تحلیل رفتار محیط زیست گرایانه زنان روستایی در برداشت گیاهان مرتعی: بینش هایی برای تغییرات رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‏آموخته دکتری، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

برداشت بیش از حد گیاهان مرتعی برای مصارف مختلف، نگرانی‏ ها در مورد انقراض گونه‏ های گیاهی را افزایش داده ‏است. از این رو، مطالعه حاضر نیاز به تغییر الگوهای ذهنی در مورد نوع و نحوه برداشت گیاهان مرتعی را مورد تأکید قرار می‏ دهد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل روانشناختی رفتار محیط ‎زیستی زنان روستایی در برداشت گیاهان مرتعی انجام شد. برای این منظور از نسخه‏ی توسعه ‎یافته نظریه رفتار برنامه ‏ریزی شده استفاده شد. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه از نوع توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری پژوهش زنان روستایی شهرستان نقده (17756نفر) بودند که 384 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ‎ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. برآورد حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انجام شد. مدل پژوهش با گردآوری داده از 372 نفر از زنان روستایی شهرستان نقده مورد ارزیابی قرار گرفت. برای جمع‏آوری داده ‏ها از پرسشنامه محقق ‎ساخته به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد که روایی و پایایی (0/83ـ 0/71 =α) آن مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ‏های تحقیق از نرم افزار Smart-PLS3 استفاده شد. یافته ‏های پژوهش نشان داد که تأثیر پنج متغیر نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتار درک‏شده، هنجارشخصی و خودپنداره بر نیت مستقیم و معنی ‏دار بود. افزون بر این، بر اساس نتایجِ مدل‌سازی معادلات ساختاری، متغیر نیت به طور معنی ‏داری رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل را واسطه ‎گری می‌کند. متغیرهای مستقل به ترتیب توانستند 64 درصد و 45 درصد از واریانس متغیرهای نیت رفتاری و رفتار زیست‏ محیطی زنان روستایی را در برداشت گیاه مرتعی تبیین کنند. از منظر کاربرد نتایج، پژوهش حاضر بینش‌های ارزشمندی در زمینه چگونگی تحلیل نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتار درک‏شده، هنجار شخصی و خودپنداره زنان در سیاست‏گذاری و تصمیم‏گیری در مورد مدیریت مراتع را ارائه ‏می‏ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Pro-environmental Behavior of Rural Women in Harvesting Rangeland Plants: Insights for Behavioral Changes

نویسندگان [English]

  • L Haji 1
  • N Valizadeh 2
1 Former Ph.D. Student, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The over-harvesting of rangeland plants for various purposes has led to growing concerns about the extinction of plant species. Therefore, present study highlights the need to change mental patterns regarding the type and method of harvesting rangeland plants. The present study aimed at psychological analysis of rural women's environmental behavior in harvesting rangeland plants using the extended Theory of Planned Behavior (TPB). This study is a descriptive-correlational study. The statistical population of the research was rural women of Naghadeh County (17756 people), of which 384 cases were selected as a sample using stratified random sampling method with proportional assignment. The estimation of the sample size was done using the Karjesi and Morgan table. The research model was tested with 372 rural women of Naghadeh County. A structured and researcher-made questionnaire was used to collect data, and its validity and reliability (α= 0.71-0.83) were verified using diverse indices. Smart-PLS3 software was employed to test the research hypotheses. The research findings showed that the effect of five variables attitude, subjective norm, perceived behavioral control, personal norm, and self-identity on intention was statistically significant. Moreover, based on the results of structural equation modeling, the intention significantly mediates the relationship between dependent and independent variables. Furthermore, the independent variables were able to explain 64% and 45% of the variance of rural women's behavioral intention and environmental behavior in harvesting rangeland plants, respectively. From a practical perspective, the current research provides invaluable insights for using the variables attitude, subjective norm, perceived behavioral control, personal norm, and self-identity in policy-making and decision-making, which can encourage rural women to adopt environmental behavior in rangelands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rangeland conservation
  • Rangeland plants
  • Environmental psychology
  • Rural women
  • Naghadeh county
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی. (1398). منابع طبیعی در رسانه. گزارش سالانه منابع طبیعی و آبخیزداری استان. ارومیه.
بهروزه، س.، حاجی، ل.، و آقاعباسی، ن. (1398). عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت‏های کشاورزی روستاهای شهرستان جیرفت. تعاون و کشاورزی، سال هشتم، شماره 32، صص،32-1.
حاجی، ل،. مؤمنپ‏پور، ی،. و کریمی، ح. (1400). تحلیل نیت رفتـاری اسـتفاده از سیسـتم‏ هـای آبیـاری خورشـیدی در بخـش کشاورزی شهرستان نقده: همگرایی مدل‏ های TPB و TAM. مجله علوم ترویج و آموزش کشـاورزی ایـران، جلـد 17، شماره 1، صص 52ـ37. https://doi: 10.22034/IAEEJ.2021.275508.1602
رستمی ‏هیر، میترا. (1398). تخریب منابع طبیعی با برداشت بی رویه گیاهان دارویی. اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست،اردبیل.https://civilica.com/doc/961437
سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی استان آذربایجان‏ غربی. (1399). گزارش اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی شـهرسـتان‏ های اسـتان آذربایجان غربی؛ به همراه قابلیت‏ ها، تنگناها و اقدامات اساسی. ارومیه.
قاسمی، م.، بادسار، م.، و فلاحتی، ل. (1401). بررسی نقش متغیرهای روانشناختی بر توانمندسازی زنان روستایی در خفاظت از محیط‏زیست. پژوهش ‏های محیط ‏زیست، سال13، شماره26، صص، 335-354.
قنبری، ی.، حجاریان، ا.، انصاری، ر.، و کیانی، ف. (1391). شناسایی عوامل و موانع مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان فریدون شهر). مجلة پژوهش و برنامه‏ریزی روستایی، شمارة دوم، صص، 71-87.
کریمی، س.، و علی توکلی، ف. (1401). بررسی نقش دانش زیست محیطی در شکل گیری رفتار محیط زیست گرایانه زنان تسهیلگر روستایی سازمان جهاد کشاورزی استان قم. روستا و توسعه، سال 25،شماره 98، صص 111-132. https://doi: 10.30490/rvt.2021.352099.1279
گلچویی دیوا، ش.، و جلالیان، س. ا. (1401). مطالعه رفتار زیست‏ محیطی زنان روستای با استفده از تئوری ارزش-عقیده-هنجار مطالعه موردی: روستای دیوا شهرستان زابل. پژوهش ‏های جغرافیای انسانی، دوره 54، شماره 3،صص 1159-1143. https://doi:10.22059/jhgr.2022.328649.1008360
مرکز آمار ایران. (1395). سالنامه آماری، نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن. تهران.
نعیمی، ا.، رضائی، ر. ا.، و موسی‏پور، ک. (1397). تحلیل سازه ‏های محیط‏ زیستی تأثیرگذار بر رفتار حفاظت از محیط ‏زیست روستاییان شهرستان باغملک استان خوزستان. مجله علوم ترویج و آموزش کشـاورزی ایـران، جلـد14، شماره 1، صص 22-1.
نودهی، ن.، سپهری، ع.، و مختارپور، م. (1400). بررسی تأثیر شدت‏های مختلف بر برداشت بر نرخ زادآوری گونه  Salicornia herbacea L (مطالعه موردی: تالاب گمیشان، گرگان). نشریه علمی مرتع، سال پانزدهم، شماره اول، صص،146-155.DOR: 20.1001.1.20080891.1400.15.1.12.7
ولی‏ زاده، ن.، حاجی، ل.، و خان‏ نژاد، س. (1400). واکاوی رانه‏ های پذیرش پهپادهای کشاورزی در زارعت گندم. مجله علوم ترویج و آموزش کشـاورزی ایـران، جلـد17، شماره 2، صص 251-263.DOR: 20.1001.1.20081758.1400.17.2.16.4
 
Abadi, B., Azizi-Khalkheili, T., & Morshedloo, M. R. (2021). Farmers' behavioral intention to cultivate medicinal and aromatic plants in farmlands: solutions for the conservation of rangelands. Rangeland Ecology & Management75, 141-151.‏ https://doi.org/10.1016/j.rama.2020.12.007
Ateş, H. (2020). Merging theory of planned behavior and value identity personal norm model to explain pro-environmental behaviors. Sustainable Production and Consumption24, 169-180.‏ https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.07.006
Azimi, M., Haghdadi, M., Riyazinia, V., & Molnár, Z. (2020). Expert understandings on rangeland ecosystem services and their sustainable management (Atrak River Basin, NE Iran). Environmental Resources Research8(2), 109-120.‏
Borges, J. A. R., Lansink, A. G. O., Ribeiro, C. M., & Lutke, V. (2014). Understanding       farmers’ intention to adopt improved natural grassland using the theory of planned            behavior. Livestock Science, 169, 163-174. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2014.09.014
Brunson, M. (2014). Unwanted no more: land use, ecosystem services, and opportunities for resilience in human-influenced shrublands. Rangelands36(2), 5-11.‏ https://doi.org/10.2111/RANGELANDS-D-13-00064.1
Cai, S., Long, X., Li, L., Liang, H., Wang, Q., & Ding, X. (2019). Determinants of intention and behavior of low carbon commuting through bicycle-sharing in China. Journal of cleaner production212, 602-609. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.072
Christensen, P. N., Rothgerber, H., Wood, W., & Matz, D. C. (2004). Social norms and identity relevance: A motivational approach to normative behavior. Personality and Social Psychology Bulletin30(10), 1295-1309. https://doi.org/10.1177/0146167204264480
Clark, W. A., Finley, J. C., (2007). Determinants of water conservation intention in Blagoevgrad, Bulgaria. Journal of Social Sciences Natural Resources, 20 (7), 613-627. https://doi.org/10.1080/08941920701216552
Ding, Z., Jiang, X., Liu, Z., Long, R., Xu, Z., & Cao, Q. (2018). Factors affecting low-carbon consumption behavior of urban residents: A comprehensive review. Resources, Conservation and Recycling, 132, 3-15.‏ https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.01.013
Fielding, K. S., McDonald, R., & Louis, W. R. (2008). Theory of planned behaviour, identity and intentions to engage in environmental activism. Journal of environmental psychology28(4), 318-326.‏ https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.03.003
Fishbein, M., & Ajzen, I. (2011). Predicting and changing behavior: The reasoned action approach. Taylor & Francis.‏
Greaves, M., Zibarras, L. D., & Stride, C. (2013). Using the theory of planned behavior to explore environmental behavioral intentions in the workplace. Journal of Environmental Psychology34, 109-120. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2013.02.003
Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis, 7th ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
Haji, L., & Hayati, D. (2022). Analysis of internal processes of conflict behavior among Iranian rangeland exploiters: Application of environmental psychology. Frontiers in Psychology13, 957760.‏ https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.957760
Haji, L., & Hayati, D. (2023). Causes of Conflict in Rangelands Exploitation: Evidence from Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 25(4): 785-801.‏
Haji, L., Hayati, D., Rezaei-Moghaddam, K., & Ghanbarian, G. A. (2023). Toward Co-management of Iran's Rangelands: Combining Stakeholder Analysis and Social Networks Analysis. Global Ecology and Conservation, e02572.‏ https://doi.org/10.1016/j.gecco.2023.e02572
Haji, L., Valizadeh, N., & Hayati, D. (2020a). The role of local communities in sustainable land and forest management. In Spatial Modeling in Forest Resources Management: Rural Livelihood and Sustainable Development (pp. 473-503). Cham: Springer International Publishing.‏ https://doi.org/10.1007/978-3-030-56542-8_20
Haji, L., Valizadeh, N., Rezaei-Moghaddam, K., and Hayati, D. (2020b). Analyzing Iranian farmers' behavioral intention towards acceptance of drip irrigation using extended technology acceptance model. Journal of Agricultural Science and Technology, 22(5), 1177-1190.
Han, H. (2021). Consumer behavior and environmental sustainability in tourism and hospitality: A review of theories, concepts, and latest research. Journal of Sustainable Tourism29(7), 1021-1042.‏ https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1903019
Karimi, S. (2019). Pro-environmental behaviours among agricultural students: An examination of the value-belief-norm theory. Karimi, S.(2019). Pro-Environmental Behaviours among Agricultural Students: An Examination of the Value-Belief-Norm Theory. Journal of Agricultural Science and Technology21(2), 249-263.‏ http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3398141
Kepe, T. (2008). Beyond the numbers: understanding the value of vegetation to rural livelihoods in Africa. Geoforum39(2), 958-968.‏ https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2007.10.004
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement30(3), 607-610.‏ https://doi.org/10.1177/001316447003000308
Kumar, A. (2019). Exploring young adults’e-waste recycling behaviour using an extended theory of planned behaviour model: A cross-cultural study. Resources, Conservation and Recycling141, 378-389.‏ https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.10.013
Mannetti, L., Pierro, A., & Livi, S. (2004). Recycling: Planned and self-expressive behaviour. Journal of environmental psychology24(2), 227-236.‏ https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2004.01.002
Mullan, B., Wong, C., & Kothe, E. (2013). Predicting adolescent breakfast consumption in the UK and Australia using an extended theory of planned behaviour. Appetite62, 127-132.‏ https://doi.org/10.1016/j.appet.2012.11.021
Pourghasem, F., Alibaygi, A. H., & Papzan, A. (2020). Rural Women's Environmental Literacy in Kermanshah Province: An Extension Perspective. Journal of Agricultural Science and Technology22(4), 919-934.‏
Reid, R. S., Fernández-Giménez, M. E., & Galvin, K. A. (2014). Dynamics and resilience of rangelands and pastoral peoples around the globe. Annual Review of Environment and Resources39, 217-242.‏ https://doi.org/10.1146/annurev-environ-020713-163329
Ru, X., Qin, H., & Wang, S. (2019). Young people’s behaviour intentions towards reducing PM2. 5 in China: Extending the theory of planned behaviour. Resources, Conservation and Recycling141, 99-108.‏‏ https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.10.019
Sankey, T. T., Leonard, J. M., & Moore, M. M. (2019). Unmanned aerial vehicle− Based rangeland monitoring: examining a century of vegetation changes. Rangeland Ecology & Management72(5), 858-863.‏ https://doi.org/10.1016/j.rama.2019.04.002
Savari, M., Eskandari Damaneh, H., & Damaneh, H. E. (2021). Factors influencing farmers’ management behaviors toward coping with drought: evidence from Iran. Journal of Environmental Planning and Management64(11), 2021-2046.‏ https://doi.org/10.1080/09640568.2020.1855128
Savari, M., Naghibeiranvand, F., & Asadi, Z. (2022). Modeling environmentally responsible behaviors among rural women in the forested regions in Iran. Global Ecology and Conservation35, e02102.‏ https://doi.org/10.1016/j.gecco.2022.e02102
Sawitri, D. R., Hadiyanto, H., & Hadi, S. P. (2015). Pro-environmental behavior from a socialcognitive theory perspective. Procedia Environmental Sciences23, 27-33.‏ https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.01.005
Shi, H., Fan, J., & Zhao, D. (2017). Predicting household PM2. 5-reduction behavior in Chinese urban areas: An integrative model of Theory of Planned Behavior and Norm Activation Theory. Journal of Cleaner Production145, 64-73. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.169
Si, H., Shi, J. G., Tang, D., Wu, G., & Lan, J. (2020). Understanding intention and behavior toward sustainable usage of bike sharing by extending the theory of planned behavior. Resources, Conservation and Recycling152, 104513.‏ https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104513
Soliman, M. (2021). Extending the theory of planned behavior to predict tourism destination revisit intention. International Journal of Hospitality & Tourism Administration22(5), 524-549. https://doi.org/10.1080/15256480.2019.1692755
Stryker, S., & Burke, P. J. (2000). The past, present, and future of an identity theory. Social psychology quarterly, 284-297.‏ https://doi.org/10.2307/2695870
Valizadeh, N., Esfandiyari Bayat, S., Bijani, M., Hayati, D., Viira, A. H., Tanaskovik, V., Kurban, A., & Azadi, H. (2021). Understanding farmers’ intention towards the management and conservation of wetlands. Land10(8), 860.‏ https://doi.org/10.3390/land10080860
Wang, S., Fan, J., Zhao, D., Yang, S., & Fu, Y. (2016). Predicting consumers’ intention to adopt hybrid electric vehicles: using an extended version of the theory of planned behavior model. Transportation43, 123-143.‏ https://doi.org/10.1007/s11116-014-9567-9
Wang, Z., Zhang, B., Yin, J., & Zhang, Y. (2011). Determinants and policy implications for household electricity-saving behaviour: Evidence from Beijing, China. Energy Policy39(6), 3550-3557.‏ https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.03.055
Wauters, E., Bielders, Ch., Poesen, J., Govers, G., & Mathijs, E. (2010). Adoption of soil conservation practices in Belgium: An examination of the theory of planned behavior in the agri-environmental domain. Journal of Land Use Policy, 27, 86–94. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2009.02.009
Whitmarsh, L., & O'Neill, S. (2010). Green identity, green living? The role of pro-environmental self-identity in determining consistency across diverse pro-environmental behaviours. Journal of environmental psychology30(3), 305-314.‏ https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2010.01.003
Yazdanpanah, M., & Forouzani, M. (2015). Application of the Theory of Planned Behaviour to predict Iranian students' intention to purchase organic food. Journal of Cleaner Production107, 342-352.‏ https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.02.071
Yazdanpanah, M., Komendantova, N., & Ardestani, R. S. (2015). Governance of energy transition in Iran: Investigating public acceptance and willingness to use renewable energy sources through socio-psychological model. Renewable and Sustainable Energy Reviews45, 565-573.‏ https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.02.002