واکاوی وضعیت شغلی و تحصیلی دانش‌آموختگان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز: کاربردی از مطالعه پیگیرانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 دانشیار ترویج و توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

3 استادیار مدیریت آموزشی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج

4 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

هدف مطالعه­ ی پیگیرانه حاضر، واکاوی وضعیت تحصیلی-­شغلی دانش­آموختگان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز بود که با روش پیمایش صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش، دانش‏آموختگان بهمن 1386 تا مهر 1391 رشته­ های مختلف در دو شاخه‏ ی تحصیلی فنی- حرفه ­ای و کاردانش بودند. از روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه ­ای برای انتخاب 94 دانش­آموخته از شاخه ­ی کاردانش و 132نفر از شاخه فنی- حرفه­ ای بکار گرفته شد. لذا، داده ­ها از 224 پاسخگو گردآوری شد (نرخ بازگشت 85 درصد). روایی صوری ابزار سنجش که پرسشنامه­ای محقق ساخته بود، توسط پانلی از متخصصان تأیید شد و پایایی آن نیز با انجام مطالعه راهنما و محاسبه آلفای کرونباخ برآورد گردید. دامنه 0/70 تا0/91 آلفا برای متغیرهای مختلف نشان از اعتبار ابزار سنجش داشت. یافته­ های پژوهش نشان داد رضایتمندی دانش ­آموختگان از برنامه­ های آموزشی بالاتر از متوسط بود. این در حالی است که میزان مطلوبیت عوامل آموزشی هنرستان در حیطه­ های مختلف، متفاوت بوده به­ طوری­ که حیطه­ ی «استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات» نامطلوب، و در مقابل مطلوبیت حیطه‏ های «ابزارهای آموزشی و کمک­ آموزشی» و «انجام کارهای عملی» به ترتیب متوسط و مطلوب گزارش شدند. بیش از 83 درصد دانش­ آموختگان خود را علاقه­ مند به رشته­ های کشاورزی دانسته و 86 درصد دارای امکانات سخت‌افزاری نظیر زمین، باغ و یا دام بودند. همچنین نتایج نشان داد که بیش از 53 درصد از دانش ­آموختگان مورد مطالعه شاغل،34 درصد دانشجو و 13 درصد نیزجویای کار بودند. متغیر اشتغال در حین تحصیل نقش مهمی در اشتغال پس از فراغت از تحصیل داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Occupational and Educational Status of Graduates of the Motahari Martyr Vocational Agriculture High School: Application of Follow up Study

نویسندگان [English]

  • Abozar Zare 1
  • Mostafa Ahmadvand 2
  • Naser Noshadi 3
  • Maryam Sharifzadeh 4
1 Former M.Sc. Student of Agricultural Extension and Development, Department of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University
2 Associate Professor of Agricultural Extension and Development, Department of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University
3 Assistant Professor of Educational Management, Department of Psychology, Faculty of Human Sciences, Yasouj University
4 Assistant Professor of Agricultural Extension and Development, Department of Rural Development Management, Yasouj University
چکیده [English]

The aim of the current follow-up study was to investigate the education-career status of graduates of the Motahari Martyr Vocational Agricultural High School, Shiraz, by means of a survey technique. The study population was all graduates of the school in two branches; Work-Knowledge, and Technical-Vocational graduates that graduated from January 2007 to September 2012. Stratified random sampling method was used to select 94 graduates from Work-Knowledge and 132 graduates from Technical-Vocational disciplines. Therefore, the data collected from 224 respondents (85 percent response rate). The face validity of the research instrument which was a research-made questionnaire was confirmed by a panel of experts and to evaluate its reliability; Cronbach's Alpha coefficient was calculated. The Cronbach's coefficient (0.70- 0.91) indicated the suitability of the scales. The results revealed that graduates’ satisfaction with training programs were higher than average. This is while, different perceived utility on education factors such that the subject of “information and communication technology” was unfavorable, compared to the subject of “educational tools” and “practical field” which utilities were moderate and desirable, respectively. More than 83 percent of graduates were interested in agricultural fields and over 86 percent of them have hardware facilities such as land, gardens or livestock. Results also showed that more than 53 percent of the graduates were employed, 34 percent were students and 13 percent were unemployed. Employment during in school had a significant impact on employment after graduation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Education
  • Agricultural Graduates
  • Graduates’ Satisfaction
  • Follow-up Study
  • Vocational Agriculture High School
امیری اردکانی، م. (1376). تعیین­ کننده­ های موفقیت تحصیلی، شغلی و تعهد سازمانی فارغ‌التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
ارسلان­ بد، م. (1370). خروجی سرمایه­ گذاری در آموزش روستاییان و کشاورزان. ششمین سمینار علمی ترویج کشاورزی،دانشگاه فردوسی، مشهد،14-12 شهریور، صص64-53 .
حکمت، م.، و عمانی، ا. (1390). بررسی تطبیقی سیاست­ های اعمال شده در جهت کاهش بیکاری در بین دانش ­آموختگان بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای عملیاتی. مجموعه خلاصه مقالات همایش ملی اشتغال دانش ­آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 3-2 آذر، صص 130-123.
خراط دوست، ا. (1371). بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان هنرستان ­های فنی حرفه‌ای و کاردانش. فصلنامه تعلیم و تربیت، 25(4)، 27-1.
شریعت­ زاده، م. (1382). بررسی وضعیت تحصیلی و شغلی فارغ‌التحصیلان آموزش متوسطه­ ی کشاورزی در ایران. فصلنامه تعلیم و تربیت، 76، 32-7.
شریعت ­زاده، م. (1386). بررسی وضعیت تحصیلی و شغلی فارغ‌التحصیلان شاخه کاردانش در رشته­ های کامپیوتر، امور مالی و حسابداری و زراعت و مقایسه آن با وضعیت فارغ‌التحصیلان شاخه نظری. فصلنامه تعلیم و تربیت، 100، 26-8.
شریف، م.، نیکخواه، م.، و نیلی، م. (1386). کارایی بیرونی شاخه فنی و حرفه‌ای آموزش متوسطه شهرستان شهرکرد بر دو مبنای شاخص اشتغال و ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان. دو ماهنامه دانشور رفتار، 14(27)، 68-55.
عربی، ق.، و شاه ­ولی، م. (1380). ایجاد دانش سازگاری در دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی در چالش با تغییرات.مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، 34، 300- 281.
کیامنش، ع. (1376). ارزشیابی از نظام جدید آموزش متوسطه، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی. تهران: انتشارات وزارت آموزش و پرورش.
موحد محمدی، ح. ( 1382 ). آموزش کشاورزی. تهران: موسسه توسعه روستایی ایران.
مهر محمدی، م. (1373). نظام آموزش فنی و حرفه­ای در آلمان چیست؟ و از آن چه می‌توان آموخت؟ فصلنامه تعلیم و تربیت، 10(39 و 40)، 65-45.
نوری­ پور، م.، و هدایتی نیا، س. (1392). تحلیل عوامل آموزشی مؤثر بر رضایت شغلی فارغ‌التحصیلان کشاورزی: مورد دانشگاه یاسوج. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 9(2)، 71-55.
همتی، ف.، پزشکی­راد، غ.، و چیذری، م.(1386). بررسی وضعیت شغلی و موفقیت شغلی دانش ­آموختگان مراکز آموزش کشاورزی استان آذربایجان شرقی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 3(1)، 10-1.
 
Hakkinen, L. (2004).Working while enrolled in university: Does it pay? Working paper. Department of Economic, Uppsala University, Sweden.
Ofoegbu, N. E., and Azarmsa, R.  (2010). Impact of the special education vocational education program (VEP) on student career success. International Journal of Special Education, 25(2), 34-46.
Saks, A. M., and Ashfort, B.E. (1999). Effect of individual differences and job search behaviors on the employment status of recent university graduates. Journal of Vocational Behavior, 54(2), 335-349.
Krejcie, R.V., and Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.