اثر پیشران‌های استفاده از رسانه‌های اجتماعی و رفتار جستجوی شغل بر قابلیت اشتغال دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست، گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 د گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به افزایش رقابت در بازار کار دانش‌آموختگان و همچنین افزایش هزینه‌های تحصیل و انتظارات جامعه از نظام آموزش عالی، توسعه قابلیت اشتغال موضوع مهمی به‌شمار می‌آید. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر پیشران‌های استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای جستجوی شغل و رفتار جستجوی شغل بر قابلیت اشتغال دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران پرداخته است. در این پژوهش کمّی که از نوع علّی- ارتباطی است، 187 نفر از دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی با استفاده از فرمول جامعه محدود دانیل و به روش تصادفی ساده به‌عنوان حجم نمونه از یک جامعه 3500 نفری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. برای ارزیابی روایی ابزار پژوهش از روایی صوری، تشخیصی و روایی سازه و برای بررسی پایایی آن از ضریب  استفاده شد که برای تمامی سازه‌ها بیش از 0/7 به‌دست آمده است. روش غالب آماری مورد استفاده در این پژوهش، مدل‌سازی معادلات ساختاری واریانس‌محور از طریق نرم‌افزار SmartPLS نسخه 3 می­ باشد. نتایج حاصل از مدل‌سازی حاکی از آن است که پیشران‌های استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای جستجوی شغل بر رفتار جستجوی شغلی دانشجویان بی‌تأثیر است؛ اما این سازه بر قابلیت اشتغال اثر مثبت و معنی‌داری را داشته است. همچنین، رفتار جستجوی شغل بر قابلیت اشتغال نیز اثرگذار می­ باشد. با توجه به نتایج به­ دست آمده در این پژوهش، راه‌اندازی شبکه دانش و اطلاعات کشاورزی در نظام آموزش عالی کشاورزی پیشنهاد می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Drivers of Social Media Usage and Job Seeking Behavior on the Employability of Students of the Faculty of Agriculture at the University of Tehran

نویسندگان [English]

  • A Alambeigi 1
  • N Esmaeili 2
  • S.Y Hedjazi 3
  • E Faham 4
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Former M.Sc. Student of Sustainable agricultural education and environment, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Assistant Professor, Research Institute for Information and Communication Technology, ACECR, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the increasing rate of competition in the graduates’ job market as well as the increase in education costs and society's expectations from the higher education system to develop employability, the current empirical research has investigated the effect of drivers of social media usage and job seeking behavior on the employability of students of Faculty of Agriculture at the University of Tehran. In this quantitative research which is a causal-relational study, 187 students (from all educational levels) were sampled from a population of 3500 cases using Daniel's limited population formula. Simple random sampling method was used to select the individual samples. A close-ended questionnaire was employed to collect data. The face, discriminant, and construct validities were checked and confirmed. Then,  coefficient was utilized to check the reliability of the research tool. The results of reliability test revealed that the coefficient for each construct was more than 0.7 as an acceptable cut-off vale. The dominant statistical method used in this research was variance-based structural equation modeling using Smart PLS 3 software. The modeling results indicated that drivers of the use of social media did not affect the job seeking behavior of students, while this construct had a positive and significant effect on the employability dimensions. Also, job seeking behavior positively and significantly affected employability dimensions. According to the results, it was suggested to set up an agricultural knowledge and information network in the agricultural higher education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social media
  • Job seeking behavior
  • Employability
  • Partial least squares
احمدی، س.، یاراحمدیان، م. ح.، و سعادتمند، ز. (1392). شناسایی شایستگی‌های محوری در آموزش مهندسی فناوری اطلاعات از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی و کارفرمایان. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، دوره 15، شماره 57، صص 36-19. DOI:10.22047/ijee.2013.2960.
برآبادی، ا.، شمس، ع.، و وایس، ن. (1399). بازدارنده‌های استفاده اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان از شبکه‌های اجتماعی در آموزش عالی کشاورزی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 12، شماره 53، صص 204-184. DOI:10.22092/jaear.2021.351571.1750.
خالدی‌فرد، ع.، شتاب بوشهری، ن.، حیدری‌نژاد، ص.، و خطیبی، ا. (1400). الگوی اشتغال پایدار دانش‌آموختگان علوم ورزشی. نشریه مدیریت ورزشی، دوره 15، شماره 1، صص 192-177. DOI:10.22059/jsm.2021.323161.2716.
دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (1398). گزارش طرح جامع مهارت افزایی و ارتقاء توان اشتغال پذیری دانشجویان. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی.
شرفی، م.، و عباسپور، ع. (1394). شناسایی قابلیت‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان دانشگاه­ ها بر اساس نظریه داده بنیاد. دو فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، دوره 3، شماره 7، صص 48-33.
عبدی، ا.، اسکندری، ف.، و جلالی، م. (1398). واکاوی تطبیقی قابلیت اشتغال دانشجویان دانشکده‏‌های کشاورزی و فنی مهندسی (مورد مطالعه دانشگاه کردستان). علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 15، شماره 2، صص 283-271. DOI:10.22034/iaeej.2020.158393.1374.
علم‌بیگی، ا.، اجاقی، س.، رضوانفر، ا.، و شاه‌پسند، م. ر. (1399). شبکه‏‌های اجتماعی و احساس خودکارآمدی شغلی کارکنان ترویج کشاورزی در استان مازندران: کاربرد نظریه استفاده و رضامندی از رسانه. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 16، شماره 1، صص 112-99. DOI:10.22034/iaeej.2020.194036.
محمدی، ف.، و صفا، ل. (1400). عوامل مؤثر بر استفاده دانشجویان کشاورزی از شبکه‌های اجتماعی مجازی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان). علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 17، شماره 2، صص 147-131.
محمدی، س.، یداله‌پور، م.، خفری، ث.، و علیزاده، ش. (1397). بررسی اهداف و انگیزه استفاده دانشجویان از شبکه‌های مجازی (فیس‌بوک، تلگرام، اینستاگرام) در دانشجویان علوم پزشکی بابل در سال 96-97. نوین سلامت، دوره 3، شماره 2، صص 81-74.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. (1399). اطلاع نگاشت (اینفوگرافیک) جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی در سال 1395. تهران: مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
مکی‌زاده، ف.، و بیگدلی، ز. (1393). نظریه شناخت اجتماعی: رویکردی مؤثر در رفتارهای اطلاعاتی. پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دوره 4، شماره 2، صص 147-131. DOI:10.22067/riis.v4i2.21206.
موحدی، ر.، سامیان، م.، ایزدی، ن.، و سپه‌پناه، م. (1398). تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی در بهبود یادگیری دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 11، شماره 48، صص 16-3.DOI:10.22092/jaear.2019.121977.
میرواحدی، س.، حسین‌پور، د.، و سلطان محمدلو، ا. (1398). تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینی دانشجویان. مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، دوره 8، شماره 29، صص 60-35. DOI:10.22054/ims.2019.10375.
 نوذری، ح.، و کریمی، ع. (1396). نقش روابط رسمی و غیررسمی (شبکه روابط اجتماعی) در اشتغال دانشجویان در دانشگاه خوارزمی. رفاه اجتماعی، شماره 64، صص 194-159.
هیر، ج.، هالت، ت.، رینگل، ک.، و سارستد، م. (1398). مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادلات ساختاری - حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM). ترجمه: امیر علم‌بیگی و محمدرضا اکبری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
Broughton, A., Foley, B., Ledermaier, S., and Cox, A. (2013). The use of social media in the recruitment process. Working paper, prepared for Acas by: Institute for Employment Studies (IES). Available at: <http://www.acas.org.uk/media/pdf/0/b/The-use-of-social-media-in-the-recruitment-...>
Brown, V. R., and Vaughn, E. D. (2011). The writing on the (Facebook) wall: The use of social networking sites in hiring decisions. Journal of Business and Psychology, 26(2), 219.-225. DOI:10.1007/s10869-011-9221-x.
Cheng, M., Adekola, O., Albia, J., and Cai, S. (2022). Employability in higher education: A review of key stakeholders' perspectives. Higher Education Evaluation and Development, 16(1), 16-31. DOI:10.1108/HEED-03-2021-0025.
Chowa, G., Masa, R., Bilotta, N., Zulu, G., and Manzanares, M. (2022). Can social networks improve job search behaviours among low-income youth in resource-limited settings? Evidence from South Africa. Development Southern Africa. DOI:10.1080/0376835X.2022.2120457.
Dacre Pool, L., and Sewell, P. (2007). The key to employability: Developing a practical model of graduate employability. Educational Training, 49(4), 277-289. DOI:10.1108/00400910710754435.
Davis, J. L. (2016). Social media. In G. Mazzoleni (Ed.), The International encyclopedia of political communication. (PP. 1-8). USA: John Wiley & Sons, Inc. DOI:10.1002/9781118541555.wbiepc004.
Deng, J., Liu, J., Deng, W., Yang, T., and Duan, Z. (2021). Redefinition and measurement dimensions of sustainable employability based on the swAge-Model. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(24), 13230. DOI:10.3390/ijerph182413230.
Diamond, A., Vorley, T., Roberts, J., and Jones, S. (2012). Behavioural approaches to understanding student choice. UK: Higher Education Academy.
Fleuren, B. P., de Grip, A., Jansen, N. W., Kant, I., and Zijlstra, F. R. (2020). Unshrouding the sphere from the clouds: Towards a comprehensive conceptual framework for sustainable employability. Sustainability, 12(16), 63-66. DOI:10.3390/su12166366.
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., and Sarstedt, M. (2022). A Primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (3 ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Hazelzet, E., Picco, E., Houkes, I., Bosma, H., and de Rijk, A. (2019). Effectiveness of interventions to promote sustainable employability: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(11), 1985. DOI:10.3390/ijerph16111985.
Hernández Pina, F., & Monroy, F. (2015). A preliminary study of teachers´ perception of core competencies for undergraduate students. Psicologí a Educativa, 21(1),11-16. DOI:10.1016/j.pse.2015.02.001.
Kaplan, A. M., and Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite the challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53, 59-68. Doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003.
Lin, H. F. (2010). Applicability of the extended theory of planned behavior in predicting job seeker intentions to use job-search websites. International Journal of Selection and Assessment, 18(1), 64-74. DOI:10.1111/j.1468-2389.2010.00489.x.
Lin, K. Y., and Lu, H. P. (2011). Why people use social networking sites: An empirical study integrating network externalities and motivation theory. Computers in Human Behavior, 27(3), 1152-1161. DOI:10.1016/j.chb.2010.12.009.
Liu, S., Wang, M., Liao, H., and Shi, J. (2014). Self-regulation during job search: The opposing effects of employment self-efficacy and job search behavior self-efficacy. Journal of Applied Psychology, 99(6), 1159. DOI:10.1037/a0036692.
Manroop, L., and Richardson, J. (2016). Job search: A multidisciplinary review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 18(2), 206-227.‏ DOI:10.1111/ijmr.12066.
McDonald, P., and Thompson, P. (2016). Social media(tion) and the reshaping of public/private boundaries in employment relations. International Journal of Management Reviews, 18, 69-84. DOI:10.1111/ijmr.12061.
McMahon, M. (2011). The systems theory framework of career development. Journal of Employment Counseling, 48(4), 170-172. DOI:10.1002/j.2161-1920.2011.tb01106.x.
Okazaki, S., and Taylor, C. R. (2013). Social media and international advertising: Theoretical challenges and future directions. International Marketing Review, 30(1), 56-71. DOI:10.1108/02651331311298573.
Ornellas, A., Falkner, K., and Stålbrandt, E. E. (2019). Enhancing graduates’ employability skills through authentic learning approaches. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 9(1), 107–120. DOI:10.1108/HESWBL-04-2018-0049.
Onyishi, I. E., Enwereuzor, I. K., Ituma, A. N., and Omenma, J. T. (2015). The mediating role of perceived employability in the relationship between core self-evaluations and job search behaviour. Career Development International, 12(1), 3-5. DOI:10.1108/CDI-09-2014-0130.
Pallis, G., Zeinalipour-Yazti, D., and Dikaiakos, M.D. (2011). Online social networks: status and trends. In A. Vakali, & L.C. Jain (Ed.) New directions in web data management. Studies in Computational Intelligence, (PP. 331). Berlin, Heidelberg: Springer.
Rusk, N., and Rothbaum, F. (2010). From stress to learning: Attachment theory meets goal orientation theory. Review of General Psychology, 14(1), 31-43.‏ DOI:10.1037/a0018123.
Singh, K., and Sharma, S. (2014). Effective use of social media for talent acquisition and recruitment. International Journal of Intercultural Information Management, 4(4), 228-234. DOI:10.1504/IJIIM.2014.067932.
Sinha, V., and Thaly, P. (2013). A review on changing trend of recruitment practice to enhance the quality of hiring in global organizations. Journal of Contemporary Management Issues, 18, 141-156.
Small, L., Shacklock, K., and Marchant, T. (2018). Employability: A contemporary review for higher
education stakeholders. Journal of Vocational Education and Training, 70(1), 148-166. DOI:10.1080/13636820.2017.1394355.
Stopfer, J. M., and Gosling, S. D. (2018). Online social networks in the work context. In C. Cooper. (Ed.), Current Issues in Work and Organizational Psychology. London: Routledge.
Van Hoye, G. (2009). Word-of-mouth as a recruitment source: An integrative model. In: D. M. Cable & K. Y. T. Yu (Ed.), Oxford Handbook of Recruitment. (PP. 251–268). New York: Oxford University Press.
Van Der Klink, J. J. L., Bültmann, U., Schaufeli, W., and Burdorf, A. (2016). Sustainable employability – definition, conceptualization, and implications: A perspective based on the capability approach. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 42(1), 71-79. DOI:10.5271/sjweh.3531.
Vignoli, M., Alcover, C. M., and Mazzetti, G. (2021). Sustainable employability in the mid and late career: An integrative review. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 37(3), 157-174. DOI:10.5093/jwop2021a16.
Williams, S., Karypidou, A., Steele, C., and Dodd, L. (2019). A personal construct approach to
employability: comparing stakeholders’ implicit theories. Education and Training, 61(4), 390-412. DOI:10.1108/ET-08-2017-0112.
Zakkariya, K. A., Nimmi, P. M., and Smitha Pradeep, A. (2020). Bridging job search and perceived employability in the labour market–a mediation model of job search, perceived employability and learning goal orientation. Journal of International Education in Business, 14(2), 176-196. DOI:10.1108/JIEB-01-2020-0008.