سازه های موثر و موانع تحقق توسعه کارآفرینی در مشاغل خانگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

3 معاون دفتر کشاورزی و منابع طبیعی، معاونت ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی

چکیده

مشاغل خانگی راهکاری مناسب برای تقویت کارآفرینی روستایی است. به‌گونه‌ای که برخی متخصصان آن رامهم‌ترین راهکار توسعه روستایی درکشورهای جهان سوم در نظر می‌گیرند. این تحقیق با هدف شناسایی سازه‌های مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی در مشاغل خانگی و موانع تحقق آن انجام شده است تا راهکارهایی برای توسعه‌ی کارآفرینی در مشاغل خانگی ارائه دهد. تحقیق حاضر به روش پیمایشی انجام گرفته و داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌ی محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق را مجریان طرح ساماندهی مشاغل خانگی در روستاهای شهرستان شیراز تشکیل داده‌اند؛ که تعداد 106 نفر با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی متناسب در سه بخش زرقان، مرکزی و دشت ارژن انتخاب شده اند. مطابق با فرضیه پژوهش، تحقق توسعه‌ کارآفرینی در مشاغل خانگی، به عوامل فردی، خانوادگی و محیطی وابسته است. نتایج پژوهش نشان داد، فضای کسب و کار، به‌کارگیری مدیریت دانش، تجربه قبلی، وجود ویژگی‌های شخصیتی مانند خلاقیت و برخورداری از مرکز کنترل درونی، حمایت دولت و مهارت‌های مدیریتی بر توسعه‌ی کارآفرینی در مشاغل خانگی تأثیر می‌گذارد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی نیز موانع تحقق توسعه کارآفرینی در مشاغل خانگی در پنج عامل اطلاعاتی، اقتصادی، بازاریابی، شخصیتی و خانوادگی دسته‌بندی شدند که در مجموع 71/59 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influencing Factors and Obstacles for Accomplishing Entrepreneurship Development in Agricultural Home-Based Businesses in Villages of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Bentol Hoda Izadi 1
  • kourosh Rezaei Moghaddam 2
  • Ali Asadollahpour 3
1
2
3
چکیده [English]

Considering that home-based businesses are a solution to strengthen rural entrepreneurship, some of the experts look at them as the most important strategies for rural development in the Third World. Investigation of factors influencin entrepreneurship development and its obstacles was the main purpose of this study to present solutions for developing entrepreneurship in home-based businesses. The study was conducted using survey and aresearcher-made questionnaire was used for data collecting. The small agricultural business managers who have attempted to establish business by the plans of organizing home-based careers were the population of the study. Totally 106 individuals were chosen using random sampling in three regions (Zarghan, Markazi and Dashte Arjan) According to the research hypothesis, development of entrepreneurship in home-based businesses depends on individual, family and environmental factors. Based on the research findings, business atmosphere, applying knowledge management, background, individual characteristics such as creativity and internal locus of control, government support and management skills are the predictor factors of entrepreneurship development in small home-based businesses. According to  the results of factor analysis, informational, economic, marketing, personality and family factors are the main obstacles of entrepreneurship development at home-based businesses. Those factors explained about 71.59 percent of total variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship development
  • Entrepreneurship
  • Home-Based Businesses
  • Small Business
  • Shiraz Villages
اکبری، ن.، جمشیدی، ه.، و اکبری، م. (1391). تجزیه و تحلیل مشاغل خانگی زنان مبتنی بر فضای کسب و کار مطالعه موردی: استان اصفهان. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر، آبان 91، صص 2372- 2392.
آگهی، ح.، میرک زاده، ع.، و تقی بیگی، م. (1391). اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه مشاغل خانگی زنان روستایی. فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، سال 3، شماره 3، صص 181- 201.
 
ایزدی، ب. (1392). سازه‏های مؤثر بر توسعه‏ی کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک روستایی. پایان نامه کارشناسی ارشد،    دانشگاه شیراز.
تقی بیگی، م.، آگهی، ح.، و میرک زاده، ع. (1393). بررسی موانع و راهکارهای مناسب توسعه مشاغل خانگی شهرستان اسلام آباد غرب. مجله پژوهش‏های روستایی، دوره 5، شماره 2، صفحه 310- 283.
چراغعلی، ع. (1390). عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی‏های کشاورزی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
حسینی نیا، غ.، یعقوبی فرانی، ا.، و سیدین، س. (1393). سنجش عوامل مؤثر بر عملکرد کسب و کارهای زنان کارآفرین در روستا‏های شهرستان میان رود. مجله زن در توسعه و سیاست، دوره 12، شماره 4، صص، 558-545.
رضوانی،م.، و نجار زاده، م.  (1387). بررسی و تحلیل زمینه‏های کارآفرینی روستاییان در فرایند توسعه نواحی روستایی. مجله توسعه‏ی کارآفرینی، سال 1، شماره 2، صص161- 182.
رودگرنژاد، ف.، و کیاکجوری، ک. ( 1389). چالش ها و موانع توسعه کسب و کارهای خانگی. اولین همایش ملی توسعه مشاغل خانگی چالش ها و راهکارها . تهران، 8 آذر، صص 135-143.
سعدی، ح.، و سلیمانی، ع. (1391). ظرفیت کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان. مجله علوم ترویج وآموزش کشاورزی ایران، جلد 8، شماره 2، صص 105- 117.
فلاح جلودار، ف.، حسینی، ف.، حسینی، س.م.، و میردامادی، س. م. (1386). عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی شمال کشور، فصلنامه روستا و توسعه، جلد 10، شماره 4، صص 87- 115.
مختاری، م.، و کوچ پی ده، ف. (1393). تبیین عوامل مؤثر بر راه اندازی کسب و کار‏های خانگی شاهد تجربی:کسب و کارهای تحت پوشش جهاد کشاورزی در غرب استان مازندران. دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری، ساری، مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه مازندران، سازی، 31 اردیبهشت، صص 867- 877.
ملک سعیدی، ح.، بخشی جهرمی، ا.، و فروزانی.، م. (1392). عوامل موثر بر انگیزه پیشرفت کارآفرینان زن روستایی: مورد مطالعه شهرستان مرودشت. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 9، شماره 1، صص141- 151.  
نجفی، ب.، و صفا، ل. (1393). بررسی کسب و کارهای خانگی کارآفرینانه و موانع و چالش‏ها توسعه آن‏ها در مناطق روستایی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی در کشاورزی، جلد 1، شماره 2، صص 61 تا 73.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1391). معاونت توسعه کارافرینی و اشتغال طرح سازماندهی و حمایت از مشاغل خانگی. قابل دسترس در آدرس اینترنتی:<http://www.mashaghelkhanegi.ir>
یعقوبی فرانی، ا.، وحدت مودب، ه.، و لطیفی، س. (1392). شناسایی بازدارنده‏های گرایش زنان روستایی به مشاغل خانگی (مورد مطالعه: بخش سردرود شهرستان رزن). نشریه زن در توسعه و سیاست، جلد 11، شماره 4، 559-574.
 
Kader, R. A., Mohamad, M .R.B., and Ibrahim, A. A.H.C. (2007). Success factors for small rural entrepreneurs under the one-district-one industry programme in Malaysia. Contemporary Management Research, 5(2), 147-162.
Mambula, C. (2002). "Perceptions of SME growth constraints in Nigeria". Journal of Small Business Management, 40(1), 58-65.
Rowe, B ., Haynes, G., and Bentley, M. (1993). Economic outcomes in family-owned home-based businesses. Family Business Review, 6(4), 383-396.
Tambunan, T. (2008). "Trade liberalization effects on the development of small and medium-sized enterprises in Indonesia: A case study". Asia Pacific Development Journal, 15(2), 35.
Walker, E., Wang, C., and Redmond, J. (2008). Women and work-life balance: is home-based business ownership the solution? Equal Opportunities International, 27(3), 258-275.