نویسنده = کریم نادری مهدیی
بررسی راهکارهای مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی در استان لرستان

دوره 17، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 63-80

زینب اسدپوریان؛ کریم نادری مهدیی؛ یاسر محمدی


شناسایی و تبیین موانع اثرگذار بر توسعه نظام نوآوری فناورانه کشاورزی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-19

روح اله ماقبل؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ مهدی محمدی