تدوین مدل مطلوب کسب و کار در زنجیره ارزش محصول برنج استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار آموزشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

چکیده

توسعه،‌ تکمیل یا ایجاد زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی، راه‌کار اساسی برای بهبود عملیات تولید، بازاررسانی و بازرگانی محصولات کشاورزی است زیرا منافع حاصل از آن، نصیب عوامل و بازیگران آن زنجیره به‌ویژه تولیدکنندگان می‌شود. هدف این پژوهش تدوین مدل مطلوب کسب و کار در زنجیره ارزش محصول برنج استان مازندران بود. جامعه آماری، شامل کلیه فعالین بازار و تجار محصولات زراعی، کارخانه‌های فرآوری، تولیدکنندگان برتر و سازمان‌های درگیر و مرتبط با محصولات کشاورزی به‌ویژه برنج در استان مازندران بودند. از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. با استفاده از روش گروه‌های کانونی و برگزاری جلسات مشارکتی با رویکرد طوفان فکری و انجام مصاحبه با‌20 تن در قالب پرسشنامه، داده‌ها جمع‌آوری شدند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم‌افزار اکسپرت چویس 11 بهره گرفته شد. در ادامه، بر اساس معیارهای اصلی و زیر‌معیار مورد نظر خبرگان استان، مدل مناسب کسب و کار زنجیره ارزش برنج مازندران تدوین شد. نتایج این پژوهش نشان داد، از بین مدل‌های چهارگانه کسب و کار در زنجیره ارزش، مدل ارکستر با وزن نسبی (0/328)، مدلی مطلوب برای ایجاد، توسعه و ترویج ساختار زنجیره ارزش برنج در استان مازندران است.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of A Desirable Business Model in the Value Chain of Rice Products in Mazandaran Province

نویسنده [English]

  • A Asadollahpour
Assistant Professor, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Sari, Iran
چکیده [English]

The development or creation of value chains of agricultural products is the basic solution to improve the production, marketing and trading of agricultural products because the profit from it goes to the agents and actors of that chain, especially the producers. The purpose was to develop a desirable business model in the value chain of rice products in Mazandaran province. The population was all market participants and traders of agricultural products, processing factories, top producers and organizations involved and related to agricultural products, especially rice in Mazandaran province. The Purposive sampling method was used. Focus groups and collaborative meetings with a brainstorming approach were used for data collection with interviewing 20 people by questionnaire. The Analytic Hierarchy Process method and Expert Choice11 software were used for analyzing data. Based on the main criteria and sub-criteria, a suitable business model for Mazandaran rice value chain was developed. The results showed that the Orchestra model with a relative weight (0.328) was the optimal model for the development and extension of the rice value chain in Mazandaran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value chain
  • Brainstorming
  • Analysis hierarchical process
  • Rice
اردستانی، م. (1396). طراحی سیاست‌های حمایتی برای توسعه زنجیره ارزش محصولات عمده باغی صادراتی: مطالعه موردی پسته و خرما. مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، وزارت جهاد کشاورزی.
اسدپور، ح.، اسداله پور، ع.، و آشکار، م. (1401). بررسی و تدوین ساختار جامع زنجیره ارزش محصولات منتخب کشاورزی با تأکید بر صادرات و الزامات پایداری آن در ایران‌)فاز اول(. تهران: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
اسدپور، ح.، و اسداله پور، ع. (1399). توسعه زنجیره ارزش پایدار محصولات باغبانی در ایران با تأکید بر صادرات. مجموعه مقالات هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست پایدار، کرج، 7-6 آبان ماه، صص 150-137.
اصغرزاده، ف. (1392). محاسبه ارزش‌افزوده تولید تابلوهای برق در شرکت خزر بر اساس مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع. سازمان مدیریت صنعتی ایران.
پایدار، م.، کاظمی، م.، و صفایی، ع. (1397). طراحی شبکه زنجیره تأمین برنج، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها، مشهد، 22-21 شهریور، صص449-441.
چرخ تابیان، ط.، مجردی، غ.، گیبرسنت، گ.، و قلی زاده، ح. (1400 ). تحلیل کیفی چالش‌های پیش روی شکل‌گیری زنجیره ارزش سیب‌زمینی در استان همدان (مورد مطالعه: کشاورزان پیشرو). مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 18، شماره 1، صص 65-49. 20.1001.1.20081758.1401.18.1.4.7 DOI:
حسن‌پور، ب. (1400). ساماندهی بازار محصولات کشاورزی از طریق استراتژی تشکیل زنجیره ارزش کشاورزی. دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران،  کردستان، 12-11 خردادماه.
حسن‌پور، ب. (1399). تبیین، اهمیت و مدل اجرایی تشکیل زنجیره‌های ارزش در حوزه محصولات باغبانی. تهران: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
خالدی، م.، صفرخانلو، ا.، و خورشیدیان، م. (1393). بررسی و تحلیل زنجیره ارزش محصول برنج در ایران. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی، تهران، 29-28 آبان ماه.
خالدی، م.، و امجدی، ا .(1388). اهمیت و کاربرد مدیریت زنجیره عرضه در بخش کشاورزی و صنایع وابسته آن، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، کرج، 14 بهمن ماه، صص 2518-2515.
رضائی، ر.، منگلی، ن.، و صفا، ل. (1396). اثر میانجی بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب و کارهای گلخانه‌ای در شهرستان جیرفت. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 13، شماره 1، صص 210-195. DOI: 20.1001.1.20081758.1396.13.1.13.1
رضائی، ر.، مهاجری، ع.، صفا، ل.، برزگر، ط.، و خسروی، ی. (1401). مدل‌سازی کیفی مشکلات زنجیره ارزش محصولات گلخانه‌ای در استان زنجان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 18، شماره 2، صص 17-1.                    DOI: 20.1001.1.20081758.1401.18.2.1.6
رنجبر، ه.، حقدوست، ع. ه.، صلصالی، م.، خوشدل، ع.، سلیمانی، م. ع.، و بهرامی، ن. (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع. نشریه پژوهش سلامت و نظامی، دوره 10، شماره 3، صص 250-238.
ساعی، ر. (1400). عوامل مؤثر بر توانمندی اقتصادی روستاییان در استان آذربایجان شرقی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 17، شماره 2، صص 216-199. 20.1001.1.20081758.1400.17.2.13.1   DOI:
سلیمانی سدهی، م .(1393). نگرش‌های حاکم بر مدیریت زنجیره تأمین، ماهنامه لجستیک و زنجیره تأمین، شماره 30، صص 5-2.
قدسی پور، س. ح. (1395). فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP). تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران)، چاپ دوازدهم.
محمدی، ع.، و عواطفی اکمل، ف. (1400). تحلیل موانع اثربخشی دوره‌های ترویج کشاورزی در استان کرمانشاه. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 17، ویژه‌نامه، صص 38-27.
وزارت جهاد کشاورزی.(1401). آمارنامه کشاورزی سال زراعی 1400. تهران: وزارت جهاد کشاورزی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، 93 ص. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <https://amar.maj.ir> .
 
Miguel, A., Speelmanb, S., Desseinb, J., and Huylenbroeckb, G. (2017). Assessment of socio-economic configuration of value chains: A proposed analysis framework to facilitate integration of small rural producers with global agribusiness, International Food and Agribusiness Management Review, 20(1), 25 – 43.
Chengappa, P. G. (2018). Development of agriculture value chains as a strategy for enhancing farmers’ income. Agricultural Economics Research Review, 31(1), 1-12.
Chiambo, P. J., Coelho, J. P., Soares, F. B., and Salumbo, A. (2020). Understanding the rice value chain in Angola: Constraints, opportunities, and strategy to increase productivity. Direct Research Journal of Agriculture and Food Science, 8 (4), 81-95.
Demont, M., and Rutsaert, P. (2017). Restructuring the vietnamese rice sector: Towards increasing sustainability, sustainability. Sustainability, 9(2), 1-15.
Demont, M. (2013). Reversing urban bias in African rice markets: A review of 19 national rice development strategies. Global Food Security, 2(3), 172–181.
Demont, M., and Rizzotto, A.C. (2012). Policy sequencing and the development of rice value chains in Senegal. Development Policy Review, 30(4), 451–472.
FAO. (2022). Rice market monitor. available at: <https://www.fao.org/3/I9243EN/i9243en.pdf>.
FAO. (2019). Rice value chain analysis in Tamil Nadu, India, Available at: <http://www.fao.org/3/i8367en/i8367en.pdf>.
Feizabadi, Y. (2011). Study of rice Marketing system in Iran. 85th Annual Conference of the Agricultural Economics Society, Warwick University, 18 - 20 April.
Guritno, A. D. (2018). Agriculture value chain as an alternative to increase better income’s distribution: The case of Indonesia. In: Agricultural Value Chain. (PP. 3-17), UK: Intech Open Publisher.
Porter, M. E. (1998). The competitive advantage of nations. New York: Oxford University press.
Saaty, T. L. (1994). Highlights and critical points in the theory and application of the Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operational Research, 74 (3), 426-447.
Schweizer, L. (2005). Concept and evolution of business models. Journal of General Management, 31(2), 37-56.
Thiele, G., Devaux, A., Reinoso, I., Pico, H., Montesdeoca, F., Pumisacho, M., Andrade-Piedra, J., Velasco, C., Flores, P., Esprella, R., Thomann, A., Manrique, K., and Horton, D.(2011). Multi-stakeholder platforms for linking small farmers to value chains: Evidence from the Andes. International Journal of Agricultural Sustainability, 9(3), 423-433.
Tinsley, R. (2012). Rice value chain analysis – sokoto State Nigeria (NIG 244), Winrock International Nigeria Farmer-to-Farmer Program, Available at: <https://webdoc.agsci.colostate.edu/smallholderagriculture/RiceValueChain.pdf>.
United Nations Industrial Development Organization.(2009). Agro-value chain analysis and development, the UNIDO approach. A staff working paper, Vienna, Austria. 75p.
Wilcock, D.C., and Jean-Pierre, F.(2012). Haiti rice value chain assessment: Rapid diagnosis and implications for program design. Oxfam America Research Backgrounders. available at: <http://www.oxfamamerica.org/publications/haiti-rice-value-chain-research>.