دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-246 
دیدگاه های صاحب نظران در مورد طراحی و پیاده‌سازی خدمات ترویج کشاورزی تحت وب در ایران

صفحه 17-31

محمد رضا محبوبی؛ محمد اسماعیلی اول؛ اسماعیل شهبازی؛ اسماعیل کرمی دهکردی


واکاوی رفتار کشاورزان در پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار در شهرستان دشتستان

صفحه 89-103

محمود بهبهانی مطلق؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده؛ محمد رضا محبوبی


شناسایی و تحلیل پیشران‌های توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران

صفحه 105-125

سمیه لطیفی؛ حسین راحلی؛ حسین یادآور؛ حشمت اله سعدی


تحلیل وضعیت امنیت زیستی واحدهای پرورش طیور در شهرستان روانسر

صفحه 145-160

محمد ادریس اله ویسی؛ کیومرث زرافشانی؛ مراد رحیمی


تحلیل نظام مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با استفاده از روش SWOT

صفحه 229-246

سید احمد محمدی نیا؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمد زاده؛ مسعود برادران