1998–2008), 2010. FDA National Retail Food Team, United States.
García-Oliveira, P., Fraga-Corral, M., Pereira, A. G., Prieto, M. A., and Simal-Gandara, J. (2022). Solutions for the sustainability of the food production and consumption system. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 62(7), 1765-1781.‏ Doi.org/10.1080/10408398.2020.1847028
Gawron, J-C., and Theuvsen, L. (2006). The international food standard: Bureaucratic burden or helpful management instrument in global markets?- Empirical results from the German food industry. Paper presented at the 98th EAAE Seminar "Marketing Dynamics within the Global Trading System: New Perspecties", Chania, Crete, Greece, June, 29- Jily, 2. Doi: 10.1080/08974430802589683
Glasbergen, P. (2018). Smallholders do not eat certificates. Ecological Economics, 147, 243-252. Doi:10.1016/j.ecolecon.2018.01.023.
Glover, D., (2010). The system of rice intensification: Time for an empirical turn. NJAS -Wageningen Journal of Life Sciences, 57, 217–224. Doi: 10.1016/j.njas.2010.11.006
González, A. A., and Nigh, R. (2005). Smallholder participation and certification of organic farm products in Mexico. Journal of Rural Studies, 21(4), 449-460.‏ Doi: 10.1016/j.jrurstud.2005.08.004
Guo, Z., Bai, L., and Gong, S. (2019). Government regulations and voluntary certifications in food safety in China: A review. Trends in Food Science & Technology, 90, 160-165.‏ Doi: 10.1016/j.tifs.2019.04.014
Hamilton, K. E., Umber, J., Hultberg, A., Tong, C., Schermann, M., Diez-Gonzalez, F., and Bender, J. B. (2015). Validation of good agricultural practices (GAP) on Minnesota vegetable farms. Foodborne Pathogens and Disease, 12(2), 145-150. doi:10.1089/fpd.2014.1817.
Hansen, H., and Trifković, N. (2014). Food standards are good–for middle-class farmers. World Development, 56, 226-242.‏ Doi: 10.1016/j.worlddev.2013.10.027
Islam, G. M. N., Arshad, F. M., Radam, A., and Alias, E. F. (2012). Good agricultural practices (GAP) of tomatoes in Malaysia: Evidences from Cameron Highlands. African Journal of Business Management, 6(27), 7969-7976. DOI: 10.5897/AJBM10.1304
Jackson, C., Larcher, D., Goodrich-Schneider, R., Gravani, R. B., Bihn, E. A., and Schneider, K. R. (2007). Determining the effect of Good Agricultural Practices awareness on implementation: A multi-state survey.‏ Food Protection Trends, 27(9), 684-693.
Kang'ethe, E., Muriuki, S., Karugia, J. T., Guthiga, P. M., and Kirui, L. (2019). Development of a food safety policy framework for Kenya: Lessons and best practices from the Vietnam experience.‏ Available at: <https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/106197>.
Kariuki, I. M. (2014). Transition to certification schemes and implications for market access: GlobalGAP perspectives in Kenya. Agricultural Sciences, 5(12), 1100. Doi: 10.4236/as.2014.512120
Khan, Z., Shreedevi, B. C., and Shilpa, B. V. (2015). Scenario of the certification process and its constraints: A case study on coffee in south Karnataka.‏ Available at:
Kleinwechter, U., and Grethe, H. (2006). The adoption of the Eurepgap standard by mango exporters in Piura, Peru (No. 1004-2016-78685).‏ Doi: 10.22004/ag.econ.25521
Korslund, K. (2014). Food safety plans: Opportunities and barriers for small MN fruit and vegetable producers.‏ Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/76347644.pdf>.
Ling, L. I., Gao-bao, H., Ren-zhi, Z., Bellotti, B. Li, G., and Kwong Yin Chan, K. (2011). Benefits of conservation agriculture on soil and water conservation and its progress in China. Agricultural Sciences in China, 10 (6), 850-859. Doi: 10.1016/S1671-2927(11)60071-0
Liu, A., and Niyongira, R. (2017). Chinese consumers food purchasing behaviors and awareness of food safety. Food Control, 79, 185-191.‏ Doi: 10.1016/j.foodcont.2017.03.038
Marschke, M., and Wilkings, A. (2014). Is certification a viable option for small producer fish farmers in the global south? Insights from Vietnam. Marine Policy, 50, 197-206.‏ Doi: 10.1016/j.marpol.2014.06.010
Mayrowani, H. (2012). Pengembangan pertanian organik di Indonesia. In Forum penelitian agro ekonomi Vol. 30, No. 2, (pp. 91-108).‏ Available at: <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/1875>.
Muriithi, B. W. (2008). Compliance with EUREPGAP standards: Determinants, costs and implications on profitability among smallholder French beans exporters in Kirinyaga District, Kenya (No. 634-2016-41498).‏ Doi: 10.22004/ag.econ.117712
My, N. H., Rutsaert, P., Van Loo, E. J., and Verbeke, W. (2017). Consumers’ familiarity with and attitudes towards food quality certifications for rice and vegetables in Vietnam. Food Control, 82, 74-82.‏ Doi: 10.1016/j.foodcont.2017.06.011
Odeyemi, O. A., Sani, N. A., Obadina, A. O., Saba, C. K. S., Bamidele, F. A., Abughoush, M., ... and Aberoumand, A. (2019). Food safety knowledge, attitudes and practices among consumers in developing countries: An international survey. Food research international, 116, 1386-1390.‏ Doi: 10.1016/j.foodres.2018.10.030
Oya, C., Schaefer, F., and Skalidou, D. (2018). The effectiveness of agricultural certification in developing countries: a systematic review. World Development, 112, 282–312. Doi: 10.1016/j.worlddev.2018.08.001
Panisello, P. J., and Quantick, P. C. (2001). Technical barriers to hazard analysis critical control point (HACCP). Food control, 12(3), 165-173. Doi: 10.1016/S0956-7135(00)00035-9
Pekdemir, C. (2018). On the regulatory potential of regional organic standards: Towards harmonization, equivalence, and trade?. Global Environmental Change, 50, 289-302.‏ Doi: 10.1016/j.gloenvcha.2018.04.010
Qijun, J., and Batt, P. J. (2016). Barriers and benefits to the adoption of a third party certified food safety management system in the food processing sector in Shanghai, China. Food Control, 62, 89-96.‏ Doi: 10.1016/j.foodcont.2015.10.020
Rajkovic, A., Smigic, A., Djekic, I., Popovoc, D., Tomic, N., Krupezevic, N., Uyttendaele, M., and Jacxsens, L. (2017). The performance of food safety management systems in the raspberries chain. Food Control, 80, 151-161. DOI: 10.1016/j.foodcont.2017.04.048. Doi: 10.1016/j.foodcont.2017.04.048
Sánchez-Bravo, P., Chambers, E., Noguera-Artiaga, L., López-Lluch, D., Chambers IV, E., Carbonell-Barrachina, Á. A., and Sendra, E. (2020). Consumers’ attitude towards the sustainability of different food categories. Foods, 9(11), 1608.‏ Doi: 10.3390/foods9111608
Searchinger, T., Hanson, C., Ranganathan, J., Lipinski, B., Waite, R., Winterbottom, R., ... and Ari, T. B. (2014). Creating a sustainable food future. A menu of solutions to sustainably feed more than 9 billion people by 2050. World resources report 2013-14: interim findings (pp. 154-p). World Resources Institute (WRI); World Bank Groupe-Banque Mondiale; United Nations Environment Programme (UNEP); United Nations Development Programme (UNDP); Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD); Institut National de la Recherche Agronomique (INRA).‏
Shukla, P. R., Skea, J., Calvo Buendia, E., Masson-Delmotte, V., Pörtner, H. O., Roberts, D. C., Zhai, P., Slade, R., Connors, S., van Diemen, R., Ferrat, M., Haughey, E., Luz, S., Neogi, S., Pathak, M., Petzold, J., Portugal Pereira, J., Vyas, P., Huntley, E., Kissick, K., Belkacemi, M., and Malley, J. (2019). Climate change and land: An IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. Available at: <https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/11/SRCCL-Full-Report-Compiled-191128.pdf>
Swinnen, J. F., and Maertens, M. (2007). Globalization, privatization, and vertical coordination in food value chains in developing and transition countries. Agricultural Economics, 37, 89-102.‏ Doi: 10.1111/j.1574-0862.2007.00237.x
Szeląg-Sikora, A., Cupiał, M., and Niemiec, M. (2015). Intensity and labour consumption of integrated production in horticultural farms. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 7, 249–254. doi:10.1016/j.aaspro.2015.12.040. Doi: 10.1016/j.aaspro.2015.12.040
Tran, D., and Goto, D. (2019). Impacts of sustainability certification on farm income: Evidence from small-scale specialty green tea farmers in Vietnam. Food Policy, 83, 70-82.‏ Doi: 10.1016/j.foodpol.2018.11.006
Viro, D., Haring, A. M., Dabbert, S., and Zonali, R. (2009). Policies supporting organic food and farming in the EU: Assessment and development by stakeholders in 11 European countries. Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 21(2-3), 214-227. Doi: 10.1080/08974430802589733
Wang, X. (2022). Managing land carrying capacity: Key to achieving sustainable production systems for food security. Land, 11(4), 484.‏ Doi.org/10.3390/land11040484