کلیدواژه‌ها = تحلیل علّی
تأثیر دلبستگی مکانی و عادت‌های فرهنگی بر رفتار زیبایی‌شناسی ‌زیست‌محیطی از دیدگاه روستاییان استان کرمانشاه

دوره 17، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 165-178

صحرا محمدی‌مهر؛ مسعود بیژنی؛ نگین فلاح حقیقی؛ علی فغانی


واکاوی رفتار کشاورزان در پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار در شهرستان دشتستان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 89-103

محمود بهبهانی مطلق؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده؛ محمد رضا محبوبی