تحلیل وضعیت امنیت زیستی واحدهای پرورش طیور در شهرستان روانسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

3 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی

چکیده

صنعت مرغداری نقش به سزایی درتأمین نیازهای غذایی جوامع بشری دارد. شهرستان روانسر در استان کرمانشاه، به‌واسطه دارا بودن شرایط اقلیمی مناسب، کارخانه­ های خوراک دام و طیور، کشتارگاه صنعتی و مؤسسات مرغ مادر، به عنوان خوشه صنعتی مرغ مطرح شده است. این در حالی است که در سالهای اخیر، میانگین میزان تلفات در مرغداری‏ های شهرستان روانسر حدود 10 درصد بوده است و اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه مبنی بر کاهش میزان تلفات به 7 درصد در مرغ گوشتی محقق نشده است؛ بنابراین هدف این پژوهش تحلیل تعیین‌کننده‌های ضریب امنیت زیستی در میان واحدهای پرورش طیور شهرستان روانسر بود. برای این منظور تعداد 110 واحد فعال پرورش طیور شهرستان روانسر به شیوه سرشماری در سال 1392-1393 مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده ‏ها پرسشنامه‏ ای طراحی شد که دارای 105 شاخص بود. یافته‏ ها نشان داد که نگرش اغلب پرورش‌دهندگان نسبت به اقدامات امنیت زیستی خنثی و منفی بود. ضریب امنیت زیستی واحدهای پرورش طیور، میزان پذیرش اقدامات امنیت زیستی و دانش پرورش‌دهندگان در حد متوسط و پایین بود. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می‎‏‏شود که مسئولان ذی‌ربط اقدام به برگزاری دوره ‏های آموزشی استاندارد، مناسب و متناوب نمایند و شرط ادامه فعالیت واحدهای پرورش طیور را رعایت نکات امنیت زیستی و بهره‏ گیری از مشاوره مسئولان بهداشتی جهت مدیریت امور مربوطه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Bio-Security Measures of Poultry Farms in Ravansar Township

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Edris Allahveisi 1
  • Kiumars Zarafshani 2
  • Morad Rahimi 3
1 Former M. Sc. Student of Department of Rural Development, Razi University
2 Associate Professor, Campus of Agriculture & Natural Resources , Razi University
3 Associate Professor of Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Razi University
چکیده [English]

The economic globalization and the communication networks coupled with technological advances calls for security in food production if sustainable agriculture and rural development is to move one step forward. Accordingly, poultry farms play a crucial role in providing food safety among human population. Ravansar Township in Kermanshah Province is recognized as industrial poultry cluster. This is due to the fact that this region has diverse climate, holds major livestock and poultry feed factories, corn processing plants, and industrial poultry slaughterhouses. However, during the recent times there has been a 10 percent mortality in poultry farms. Moreover, the Fourth and Fifth Development Plan has emphasized a 7percent reduction in poultry mortality rate which in this case has not been met. Therefore, this study sought to investigate the determinants of bio-security coefficient in poultry farms in Ravansar Ttownship. Results revealed that poultry farmers had negative to neutral attitude towards bio-security measures. Moreover, the coefficient of bio-security across poultry farms was weak to medium. In addition, poultry farmers had minimum knowledge towards bio-security measures and a low adoption. It is recommended that poultry farmers participate in training courses related to bio-security measures and that poultry farms may continue their profession provided that they adopt bio-security measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bio-Security
  • Poultry Farms
  • Chicken Production
  • Ravansar
اسداله پور، ع. (1385). ارزیابی دوره‏های آموزشی دامداران: مورد استان مازندران. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 2، شماره 2، صص، 110-99.
دشتی، ق.، و شرفا، س. (1388). تحلیل صرفه‏های اقتصادی ناشی از مقیاس و اندازه بهینه در واحدهای پرورش مرغ تخم‌گذار استان تهران. مجله  اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 17، شماره 68، صص 35-17.
سید مصطفوی، م. (1391). چالش­های صنعت مرغداری ایران و راهکارهای مقابله با آن­ها. معاونت پژوهش­های اقتصادی، گزارش راهبردی، شماره 148، صص 24-1.
فیض آبادی، ی.، و یزدانی، س. (1388). تعیین اثر نهاده‏ها بر ریسک تولید در صنعت مرغداری: مطالعه موردی شهرستان سبزوار. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 1، شماره 3، صص 75-63.
مطیعی لنگرودی، س. ح. (1388). برنامه­ریزی روستایی با تأکید بر ایران. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
معینی زاده، ه.، و شاه ولی، م. (1386). بررسی عوامل تأثیرگذار بر تلفات حیوانی در واحدهای مرغداری گوشتی کشور. مجله علوم کشاورزی ایران، دوره 2-38، شماره 2، صص 347- 333.
میرک زاده، ع.، غیاثوند، ف.، کرمی، م.، و پاپ زن، ع. (1388). تحلیل عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مرغداری‌های صنعتی در شهرستان کرمانشاه. مجله تحقیقات و توسعه اقتصاد کشاورزی، سال 4، شماره 40. صص 34- 27.
 
Agbato, O. (1997). Effective strategies for egg marketing in Nigeria. Nigeria Society for Animal production. Paper presented at a workshop organized by the Nigeria Society for Animal Production (NSAP), Ogun State, Nigeria.
Ambarawati, L. G. A. A., Prasetyo, B. K., and Patrick, L. (2011). Farmer’s investment in to biosecurity on broiler and layer farms in Bali. 55th ­National Conference of the Australian Agricultural and Resource Economics Society. Melbourne, 8-11 February, Australia.
Ameji, O.N., Abdu, P.A., Sa’idu, L., Kabir., and Assam, A. (2012). Awareness, knowledge, readiness to report outbreak and biosecurity practices towards highly pathogenic Avian Influenza in Kogi State, Nigeria. International Journal of Poultry Science, 11, 11-15.
Australian Biosecurity Co-operative Research Centre (ABCRC). (2009). About biosecurity: what is biosecurity. Avaailable at: <http://www.abere.org.au/. Retrieved 3rd  November>.
Aye, L. A. (2010). The role of live bird markets in the epidemiology of highly pathogenic avian influenza (H5N1) in northern Kaduna State, Nigeria. M.Sc. Tasis. Ahmadu Bello University, Zaria-Nigeria.
Backhans, A., and Fellstrom, C. (2012). Rodents on pig and chicken farms – a potential threat to human and animal helath. Infection Ecology and Epidemiology, 2, 1-9.
Benjamin, L.A., Fosgate, G. T., Ward, M.P., Roussel, A.J., Feagin, R.A., and Schwartz, A.L. (2010). Attitudes towards biosecurity practices relevant to Johne’s disease control on beef cattle farms. Preventive Veterinary Medicine, 94, 222-230.
Bleich, E.G., Pagani., P., and Honhold, N. (2009). Progress towards practical options for improving biosecurity of small-scale poultry producers. World’s Poultry Science Journal, 65, 211-216.
Cox, B. (2005). Biosecurity- the economics and benefits-are we fooling ourselves? Canadian Animal Health Management Services Ltd. Poultry Service Industry Workshop October 4-6. Available at: <http://poultryworkshop.com/uploads/PDFs/PSIW%20proceedings%20 2005.pdf>.
Dorea, F.C., Berghaus, R.., Hofacre, C., and Cole, D.J. (2010). Survey of biosecurity protocols and practices adopted by growers on commercial poultry farms in Georgia, U.S.A. Avian Diseases, 54, 107-1015.
Elbers, A. R. W., Stegeman, J. A., Moser, H., Ekker, H.M., Smak, J.A., and Pluimers, F. H. (1999). The classical swine fever epidemic 1997–1998 in the Netherlands: Descriptive epidemiology. Preventive Veterinary Medicine, 42, 157-184.
Elbers, A.R.W., Bouma, A., and Stegeman, J. A., (2002). Quantitative assessment of the quality of clinical signs for the detection of classical swine fever outbreaks. Veterinary Microbiology, 85, 323-332.
FAO. (2001). Biosecurity in food and agriculture. A report to the FAO Committee on Agriculture (COAG), which meets in Rome on 26-30 March.
Fraser, R. W., William, N. T., Powel, L. F., and Cook, A. J. C. (2010). Reducing campylobacter and salmonella infection: two studies of the economic cost and attitude to adoption of on-farm biosecurity measures. Zoonoses and Public Health, 57,109-115.
Julien, D., and Thomson, S. (2011). Interactive methods to educate and engage poultry producers on the importance of practicing on-farm biosecurity. Journal of Agicultural Extension and Rural Development, 3, 137-140.
Lestari, V. S., Sirajuddin, S. N., and Kasim, K. (2011). Adoption of biosecurity measures by layer smallholders. Journal of Indonesian Tropical Animal Agriculture, 36, 297-302.
Nerkar, S. C., Kashid., U. B., Shitole, D. P., and Deshmukh, B. R. (2010). Adoption of sanitary measures by layer farmers in Marathwada region of Maharashtra state. Indian Journal of Poultry Science, 45, 206-210.
Otake, S., Dee, S. A., Rossow, K. D., Deen, J., SooJoo, H. Molitor T. W., and Pijoan, C. (2002) Transmission of procine reproductive and respiratory syndrome virus by fomites (boots and coveralls). Journal of Swine Health and Production, 10, 59-65.
Patrick, I. W., and Jubb, T. F. (2010). Comparing biosecurity in smallholder broiler and layer farms in Bali and West Java. Proceeding towards the adoption of cost-effective biosecurity on NICPS farms in Indonesia.: June 8-9, Bogor, Indonesia.
Rahimi, M. (2013). Food safety status of poultry meat and egg in Iran. World's Poultry Science Journal, 69, 401-406.
Rahman, S. (2007). Adoption of improved technologies by the pig farmers of Aizawi district of Mizoram, India. Livestock Research for Rural Development, Vol. 19, Article #5. Available at: <http://www.Irrd.org/Irrd19/1/rahm19005.htm>.
Sadighi, H., and Kakhak, A. (2005). Measuring attitude of saffron farmers about production and development saffron cultivation and investigating their problems. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 36, 689-699.
Sarker, S., Talukder, S., Chowdhury, E. H., and Das, P. M. (2011). Knowledge, attitude and practices on biosecurity of workers in live bird markets at Mymensingh, Bangaladesh. ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, 6 (6), 12-17.
Sims, L. (2007). Lesson learned from Asian H5N1 outbreak control. Avian Diseases, 51, 174- 181.
World Health Organization (WHO). (2006). Public health interventions for prevention and control of Avian Influenza. A Manual for Improving Biosecurity in the Food Supply Chain: Focusing on Live Animal Markets. Availabie at: <www.who.int/foodsafety/micro/avian/en/index.html>