زیست‌پذیری در شرایط خشکسالی و ریسک‌های اجتماعی در استفاده کشاورزان از پساب شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پدیده خشکسالی در سالیان اخیر تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی را تحت تأثیر شدید قرار داده است. کشاورزان نیز برای تداوم تولید و حفظ زیست­‌پذیری و تأمین آب آبیاری مزارع اقدام به استفاده از پساب شهری می­‌کنند. این در حالی است که ممکن است کشاورزان نسبت به ریسک‌­های استفاده از پساب شهری آگاهی کافی نداشته باشند. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر زیست‌پذیری کشاورزان در شرایط خشکسالی و ریسک‌­های اجتماعی ادراک‌­شده توسط آن‌ها در رفتار استفاده از پساب شهری بود. این مطالعه در بین کشاورزان منطقه سیستان انجام شد. با استفاده از نمونه­‌گیری تصادفی طبقه‌‏ای، 361 کشاورز به­‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش در این مطالعه پرسشنامه بود که با بهره‏‌گیری از نظرات متخصصان دانشگاهی روایی سازه، روایی شکلی و محتوایی آن در سطح مطلوب برآورد گردید. همچنین از یک مطالعه راهنما و محاسبه پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه، بهره گرفته شد که در حد مطلوب به‌­دست آمد. پردازش داده‏‌ها با استفاده از نرم‌‏افزارهای SPSSwin26 و AMOS24 صورت گرفت. یافته‌­ها نشان داد که نشانگرهای مورد استفاده برای اندازه­‌گیری متغیرهای پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری پژوهش تطابق قابل قبولی داشتند. نتایج پژوهش مشخص نمود که میانگین رفتار فعال­‌گرایی محیط‌­زیستی، رفتار غیرفعال در حوزه عمومی، رفتار سازمانی و رفتار محیط­ زیست­‌گرایی از متوسط بازه متغیرها کوچک­تر است. یافته­‌های حاصل از مدل‌‏سازی معادلات ساختاری نشان داد که زیست‌­پذیری کشاورزان در شرایط خشکسالی و ریسک‌­های اجتماعی ادراک‌­شده تأثیر معنی­‌داری بر رفتار استفاده از پساب شهری داشته است. همچنین، 75/8 درصد از تغییرات متغیر رفتار کشاورزان در استفاده از پساب شهری وابسته به ریسک­های اجتماعی ادراک­‌شده و زیست‌­پذیری کشاورزان در شرایط خشکسالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Viability in Drought and Social Risks by Farmers in the Use of Urban Wastewater

نویسندگان [English]

  • H Karimi 1
  • P Ataei 2
1 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Ph.D. Graduate, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The drought phenomenon in recent years has severely affected agricultural production and food security. Farmers also use urban wastewater to continue production, maintain viability, and supply irrigation water to farms. This is despite the fact that farmers may not have enough knowledge about the risks of using urban wastewater. Therefore, the main aim of this study was to investigate the effect of farmers' viability in drought conditions and the perceived social risks on their behavior of using urban wastewater. This study was conducted among the farmers of Sistan region. A sample of 361 farmers was taken by the stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire which its content and face validity was confirmed by a panel of experts and discriminant validity. In addition, using Cronbach's alpha and the composite reliability indices, the reliability of research tool was approved. Data processing was done using SPSSwin23 and AMOS22 software. The results showed that the indicators used for the measurement of the research variables were acceptably consistent with the factor structure and theoretical underpinning of the research. The results indicated that the means of the activist public-sphere behaviors, non-activist public-sphere behaviors, private-sphere behaviors, and organizational behaviors were significantly lower than the mean interval of the variables. The findings of the structural equation modeling showed that farmers' viability in drought conditions and perceived social risks have had a significant effect on their behavior of using urban wastewater. Furthermore, 75.8% of the variance of farmers’ behavior of using urban wastewater was captured by their viability in drought conditions and perceived social risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban wastewater
  • Drought
  • Livability
  • Social risks
  • Water resources management
خاکی ­فیروز، ز.، نیک نامی، م.، کشاورز، م.، و صبوری، م. ص. (1401). شناسایی عوامل مؤثر برافزایش تاب‌آوری کشاورزان دشت سیستان در مواجهه با خشکسالی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 18، شماره 1، صص 179-161. DOR: 20.1001.1.20081758.1401.18.1.10.3
خراسانی، م.، قربانی، م.، توکلی‏ زانیانی، ز.، و اکبری، م. (1400). سنجش و ارزیابی تطبیقی زیست­پذیری روستاهای دارا و فاقد فعالیت ­های حفاظت خاک و آبخیزداری (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 52، شماره 4، صص 772-761. doi: 10.22059/ijaedr.2020.286462.668793
عزیزی، ط.، و زمانی، غ. (1392). ادراک کشاورزان نسبت به خطرپذیری (ریسک) کار کشاورزی در شرایط تغییرات اقلیمی: مورد مطالعه شهرستان مرودشت استان فارس. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 9، شماره 2، صص 53-41.DOR: 20.1001.1.20081758.1392.9.2.3.5
کریمی، ح.، و عطائی، پ. (1400). پیامدهای به ‏کارگیری استراتژی­های سازگاری کشاورزان سیستان در مقابله با خشکسالی: تاب­آوری و زیست ­پذیری. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 17، شماره 2، صص 164-149. DOR: 20.1001.1.20081758.1400.17.2.10.8
مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران. (1402). گزارش بارش و دما، خشکسالی و پیش­بینی برای سه ماه آینده. وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواشناسی کشور. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <https://ndc.irimo.ir/far/wd/2965>
منتی­ زاده، م.، و زمانی، غ. (1392). تدوین مدل رفتار زیست‌محیطی زارعان شهرستان شیراز. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 8، شماره 2، صص 75-63. DOR: 20.1001.1.20081758.1391.8.2.5.0
 
Alavizadeh, S. A. M., Kiumars, S., Ebrahimi, E., and Alipour, M. (2019). Analysis of livability of rural settlements (Case study: Villages of Kashmar County). Journal of Research & Rural Planning, 8(2), 97-114. Doi: 10.22067/jrrp.v8i2.73136
Batool, S., Idrees, M., Al-Wabel, M. I., Ahmad, M., Hina, K., Ullah, H., … and Hussain, Q. (2019). Sorption of Cr(III) from aqueous media via naturally functionalized microporous biochar: Mechanistic study. Microchemical Journal, 144, 242-253. doi:https://doi.org/10.1016/j.microc.2018.09.012
Béné, C., Barange, M., Subasinghe, R., Pinstrup-Andersen, P., Merino, G., Hemre, G., and Williams, M. (2015). Feeding 9 billion by 2050 – Putting fish back on the menu. Food Security, 7(2), 261-274. doi:10.1007/s12571-015-0427-z
Byrne, B. (2016). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. 3nd Edition. New York: Taylor and Francis Group, Routledge.
Casini, L., Boncinelli, F., Gerini, F., Romano, C., Scozzafava, G., and Contini, C. (2021). Evaluating rural viability and well-being: Evidence from marginal areas in Tuscany. Journal of Rural Studies, 82, 64-75. doi:https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.01.002
Chikwanha, O. C., Mupfiga, S., Olagbegi, B. R., Katiyatiya, C. L. F., Molotsi, A. H., Abiodun, B. J., … and Mapiye, C. (2021). Impact of water scarcity on dryland sheep meat production and quality: Key recovery and resilience strategies. Journal of Arid Environments, 190, 104511. doi:https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2021.104511
Deh-Haghi, Z., Bagheri, A., Fotourehchi, Z., and Damalas, C. A. (2020). Farmers’ acceptance and willingness to pay for using treated wastewater in crop irrigation: A survey in western Iran. Agricultural Water Management, 239, 106262. doi:https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106262
Drechsel, P., Scott, C. A., and Raschid-Sally, L. (2009). Wastewater irrigation and health. In: Assessing and Mitigating Risk in Low-Income Countries. London, UK: Earthscan.
Ganoulis, J. (2012). Risk analysis of wastewater reuse in agriculture. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 1(1), 1-9. doi:10.1186/2251-7715-1-3
Hanjra, M. A., Blackwell, J., Carr, G., Zhang, F., and Jackson, T. M. (2012). Wastewater irrigation and environmental health: Implications for water governance and public policy. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 215(3), 255-269. doi:10.1016/j.ijheh.2011.10.003
Hui, T., Xiujuan, L., Qifa, S., Qiang, L., Zhuang, K., and Yan, G. (2020). Evaluation of drinking water quality using the water quality index (WQI), the synthetic pollution index (SPI) and geospatial tools in Lianhuashan District, China. Polish Journal of Environmental Studies, 30(1), 141-153. doi:10.15244/pjoes/120765
Idrees, M., Batool, S., Ullah, H., Hussain, Q., Al-Wabel, M. I., Ahmad, M., … and Kong, J. (2018). Adsorption and thermodynamic mechanisms of manganese removal from aqueous media by biowaste-derived biochars. Journal of Molecular Liquids, 266, 373-380. doi:10.1016/j.molliq.2018.06.049
Karimi, H., and Ataei, P. (2022). Farmers’ cultural biases and adaptation behavior towards drought. Journal of Agricultural Science and Technology, 24(4), 791-807.
Khan, I., Hou, F., and Le, H. P. (2021). The impact of natural resources, energy consumption, and population growth on environmental quality: Fresh evidence from the United States of America. Science of The Total Environment, 754, 142222. doi:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142222
Khoshnodifar, Z., Karimi, H., and Ataei, P. (2023). Mechanisms to change farmers’ drought adaptation behaviors in Sistan and Baluchistan province, Iran. Frontiers in Sustainable Food Systems, 7, 1121254. Doi: https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1121254
Krejcie, R. V., and Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610. doi:https://doi.org/10.1177/001316447003000308
Leby, J. L., and Hashim, A. H. (2010). Liveability dimensions and attributes: Their relative importance in the eyes of neighbourhood residents. Journal of Construction in Developing Countries, 15(1), 67-91.
Li, R., and Kuo, Y. M. (2021). Effects of shallow water Table depth on vegetative filter strips retarding transport of nonpoint source pollution in controlled flume experiments. International Journal of Environmental Research, 15(1), 163-175. doi:10.1007/s41742-020-00305-x
Liang, L., Deng, X., Wang, P., Wang, Z., and Wang, L. (2020). Assessment of the impact of climate change on cities livability in China. Science of the Total Environment, 726, 138339. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138339
Ma, T., Sun, S., Fu, G., Hall, J. W., Ni, Y., He, L., … and Zhou, C. (2020). Pollution exacerbates China’s water scarcity and its regional inequality. Nature Communications, 11(1), 650. doi: 10.1038/s41467-020-14532-5
Mertens, D., Klingenberger, L., Frère, E., Harder, D., and Zureck, A. (2023). Management of environmental and social risks within sustainable project finance: Solving tensions to enable sustainable development. International Journal of Sustainable Development and Planning, 18(3), 661-675.
Mızrak, S., and Turan, M. (2023). Effect of individual characteristics, risk perception, self-efficacy and social support on willingness to relocate due to floods and landslides. Natural Hazards, 116(2), 1615-1637. doi:10.1007/s11069-022-05731-y
Nair, K. P. (2019). Chapter four—Utilizing crop wild relatives to combat global warming. In Advances in Agronomy; Sparks, D.L., (Ed.,), (pp. 175–258) Cambridge, MA, USA: Academic Press.
Padowski, J. C. (2020). Freshwater: The importance of freshwater for domestic use. In: Encyclopedia of the World’s Biomes. Goldstein, M.I., DellaSala, D.A., (Eds.,).( pp. 12–21). Oxford, UK: Elsevier.
Pedrero, F., Kalavrouziotis, I., Alarcón, J. J., Koukoulakis, P., and Asano, T. (2010). Use of treated municipal wastewater in irrigated agriculture—Review of some practices in Spain and Greece. Agricultural Water Management, 97(9), 1233-1241. doi:https://doi.org/10.1016/j.agwat.2010.03.003
Ricart, S., Rico, A. M., and Ribas, A. (2019). Risk-yuck factor nexus in reclaimed wastewater for irrigation: Comparing farmers' attitudes and public perception. Water, 11(2), 187. doi:10.3390/w11020187
Sohail, M. T., Lin, X., Lizhi, L., Rizwanullah, M., Nasrullah, M., Xiuyuan, Y., … and Elis, R. J. (2021). Farmers’ awareness about impacts of reusing wastewater, risk perception and adaptation to climate change in faisalabad district, pakistan. Polish Journal of Environmental Studies, 30(5), 4663-4675. doi:10.15244/pjoes/134292
Sohail, M. T., Mahfooz, Y., Azam, K., Yen, Y., Genfu, L., and Fahad, S. (2019). Impacts of urbanization and land cover dynamics on underground water in Islamabad, Pakistan. Desalination and Water Treatment, 159, 402-411. doi:10.5004/dwt.2019.24156
Stern, P. (2000). Toward a Coherent theory of environmentally significant behavior. The Journal of Social Issues, 56, 407-424.
Stern, P. C., Dietz, T., Abel, T., Guagnano, G. A., and Kalof, L. (1999). A value-belief-norm theory of support for social movements: The case of environmentalism. Human Ecology Review, 6(2), 81-97.
Wang, W., Guo, X., Cao, Q., and Tang, A. (2023). A stakeholder perspective on social stability risk of public–private partnerships project for water environmental governance in China: A social network analysis. Frontiers in Ecology and Evolution, 10, 1022383. doi:10.3389/fevo.2022.1022383
Yamin, M., Nasir, A., Sultan, M., Wan Ismail, W., Shamshiri, R., and Akbar, F. N. (2015). Impact of sewage and industrial effluents on water quality in Faisalabad, Pakistan. Advances in Environmental Biology, 9(18), 53-58.
Yasuor, H., Yermiyahu, U., and Ben-Gal, A. (2020). Consequences of irrigation and fertigation of vegetable crops with variable quality water: Israel as a case study. Agricultural Water Management, 242, 106362. doi:https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106362
Zhan-Dongsheng, Z., Wenzhong, Z., Jianhui, Y., Bin, M., and Yunxiao, D. (2015). Analysis of influencing mechanism of residents' livability satisfaction in Beijing using geographical detector. Progress in Geography, 34(8), 966-975.