نقش مؤلفه‌ اطلاعاتی ـ ارتباطی توسعه حرفه‌ای در توسعه کارآفریـنی سازمانی: مورد مطالعه مدیریت ترویج کشاورزی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

4 دانشیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

5 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده

مدیریت ترویج کشاورزی یکی از بخش‌های مهم جامعه است که وجود کارکنان کارآفرین خلاق درآن، برای رسیدن به توسعه ضروری است، از این رو در این تحقیق به بررسی میزان کارآفرینی و نیز تحلیل نقش مؤلفه‌ اطلاعاتی‌ـ ارتباطی توسعه حرفه‌ای در کارآفرینی سازمانی مدیریت ترویج کشاورزی استان کرمانشاه پرداخته شد. کلیة کارگزاران ترویج کشاورزی استان کرمانشاه به تعداد 456 نفر جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. پژوهش از نوع کاربردی و روش پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی بود. حجم نمونه براساس جدول مورگان 210 نفر تعیین گردید. روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب از پاسخگویان انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی صوری آن براساس نظر جمعی از اساتید و صاحبنظران تأیید گردید و پایایی آن با استفاده از پیش آزمون مشخص گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای کارآفرینی سازمانی و عامل اطلاعاتی ـ ارتباطی توسعه حرفه‌ای به ترتیب 0/87 و 0/90 محاسبه شد که بیانگر مناسب بودن ابزار پژوهش بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های همبستگی و رگرسیون انجام شد. براساس نتایج تحقیق، بین مؤلفه‌های اطلاعاتی ـ ارتباطی توسعه حرفه‌ای کارگزاران ترویج با کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنی‌داری در سطح یک درصد خطا برقرار می‌باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، به روز بودن اطلاعات تخصصی و حرفه‌ای و مهارت‌های ارتباطی کارکنان، تأثیر معنی‌داری بر توسعه کارآفرینی سازمانی داشته و توانایی تبیین 55/1 درصد از تغییرات متغیر کارآفرینی سازمانی را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Information-Communicative Component of Professional Development in Organizational Entrepreneurship Development: The Case of Agricultural Extension Office of Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • Horiyeh Moradi 1
  • Masoud Bijani 2
  • Masoud Baradaran 3
  • Hosein Shabanali Fami 4
  • Abdolazim Ajili 5
1 Ph.D Student of Geography & Rural Planning, Dept of Geography Sciences, Tehran Kharazmi University
2 Ph.D student, Dept of Agricultural Extension and Education, Shiraz University
3 Assistant Professor, Ramin Agricultural and Natural Resources University
4 Associate Professors, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran
5 Assistant Professor, Ramin Agricultural and Natural Resources University
چکیده [English]

Agricultural extension agency is one of the important organizations in society in which the existence of creative entrepreneurial staff is highly essential for achieving development goals. Therefore, this study was conducted to investigate the entrepreneurship in agricultural extension agency of Kermanshah province and analyze the role of information- communicative component of professional development in organizational entrepreneurship development of this agency. All the agricultural extension agents in Kermanshah province equal to 456 persons formed the population of this study. This research was conducted in descriptive-survey research method. Based on Morgan table, 210 agents were chosen as the sample using classification a stratified random sampling method. Questionnaire was used as a research tool and its face validity was confirmed based on the collective opinion of the university professors and experts of Ramin and Tehran Universities. The reliability of the questionnaire was calculated using Cranach’s alpha test for organizational entrepreneurship development and information- communicative component of professional development was 0.87, and 0.90, respectively and this calculation and results indicate that the research tools were chosen correctly, for data analysis, correlation and regression indicated method was used (SPSS15). The research findings showed that there was positive and significant relationship between organizational entrepreneurship development variables and information communicative component of professional development. Regression analysis also indicated that variables such as application of ICT, up-to-datedness of specialized information and professional and communication skills of staff, have great influence on the development of organizational entrepreneurship and abilities so that have explained 55.1 percent of the variation of organizational entrepreneurship.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Entrepreneurship
  • Professional Development
  • Information-Communicative Component
  • Agricultural Extension Management
  • Kermanshah province