کاربرد نظریه‏ ی نیازهای مازلو در تحلیل نگرش زیبایی‏ شناسی محیط‏ زیستی روستاییان شهرستان میاندوآب

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پایداری محیط زیست یکی از مهم‌ترین مشکلات قرن حاضر محسوب میگردد. ازاین‌رو، تحقیقات زیادی به سمت مفهومسازی دوبارهی ارتباط انسان با طبیعت و محیط زیست معطوف گردیده، ولی در این عرصه، بعد زیباییشناسی محیط زیست مقهور مانده است. هدف این پژوهش، کاربرد نظریه ‏ی نیازهای مازلو در تحلیل نگرش زیباییشناسی محیط‏ زیستی است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی ـ همبستگی است که با استفاده از فن پیمایش انجام شد. جامعه‏ ی آماری، روستاییان شهرستان میاندوآب (121149=N) بود که تعداد 136 نفر از آن‌ها با بهره‏ گیری از آماره ‏ی کوکران و روش نمونه‏ گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب، انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه‏ ای بود که روایی آن توسط تعدادی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن هم با استفاده از یک مطالعهی راهنما و آزمون آلفای کرونباخ، محاسبه گردید. یافتهها نشان میدهد که رابطهی معنیداری میان سطح نیازهای افراد و نگرش زیباییشناسی محیط‏ زیستی آنان وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تقسیم ‏بندی افراد بر اساس سطوح مختلف هرم نیازهای مازلو حاکی از آن است که بیشتر آن‌ها در سطح نیاز احترام قرار دارند. در مقابل، هیچ‌کدام از پاسخگویان در سطح نیاز فیزیولوژیک قرار ندارند. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که افراد سطوح مختلف هرم نیازها از لحاظ نگرش زیبایی‏شناسی محیط ‏زیستی تفاوت معنی‏ داری دارند. بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادهایی ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Maslow's Needs Theory to Analyze Environmental Aesthetics Attitude of Rural People in Miandoab Township

نویسندگان [English]

  • Naser Valizadeh 1
  • Masoud Bijani 2
1 Ph.D. Student of Agricultural Extension, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Tarbiat Modares University (T.M.U.)
چکیده [English]

Environmental sustainability is one of the most important issues in current century. In this regard, a lot of researches have focused on reconceptualization of human relationship with nature. But in this context, the environmental aesthetics aspect has been less considered. The purpose of this research is to apply Maslow's needs theory to analyze rural peoples’ environmental aesthetics attitude. This study is a descriptive, correlation research that was fulfilled using a survey technique as a research method. The population of this study included rural people (N=121149) in Miandoab township. Totally 136 people were selected as sample by Cochran test and stratified random sampling method. Findings reveal that there was a significant association between participants needs and their environmental aesthetics attitude. Also, results of participants stratifying based on different levels of Maslow's needs pyramid show that majority of them are on the esteem level. Non of participants were on the physiologic needs level. The results of Kruskal-Wallis test showed that individuals on various levels of needs pyramid had significantly different environmental aesthetics attitude. Based on the results, some recommendations have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maslow's Needs Theory
  • Aesthetics Attitude
  • Environment
  • Miandoab
بیژنی، م.، و حیاتی، د. (1392). کاربرد نگرش‎‎های ارزشی زیست‏محیطی در واکاوی تضاد آب: مورد مطالعه شبکه‏ی آبیاری سد درودزن. مجله‏ی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 9، شماره 1، صص 101ـ 81.
رسولی‌آذر، س. ح.، و چیذری، م. (1391). بررسی میزان اطلاعات حرفه‏ای و وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات توسط کارشناسان و محققان ستادی وزارت جهاد کشاورزی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 8، شماره 2، صص 152ـ139.
سیف، ع. ا. (1392). روانشناسی پرورشی نوین، روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: نشر دوران.
غزانی، ع.، و بیژنی، م. (1395). کاربرد نگرش‎های ارزشی زیست‎محیطی در تحلیل رفتار زیست‎محیط‎گرایانه کشاورزان به‌منظور حفاظت از خاک  (مورد مطالعه: کشاورزان شالیکار بخش مرکزی ساری). مجله‏ی تحقیقات اقتصاد و توسعهی کشاورزی ایران، جلد 47، شماره 1، صص 91ـ81.
مرکز آمار ایران. (1393). سرشماری عمومی نفوس و مسکن ـ1390؛ نتایج کلی استان آذربایجان غربی. قابل‌دسترسی در سایت اینترنتی: http://www.amar.org.ir>>.
ولی‌زاده، ن.، و بیژنی، م. (1395). تحلیل مؤلفه‏های مؤثر بر نگرش زیبایی‏شناسی زیست‎محیطی از دیدگاه روستاییان شهرستان میاندوآب. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، جلد 47، شماره 3، صص 730 ـ 719.
هرسی، پ. و بلانچارد، ک. (1389). مدیریت رفتار سازمانی کاربرد منابع انسانی. ترجمه: ع. علاقه‏بند، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
Abbasian, A. R., Chizari, M., and Bijani, M. (2017). Farmers’ Views on the Factors Inhibiting the Implementation of Soil Conservation Practices (The Case of Koohdasht Township, Iran). Journal of Agricultural Science and Technology (JAST). In press.
Avenorgbo, S. K. (2008). Aesthetics impact of Ghanaian socio-cultural practices on the environment and its protection in Ghana. PhD. Dissertation (unpblished.), Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Available at: <http://dspace.knust.edu.gh/handle/123456789/697>.
Berman, M. G., Kross, E., Krpan, K. M., Askren, M. K., Burson, A., Deldin, P. J., and Jonides, J. (2012). Interacting with nature improves cognition and affect for individuals with depression. Journal of affective disorders, 140 (3), 300-305.
Bijani, M., and Hayati, D. (2015). Farmers’ Perceptions toward Agricultural Water Conflict: The Case of Doroodzan Dam Irrigation Network, Iran. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST). 17(3), 561-575.
Dearden, P. (1984). Factors influencing landscape preferences: An empirical investigation. Landscape Planning, 11(4), 293-306.
Franco, D., Franco, D., Mannino, I., and Zanetto, G. (2003). The impact of agroforestry networks on scenic beauty estimation: the role of a landscape ecological network on a socio-cultural process. Landscape and Urban Planning, 62(3), 119-138.
Howley, P. (2011). Landscape aesthetics: Assessing the general publics' preferences towards rural landscapes. Ecological Economics, 72, 161-169.
Kaplan, S., and Berman, M. G. (2010). Directed attention as a common resource for executive functioning and self-regulation. Perspectives on Psychological Science, 5(1), 43-57.
Macia, A. (1979). Visual perception of landscape: Sex and personality differences. In Proceedings of Our National Landscape Conference. USDA Forest Service, General Technical Report PSW, 35, 279-295.
Mayer, F. S., and Frantz, C. M. (2004). The connectedness to nature scale: A measure of individuals’ feeling in community with nature. Journal of Environmental Psychology, 24(4), 503-515.
Perkins, H. E. (2010). Measuring love and care for nature. Journal of Environmental Psychology, 30(4), 455-463.
Porteous, J. D. (2013). Environmental aesthetics: ideas, politics and planning. London: Routledge.
Roberts, N. M. (2007). Complexity and Aesthetics preference for divese visual stimuli. PhD. Dissertation(unpblished.), Universitat de les Illes Balears. Available at:
White, M. P., Pahl, S., Ashbullby, K., Herbert, S., and Depledge, M. H. (2013). Feelings of restoration from recent nature visits. Journal of Environmental Psychology, 35, 40-51.
Zhang, J. W., Howell, R. T., and Iyer, R. (2014).Engagement with natural beauty moderates the positive relation between connectedness with nature and psychological well-being. Journal of Environmental Psychology, 38, 55-63.
Zube, E. H., Sell, J. L., and Taylor, J. G. (1982). Landscape perception: research, application and theory. Landscape Planning, 9(1), 1-33.