تحلیل اثر عدالت سازمانی بر عملکرد وظیفه‏ ای و زمینه‏ ای کارشناسان ترویج کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی

3 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

تحلیل اثر عدالت سازمانی بر عملکرد وظیفه‏ای و زمینه‏ای کارشناسان ترویج کشاورزیپژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی ارتباط عدالت سازمانی با ابعاد عملکرد شغلی انجام گرفت. در این بین تلاش شد تا نحوه اثرگذاری عدالت سازمانی بر عملکرد وظیفه‏ای و زمینه‏ای کارشناسان ترویج کشاورزی مورد آزمون قرار گیرد. جامعه آماری این پژوهش 180 نفر از کارشناسان شاغل در بخش ترویج کشاورزی استان کرمان بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه‏گیری طبقه‏ای با انتساب متناسب تعداد نمونه، 123 نفر تعیین گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه‏ای‌ بود که روایی آن بر اساس نظر گروهی از متخصصان تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی مقیاس‏های پرسشنامه از آماره‏ی آلفای کرونباخ استفاده گردید. داده‌ها به وسیله نرم‌افزارهای SPSSwin20 و LISREL8.5 تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی مثبت و معنی‏داری بین تمامی ابعاد عدالت سازمانی (توزیعی، رویه‏ای و تعاملی) با عملکرد وظیفه‏ای و زمینه‏ای کارشناسان ترویج کشاورزی استان کرمان در سطح یک درصد وجود دارد. همچنین نتایج مدل‏سازی معادلات ساختاری نشان داد که عدالت سازمانی به ترتیب توانایی تبیین 36% و 26% از تغییرات عملکرد وظیفه‏ای و زمینه‏ای کارشناسان ترویج کشاورزی مورد مطالعه را دارا می‏باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Impact of Organizational Justice on Task and Contextual Performance among Agricultural Extension Experts

نویسندگان [English]

  • Hamid Karimi Gougheri 1
  • S.Abolhasan Sadati 2
  • Ahmad Rezvanfar 3
  • Yosof Hedjazi 3
1 Instructor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University of Zabol
2 Ph.D. Student
3 Professor of Agricultural Extension and Education Department, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

The present study intended to investigate how organizational justice relates to dimensions of job performance. Hereby, it is strived to address the impact of organizational justice on task as well as contextual performance among agricultural extension experts. Sampling 180 agricultural extension experts, working in the Kerman Province, as statistical population; 123 cases were determined using both Krejcie and Morgan’s Table and proportional stratified random sampling method of sample size. Data were collected using a questionnaire developed for the study. Validity of the questionnaire was approved by panel of experts. In order to masure the reliability of questionnaire, Cronbach's Alpha coefficient was calculated. Data were analyzed by applying SPSSwin20 and LISREL8.5. Results showed that there was a positive and significant relationship among all components of organizational justice (distributive justice, procedural justice and interactive justice) and task along with contextual performance among extension experts (P <0.01). Furthermore, results related to structural equation modeling (SEM) showed that organizational justice can explain 36% and 26% of variations of extension experts’ task and contextual performance respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • distributive justice
  • procedural justice
  • Interactive justice
  • job performance