دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 1-225 
تحلیل نظام آموزش کشاورزی در هنرستان‌های کشاورزی ایران با استفاده از SWOT

صفحه 21-44

اسماعیل اخبار؛ علی شمس؛ شادعلی توحیدلو؛ غلامرضا مجردی؛ حلیمه رزمی


شناسایی مؤلفه‌ها و الزامات نظام ترویج کشاورزی تکثرگرا در ایران

صفحه 45-64

مدینه عثمانپور؛ روح اله رضائی؛ فرزاد اسکندری؛ عبدالله موموندی