تحلیل تجارب زیسته اعضای هیئت‌علمی کشاورزی از مأموریت مطالعاتی در جامعه و صنعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی، گروه مطالعات تطبیقی در آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران، ایران.

چکیده

مأموریت مطالعاتی اعضای هیئت‌علمی در جامعه و صنعت یکی از راهکارهای برقراری ارتباط نظام­مند دانشگاه با جامعه و صنعت است و برای برنامه ­ریزی و اجرای هرچه اثربخش­تر این مهم لازم است کم­و­کیف این برنامه بر اساس تجارب زیسته ذی­نفعان مورد واکاوی عمیق قرار گیرد. بنابراین، پژوهش حاضر با رویکرد کیفی به تحلیل تجارب زیسته اعضای هیئت‌علمی کشاورزی از مأموریت مطالعاتی در جامعه و صنعت پرداخته است و بدین­منظور از روش پدیدارشناسی بهره گرفته شده است. برای گردآوری داده­ ها با اعضای هیئت‌علمی کشاورزی منتخبی از دانشگاه ­های کشور مصاحبه عمیق انجام گرفت و تا انجام 13 مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از راهبرد هفت مرحله ­ای کلایزی و با استفاده از نرم­ افزار مکس‌کیودا (MAXQDA) انجام گرفت. برای بررسی دقت و اعتبار داده­ ها از معیارهای قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اطمینان و قابلیت تأیید استفاده شده است. یافته ­ها نشان می‌دهد دستاوردهای قابل انتظار از مأموریت مطالعاتی اعضای هیئت‌علمی در جامعه و صنعت شامل چهار مقوله (الف) ارتقای علمی، آموزشی و پژوهشی؛ (ب) اعتمادسازی و گسترش همکاری آتی؛ (ج) ارتباطات، حمایت و شبکه­ سازی؛ و (د) فردی–حرفه ­ای می­ باشد. این درحالی است که بر اساس تجارب زیسته مشارکت­ کنندگان در پژوهش، (الف) شفافیت و اطلاع ­رسانی؛ (ب) فرایند اداری؛ (ج) ضوابط و دستورالعمل‌ها؛ (د) خدماتی حمایتی؛ و (ه) همسویی با دغدغه هیئت‌علمی از چالش ­های مأموریت مطالعاتی اعضای هیئت‌علمی در جامعه و صنعت است که برای اجرای اثربخش مأموریت مطالعاتی لازم است تصمیم­ گیری­ها و اقداماتی برای حذف و از میان برداشتن چالش­ های بیان شده صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Agricultural Faculty Members’ Lived Experiences of Society and Industry Sabbatical Leave

نویسنده [English]

  • M Pouratashi
Faculty member, Department of Comparative Studies in Higher Education, Institute for Research & Planning in Higher Education, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Society and industry sabbatical leave is one of the ways to establish a systematic collaboration between “universities” and “society and industry”. In order to plan and implement this matter as effectively as possible, it is necessary to deeply analyze the merits and demerits of this program based on the lived experiences of the beneficiaries. Therefore, this research studied the lived experiences of agricultural faculty members with a qualitative approach. Phenomenological method was identified to a suitable method for this purpose. In order to collect data, some in-depth interviews were conducted with the agricultural faculty members. After conducting 13 interviews and achieving the theoretical saturation, data gathering was stopped. Data were analyzed using Colaizzi's strategy and MAXQDA software. Trustworthiness of the data and results was achieved by credibility, authenticity, transferability, and confirmability. The findings showed that the expected outcomes of faculty members from the society and industry sabbatical leave included: (a) scientific, educational, and research promotion, (b) trust and expanding future cooperation, (c) communication, support, and networking, and (d) personal-professional promotion. However, based on the lived experiences of participants, some factors including (a) transparency and information, (b) administrative process, (c) rules and guidelines, (d) support services, and (e) aligning with the concern of the faculty member were of the most important challenges of faculty members in their sabbatical leave in society and industry. Therefore, for the effective implementation of the sabbatical leave, it is necessary to make decisions and actions to eliminate the mentioned challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sabbatical leave
  • Society and industry
  • University
  • Scientific promotion
  • Networking
  • Expanding Future cooperation
اطهری، ز. (1400). چالش­ ها و راهکارهای توسعه مزارع دانشجویی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 17، شماره 1، صص 83-71. Doi: 10.22034/IAEEJ.2021.244187.1552
ایزدی، ب.، حسینی، م.، اسدی، ع، و علم بیگی، ا. (1398). مأموریت سوم دانشگاه فراتر از انتقال فناوری: نقدی بر رویکردهای اقتصادی در تعامل دانشکده­ های کشاورزی با جامعه در کشور ایران. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلد 3، شماره 4، صص 56-39. Doi: 10.22069/JEAD.2021.18678.1442
بریمانی، خ.، و عنایتی، ت. (1400). تبیین مؤلفه­ های اثرگذار بر ارتباط صنعت و دانشگاه؛ گامی به سوی دانشگاه کارآفرین. مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 47، صص 76-61.
بودلایی، ح. (1398). روش تحقیق پدیدارشناسی. تهران: اندیشه احسان.
پیرامون، ع.، برادران، م.، و سواری، م. (1401). عوامل مؤثر بر عدم موفقیت هنرستان‌های کشاورزی استان خوزستان: کاربرد نظریه بنیانی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 18، شماره 2، صص 103-87.
جوکار، ح. (1402). آسیب‌شناسی فرصت مطالعاتی ارتباط با جامعه در رشته‌های علوم انسانی؛ مطالعه موردی ارتباط اساتید علوم انسانی با اندیشکده‌‌ها. فصلنامه مدیریت و برنامه­ریزی در نظام­ های آموزشی، دوره 16، شماره 1، Doi: 10.52547/mpes.2023.228783.1250
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت. (1401). فرصت مطالعاتی اعضای هیئت‌علمی در جامعه و صنعت. تهران: معاونت پژوهشی و فناوری؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
شریف‌زاده، ا.، عبداله‌زاده، غ.، ایروانی، ه.، محمدزاده، س.، و شریفی، م. (1387). تحلیل دستاوردهای مورد انتظار از فرصت مطالعاتی اعضای هیئت‌علمی کشاورزی. مجله کشاورزی، دوره 10، شماره 2، صص 82-69.
عزیزی، خ.، رضایی، ب.، و حسین‌پور، م. (1400). راهبردهای توسعه کارآفرینی در بستر ارتباط دانشگاه و صنعت. نشریه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، سال 20، شماره 47، صص 36-13. Doi:  10.29252/jbmp.2021.223379.1160
کریم نژاد، ا. (1400). فرصت مطالعاتی اعضای هیئت‌علمی در جامعه و صنعت. تهران: معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر ارتباط با جامعه و صنعت.
محمدی، ی.، و اسدپوریان، ز. (1401). تدوین الگوی توسعه کشاورزی دانش‌بنیان با محوریت امنیت غذایی با استفاده از رویکرد ترکیبی تئوری بنیانی و دلفی فازی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 18، ویژه‌نامه، صص 24-1.
مرادنژادی، ه. (1402). واکاوی کیفی بازدارنده­ های انجام کارهای تیمی دانشجویی در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-54، شماره 2، صص 364-347. Doi: http//doi.org/10.22059/IJAEDR.2022.326665.669058
مقدس نوده، م. (1398). بررسی چالش‌های همکاری دانشگاه – صنعت. مدیریت نوآوری، سال 8، شماره 1، صص 106-89.
میرشکاری، ع.، حجازی، ی.، موحد محمدی، ح.، و حسینی، م. (1395). تبیین سازوکارهای تأثیرگذار در تعامل دانشگاه و صنعت در بخش کشاورزی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 22، شماره 2، صص 172-147.
نظرزاده زارع، م.، محمدی، ش.، و نورالهی، س. (1400). ارزیابی سیاست وزارت علوم در ایجاد فرصت مطالعاتی اجباری ارتباط با صنعت از منظر نهادی. فصلنامه مدیریت و برنامه ­ریزی در نظام ­های آموزشی، دوره 16، شماره 2، صص 16-1  Doi:10.29252/MPES.2021.223877.1088
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (1397). شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعت. تاریخ تصویب: 17/6/1397. قابل دسترس در: https://pajhooheshi.msrt.ir/fa
Ankrah, S., and Al-Tabbaa, O. (2015). Universities–industry collaboration: A systematic review. Scandinavian Journal of Management, 31, 387-408.
Bhullar, S. S., Nangia, V. K., and Batish, A. (2019). The impact of academia-industry collaboration on core academic activities: Assessing the latent dimensions. Technological Forecasting and Social Change145(C), 1–11.
Bruneel, J., D’este, P., and Salter, A. (2010). Investigating the factors that diminish the barriers to university–industry collaboration. Research Policy, 39, 858-868.
Fernandes, G., O’Sullivan, D., and Ferreira, M. (2022). Addressing the challenges to successfully manage university-industry R & D collaborations. Procedia Computer Science, 196, 724-731.
Priya, A., Saxena, T., Cwivedi, R., and Vishwakarma, K. (2021). University-industry linkage & development of higher education: A study about faculty perception. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27(3), 2621-2625.
Shin, K. M., Kim, N. Y., and Kim, Y. H. (2003). Study on the lived experience of Aging. Nursing and Health Sciences, 5(4), 245-252.
Singh, A. (2019). Challenges in developing university-industry relationship: Quantitative evidence from higher education institutions in the UAE. Emerald Open Research, 1(10), 1-12.
Sun, J., and Turner, H. (2022). The Complementarity investment in university-industry collaboration. Innovative Higher Education, 48, 539-556.