تحلیل عوامل مؤثر بر کاربرد کشاورزی دقیق در استان مازندران با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

طی دهه‌های گذشته کشاورزی متعارف با کاربرد بی‌رویه برخی از نهاده‌های شیمیایی باعث بروز مشکلاتی جدی در محیط‌ زیست و سلامت انسان‌ها شده‌ است. در پاسخ به این مشکلات در طی سال­ های اخیر رویکرد کشاورزی دقیق به‌عنوان یکی از رهیافت­ های کشاورزی پایدار، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. استان مازندران که از جمله استان‌های مهم تولید کننده محصولات کشاورزی در کشور بوده، وضعیت نامناسبی از نظر مصرف سموم و کودهای شیمیایی داشته و هم زمان نیازمند افزایش بهره­ وری در واحد سطح است. در همین راستا هدف این تحقیق تحلیل عوامل مؤثر بر کاربرد کشاورزی دقیق در استان مازندران بود. این پژوهش کاربردی با رویکرد کیفی و با بهره‌گیری از روش مدل‌سازی ساختاری-تفسیری به انجام رسید. در این تحقیق با مرور نظام‌مند منابع تحقیقاتی به شناسایی عوامل مؤثر بر کاربرد کشاورزی دقیق اقدام شد. سپس داده‌های لازم در قالب پرسشنامه از پاسخگویان جمع‌آوری شد. جامعه آماری تحقیق را خبرگان حوزه کشاورزی دقیق استان تشکیل دادند و نمونه‌گیری برای پنل خبرگان، هدفمند و با استفاده از روش نمونه‌گیری قضاوتی بود. تحلیل تحقیقات پیشین نشان داد که به طورکلی 10 عامل بر کاربرد کشاورزی دقیق مؤثر است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این بود که عامل‌های فنی و حرفه‌ای، اجتماعی و فردی تأثیرپذیرترین عامل‌ها در کاربرد کشاورزی دقیق و عامل‌های اقتصادی، وضعیت اراضی و نظام بهره‌برداری و عامل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان به‌عنوان تأثیرگذارترین عوامل شناخته شدند. توجه ویژه به این متغیرها در زمین به‌کارگیری کشاورزی دقیق می‌تواند به رشد و توسعه کشاورزی پایدار در استان مازندران کمک کند و بهره‌وری بیشتر را نیز به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting Precision Agriculture Implementation in Mazandaran Province Using Interpretive Structural Modeling

نویسندگان [English]

  • O Jamshidi
  • F shafiee
Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

During the past decades, with the indiscriminate use of some chemical inputs conventional agriculture has caused serious environmental and human health problems. In response to these problems, precision agriculture, as one of the sustainable agriculture approaches, has received more attention in recent years. Mazandaran province, which is one of the important agricultural producers in the country, has an un-favorable situation in terms of the use of pesticides and chemical fertilizers; that is while, the efficient utilization of resource on a per-unit area basis is necessary due to limited land. In this regard, the aim of this research was to analyze the factors affecting the application of precision agriculture in Mazandaran province. This applied research was conducted qualitatively using the Interpretive Structural Modeling (ISM) method. This study applied a systematic review of internal and external research sources to identify the factors affecting the application of precision agriculture. Then, the required data were collected in the form of a questionnaire from the respondents. The statistical population of this research consisted of experts in the field of precision agriculture in Mazandaran province, 23 of whom were selected by a purposeful and judgmental sampling method. The analysis of previous research and sources showed that generally, 10 factors are effective in the application of precision agriculture. The results of the ISM analysis indicated that technical and professional, social, and individual factors are the most influential factors in the application of precision agriculture. Furthermore, economic factors, land condition, system of operation and management, and policy-making and macro planning factors were the other most influential factors. Paying special attention to these variables in the field of applying precision agriculture can help the growth and development of sustainable agriculture in Mazandaran province and increase productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precision agriculture
  • Sustainable agriculture
  • Factors affecting
  • Interpretive structural modeling
  • MICMAC analysis
آذر، ع.، خسروانی، ف.، و جلالی، ر. (1392). تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله)، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
آرایش، م.، و صبوری، م. (1394). الزام های آموزش به کارگیری کشاورزی دقیق از دیدگاه محققان کشاورزی استان ایلام. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 35، صص 54-35:  doi.org/10.22092/jaear.2016.106340
استادقادری، م.، حنفی بجد، ا.، نعمت‌اللهی. ش.، و هلاکویی نائینی، ک. (1400). آنالیز فضایی عوامل مؤثر بر سرطان کولورکتال با استفاده از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی در ایران. مجله اپیدمیولوژی ایران، دوره 17، شماره ۱۷ صص 12-1.
اسداله‌پور، ع.، امیدی نجف آبادی، م.، و فرج اله حسینی، س.ج. (1399). موانع گذار به کشاورزی ارگانیک در بین شالیکاران استان مازندران. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 16، شماره 1، صص 246-235: doi.org/10.22034/iaeej.2020.205833.1469
امیرنژاد، ح.، حسینی یکانی، س. ع.، مجاوریان، س.، کشیری کلایی، ف.، و تسلیمی، مهسا. (1399). تعیین راهبردهای توسعه‌ی بخش کشاورزی استان مازندران. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، دوره 4، شماره 34، صص 445-421: doi.org/10.22067/jead.2021.17798.0
ایزدی، ن.، وحیاتی، د.، (1391). سازه های مؤثر بر دانش کشاورزی دقیق: مورد مطالعه اعضاء شرکت های خدمات مشاوره‌ای ترویج شهرستان شیراز. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 8، شماره 2، صص 48-35: dorl.net/dor/20.1001.1.20081758.1391.8.2.3.8
باصولی، م.، درخش، س.، اسعدی، م. (1400). شاخص‌های فرهنگی جذب گردشگران سلامت: مدل‌سازی ساختاری تفسیری. نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت، دوره 5، شماره 1، صص 82-72.
بهجویی، ا.، فرجی، م.، و ظریفیان، ش. (1393). شناسایی و اولویت­بندی موانع مؤثر بر کاربرد فناوری کشاورزی دقیق در استان آذربایجان­شرقی ازدیدگاه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان­شرقی، اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط‌ زیست و اکوسیستم های کشاورزی، تهران، 1 آذر، صص 9-1
بهمنی، پ.، و نمامیان، ف. (1399). طراحی مدل اقتصاد گردشگری شهری با رویکرد ساختاری-تفسیری. مطالعات ساختار و کارکرد شهری، دوره 7، شماره 25، صص 177-157: doi.org/10.22080/USFS.2020.17545.1891
جمشیدی، ا.، و شفیعی، ف. (1402). تحلیل عوامل بازدارنده و پیش‌برندة تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک: پژوهشی کیفی در استان مازندران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-54، شماره 2، صص 438-417: doi.org/10.22059/IJAEDR.2022.347121.669168
حسینی کردخیلی، س. س.، شیرازی، ب.، و مهدوی، ا. (1399). سیاست‌گذاری زنجیره تأمین دیجیتال در حوزه کشاورزی دقیق استان مازندران به روش AHP، سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، شاهرود، 16 الی 19 شهریور، صص 334-328
حسینی، س. م.، چیذری، م؛ و بردبار، م. (1389). بررسی زیربناهای امکان کاربرد کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان فارس. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 6، شماره 2، صص 49-35.
دهقانی، ب. (1400). فناوری‌های نوپدید در کشاورزی و غذا با رویکرد زنجیره تأمین. تهران: انتشارات تربیت مدیر.
رجب‌پور، ا. (1394). مدل‌سازی ساختاری تفسیری از عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 4، شماره 13، صص 85-69.
زارع مهرجردی، م.، خدایی، م.، ضیاآبادی، م.، و فتحی، ف. (1394). امکان سنجی کاربرد تکنولوژی های کشاورزی دقیق در تولید محصول پسته شهرستان رفسنجان از دیدگاه کارشناسان کشاورزی. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 8، شماره 3، صص 9-1.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران. (1397). چکیده مطالعات آمایش استان مازندران. معاونت هماهنگی برنامه و بودجه، گروه برنامه ریزی، آمایش و بهره وری. منتشر نشده
سند توسعه کشاورزی. (1401). سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران. بخش زراعت و اصلاح نباتات، منتشر نشده.
شیرخانی، م.، پزشکی راد، غ.، و صدیقی، ح. (1395). ارزیابی میزان آگاهی کارشناسان کشاورزی استان تهران نسبت به کشاورزی دقیق. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)، دوره 47، شماره 3، صص 657-672.
عیدی، ا.، کاظمیه، ف. طریفیان، ش.، و میرلو، س. (1399). تحلیل مسائل و مشکلات کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، دوره 30، شماره 1، صص 223-211.
قلی‎خانی فراهانی، ن. (۱۳۹۴). تحلیل و بررسی موانع موجود درپذیرش کشاورزی دقیق توسط کشاورزان پیشرو ایران. همایش بین‎المللی پژوهش‎های کاربردی در کشاورزی، شرکت تعاونی علم گستران پیشتاز ایرانیان. تهران، 1 خرداد
کشاورز، م. (1398). شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعه گردشگری پایدار شهری با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)، مطالعه موردی شهر خرم‌آباد. گردشگری شهری، دوره 6، شماره 1، صص 134-121: doi.org/10.22059/jut.2019.246390.414
ولی‌زاده، ن.، حاجی، ل.، و خان نژاد، س. (1400). واکاوی رانه های پذیرش پهپادهای کشاورزی در زارعت گندم. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 17، شماره 2، صص 263-251: dorl.net/dor/20.1001.1.20081758.1400.17.2.16.4
یزدانی‌فر، ع.، نوراله نوری‌وندی، آ.، و عمانی، ا. (1394). موانع بازدارنده استفاده از کشاورزی دقیق در تعاونی‌های زراعی شهرستان دزفول. مجله تعاون و کشاورزی، دوره 4، شماره 16، صص 75-57.
 
Attri, R., Dev, N., and Sharma, V. (2013). Interpretive structural modelling (ISM) approach: An overview. Research Journal of Management Sciences, 2319(2), 1171.
Auernhammer, H., and Demmel, M. (2015). State of the Art and future requirements. Precision Agriculture Technology for Crop Farming, CRC Press, 299-346
 Barnes, A. P., Soto, I., Eory, V., Beck, B., Balafoutis, A., Sánchez, B., ... and Gómez-Barbero, M. (2019). Exploring the adoption of precision agricultural technologies: A cross regional study of EU farmers. Land use policy, 80, 163-174: doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.10.004
Benton, T. (2016). The many faces of food security. International Affairs, 92(6), 1505-1515: doi.org/10.1111/1468-2346.12755
Brouder, S. M., Volenec, J. J., and Arnall, D. B. (2018). Precision agriculture: Finding sustainable solutions for agriculture. Agronomy Journal, 110(6), 1-2: doi.org/10.5772/intechopen.101759
Castle, M. H., Lubben, B. D., and Luck, J. D. (2016). Factors influencing the adoption of precision agriculture technologies by nebraska producers. Lincoln, NE, USA: UNL Digital Commons.
Faisal, M. N. (2010). Analysing the barriers to corporate social responsibility in supply chains: an interpretive structural modelling approach. International Journal of Logistics: Research and Applications, 13(3), 179-195.
Fountas, S., Pedersen, S.M., and Blackmore, S. (2005). ICT in precision agriculture – diffusion of technology: doi.org/10.13140/2.1.1586.5606.
Govaerts, B., Sayre, K. D., Lichter, K., Díaz-Zorita, M., and Duitama, J. (2020). Precision agriculture for smallholder farmers in developing countries. Agronomy for Sustainable Development, 40(2), 1-17.
Isgin, T., Bilgic, A., Forester, D., and Batte, M.T. (2008). Using count data models to determin the factors effecting farmers quantity decisions of precision farming technology adoption. Computers and Electornics in Agriculture. 62(2), 231-242
ISPA. International Society of Precision Agriculture. Precision Ag Definition, Available at: <https://www.ispag.org>
Jena, J., Sidharth, S., Thakur, L. S., Kumar Pathak, D., and Pandey, V. C. (2017). Total interpretive structural modeling (TISM): Approach and application. Journal of Advances in Management Research, 14(2), 162-181: doi.org/10.1108/JAMR-10-2016-0087
Kernecker, M., Knierim, A., Wurbs, A., Kraus, T., and Borges, F. (2020). Experience versus expectation: Farmers’ perceptions of smart farming technologies for cropping systems across Europe. Precision Agriculture, 21, 34–50: doi.org/10.1007/s11119-019-09651-z
Khanal, S., Fulton, J., and Shearer, S. (2017). An overview of current and potential applications of thermal remote sensing in precision agriculture. Computers and Electronics in Agriculture, 139, 22-32: doi.org/10.1016/j.compag.2017.05.001
Kubule, A., indzere,. Z., and muiziece, I. (2019). Modelling of the bioeconomy system using interpretive structural modeling. Agronomy Research, 17(4), 1665–1678: doi.org/10.15159/ar.19.170
Kumar, A., and Dixit, G. (2018). An analysis of barriers affecting the implementation of e-waste management practices in India: A novel ISM-DEMATEL approach. Sustainable Production and Consumption, 14, 36-52: doi.org/10.1016/j.spc.2018.01.002
Michels, M., Fecke, W., Feil, J. H., Musshoff, O., Pigisch, J., and Krone, S. (2020). Smartphone adoption and use in agriculture: Empirical evidence from Germany. Precision Agriculture, 21, 403-425: doi.org/10.1007/s11119-019-09675-5
Pandit, M., and Student, G. (2012). Adoption and Non-adoption of Precision farming Technologies by Cotton farmers. Department of Agricultural Economics and Agribusiness Louisiana State University. Selected Paper prepared for presentation at the Agricultural & Applied Economics Association’s 2012 AAEA Annual Meeting, Seattle, Washington. Available at <https://ageconsearch.umn.edu/record/125004/files/nested_main%20_1_.pdf >
Paustian, M., and Theuvsen, L. (2017). Adoption of precision agriculture technologies by German crop farmers. Precision agriculture, 18, 701-716.
Rogers, E. M., Singhal, A., and Quinlan, M. M. (2014). Diffusion of innovations. In An integrated approach to communication theory and research (pp. 432-448). Oxfordshire, Routledge.
Rosenzweig, C., Mbow, C., Barioni, L. G., Benton, T. G., Herrero, M., Krishnapillai, M., ... & Portugal-Pereira, J. (2020). Climate change responses benefit from a global food system approach. Nature Food, 1(2), 94-97: doi.org/10.1038/s43016-020-0031-z
Saiz-Rubio, V., and Rovira-Más, F. (2020). From smart farming towards agriculture 5.0: A review on crop data management. Agronomy, 10(2), 207: doi.org/10.3390/agronomy10020207
Shahabadkar, P., Hebbal, S. S., and Prashant, S. (2012). Deployment of interpretive structural modeling methodology in supply chain management-an overview. International Journal of Industrial Engineering & Production Research, 23(3), 195-205.
Tamirat, T. W., Pedersen, S. M., and Lind, K. M. (2018). Farm and operator characteristics affecting adoption of precision agriculture in Denmark and Germany. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B—Soil & Plant Science, 68(4), 349-357: doi.org/10.1080/09064710.2017.1402949
Tey, Y. S., and Brindal, M. (2012). Factors influencing the adoption of precision agricultural technologies: A review for policy implications. Precision agriculture, 13, 713-730.
Wang, H., Chen, C., Wang, Y., Li, Y., and Zhang, M. (2018). Big data-driven precision agriculture. Journal of Integrative Agriculture, 17(9), 1979-1992.
Watcharaanantapong, P., Roberts, R. K., Lambert, D. M., Larson, J. A., Velandia, M., English, B. C., ... & Wang, C. (2014). Timing of precision agriculture technology adoption in US cotton production. Precision agriculture, 15, 427-446: doi.org/10.1007/s11119-013-9338-1
WHO. (2020). Cancer today, Estimated number of new cases in 2020, all cancers, both sexes, all ages. Avilable at: <https://gco.iarc.fr/today/online-analysis->.
Yarashynskaya, A., and Prus, P. (2022). Precision agriculture implementation factors and adoption potential: the case study of polish agriculture. Agronomy, 12(9), 2226: doi.org/10.3390/agronomy12092226
Zhang, Q. (2016). Precision agriculture technology for crop farming. Oxfordshire, Taylor & Francis.